Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31995R1549[1]

A Tanács 1549/95/EK Rendelete (1995. június 29.) a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló 2392/86/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1549/95/EK rendelete

(1995. június 29.)

a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló 2392/86/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló, 1986. július 24-i 2392/86/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

mivel a borpiac fejleményei igazolták, hogy a közösségi szőlőkataszter létrehozása igen fontos eszköz, hogy biztosítsa a borpiac közös szervezésének zavartalan működését és különösen a szőlőültetvények alakulásának nyomon követését;

mivel egyes tagállamoknál felmerülő technikai nehézségek késleltették, hogy a tagállamok a 2392/86/EGK rendeletben rögzített határidőre létrehozzák ezt a szőlőkatasztert;

mivel ezeket a nehézségeket célszerű figyelembe venni s ezért a fent említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésében megadott határidőt meg kell hosszabbítani;

mivel az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya arra kötelezi Ausztriát, hogy legkésőbb 1996. december 31-ig hozza létre a szőlőkatasztert; mivel a szőlőkataszterek létrehozására vonatkozó minden határidőt össze kell hangolni a csatlakozási okmányban foglaltakkal;

mivel az ebben a rendeletben előírt intézkedéseknek kellően rugalmasnak kell lenni ahhoz, hogy hozzá lehessen ezeket igazítani a borpiac közös szervezésének fejleményeihez; figyelembe véve továbbá a Tanács legutóbbi vitáit a borpiac közös szervezésének reformját illetően, a Bizottságot fel kell kérni annak biztosítására, hogy ne hozzon olyan intézkedéseket, melyeknél fennáll a gyors elavulás veszélye,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2392/86/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdés helyére a következő lép:

"(1) A teljes szőlőkatasztert legkésőbb 1996. december 31-ig létrehozzák."

2. A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"4 Azok a tagállamok, amelyek 1995. július 1-jével még nem hozták létre a szőlőkatasztert, illetve azok, amelyek csak részlegesen hozták létre, 1996. december 31-ig referencia-térképeket készítenek a teljes szőlőterületre vonatkozóan.

A tagállamok 1995. november 1-ig közlik a Bizottságnak a szőlőkataszterükkel kapcsolatos munkák előrehaladását s adott esetben az addig elvégzett munka állapotát.

A Bizottság tanulmányozza a programokat, és engedélyt ad a borpiac közös szervezésének alakulása alapján várható jövőbeli követelményekkel összeegyeztethető intézkedésekre.

A Bizottság ezen intézkedés finanszírozásához a tényleges költségek 50 %-kával hozzájárul. Azok a tagállamok azonban, amelyek 1995. július 1-ig csak részleges szőlőkatasztert dolgoztak ki, ugyanakkor a munka előrehaladott állapotban van, engedélyt kapnak ezeknek a nyilvántartásoknak a befejezésére. Ilyen esetekben a közösségi pénzügyi hozzájárulás csupán a szóban forgó területek egyszerűsített nyilvántartásához szükséges pénzügyi támogatásának megfelelő támogatására korlátozódik.

A portugáliai Douro vidék jelenlegi szőlőkataszterének költségeit közösen finanszírozzák 1996. december 31-ig, fenntartva egy olyan döntés lehetőségét - a borpiac közös szervezésének reformjával összefüggésben -, hogy amennyiben ez szükséges, a munka fent meghatározott időpont utáni folytatásához ugyanolyan finanszírozást biztosítanak, mint az egyszerűsített nyilvántartáshoz."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1995. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Barrot

[1] HL L 208., 1986.7.31., 1. o. Legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosítva.

[2] HL C 99., 1995.4.21., 43. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1549 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1549&locale=hu