Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31979L0694[1]

A Tanács irányelve (1979. július 24.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 74/150/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1979. július 24.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 74/150/EGK irányelv módosításáról

(79/694/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel bizonyos berendezések vagy alkatrészek, amelyek önálló műszaki egységet képeznek, jelenleg kereskedelmi forgalomba kerülhetnek külön-külön is, a traktorba való beépítést követően is; mivel e berendezések vagy alkatrészek a traktorba való beépítésük előtt is megvizsgálhatók, a szabad forgalmazásuk megkönnyíthető a műszaki egységekre vonatkozó EGK-típusjóváhagyás bevezetésével;

mivel a fentiek miatt a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelvet [3] késedelem nélkül módosítani kell e berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó típusjóváhagyás feltételeinek e jogszabályba való beépítésével;

mivel a traktorba való beépítésre szánt műszaki egységekre vonatkozó EGK-típusjóváhagyással egyszerűsödik e traktorok típus-jóváhagyási eljárása azáltal, hogy nem lesz szükség bizonyos vizsgálatok ismételt elvégzésére; mivel lehetővé kell tenni, hogy a műszaki egységekre vonatkozó EGK-típusjóváhagyás megadásakor az alkalmazásra korlátozásokat és/vagy beépítési előírásokat szabjanak meg;

mivel mindig fenn kell állnia azon lehetőségnek, hogy a külön irányelveket a műszaki egységek gyártásának terén hozzáigazíthassák a műszaki fejlődéshez; mivel erre alkalmas a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárás;

mivel tagállamonként különbözőek a traktorok kezelőterére és ablakaira vonatkozó műszaki előírások; mivel ez indokolja, hogy az összes tagállam - vagy a jelenlegi nemzeti jogszabályok mellett, vagy azok helyett - haladéktalanul azonos előírásokat alkosson meg;

mivel ezen előírások betartásának ellenőrzése a 74/150/EGK irányelv szerinti EGK-típus-jóváhagyási eljárás keretében történik mindazon traktortípusok esetében, amelyekre ezen irányelv vonatkozik; mivel ajánlatos ezért kiegészíteni ezt az irányelvet úgy, hogy az I. mellékletbe (adatközlő lap mintája) és a II. mellékletbe (az EGK-típusbizonyítvány mintája) bekerüljenek az ehhez szükséges adatok,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/150/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az irányelv a 9. cikket követően a következő 9a. cikkel egészül ki:

"9a. cikk

(1) Amennyiben a külön irányelvek azt kifejezetten lehetővé teszik, traktorok olyan berendezéseire és alkatrészeire is lehet típusjóváhagyást megadni, amelyek önálló műszaki egységet képeznek.

(2) Ha az a műszaki egység, amelyre a típusjóváhagyást kérelmezik, csak a traktor más szerkezeti elemeivel összekapcsolva látja el funkcióját, vagy valamilyen különös jellemzővel rendelkezik, és ezért egy vagy több előírás megtartását csak akkor lehet felülvizsgálni, ha az engedélyezendő műszaki egység más, szimulált vagy valós traktor-szerkezetielemmel összekapcsolva működik, akkor a műszaki egység EGK-típusjóváhagyásának hatályát megfelelően korlátozni kell. Ezen esetben a műszaki egység EGK-típusbizonyítványának utalásokat kell tartalmaznia a felhasználás esetleges korlátozásaira és az esetleges beépítési előírásokra is; az EGK-típusjóváhagyás traktorokra történő megadásánál felül kell vizsgálni e korlátozások és előírások betartását.

(3) A 3-9. cikket és a 14. cikket megfelelően alkalmazni kell.

Az e cikk alapján a műszaki egységre kiadott EGK-típusjóváhagyás tulajdonosának nemcsak az 5. cikk (2) bekezdésében előirányzott megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítania, hanem a jóváhagyottal megegyezően gyártott minden egységre a gyári vagy a kereskedelmi jelet, a típusjelet és - ha az egyedi irányelv előírja - a típus-jóváhagyási számot is rá kell vezetnie."

b) A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ezen eljárást kell akkor is alkalmazni, amikor önálló műszaki egységek EGK-típusjóváhagyásával kapcsolatos követelményekkel kell valamely külön irányelvet kiegészíteni."

c) Az I. melléklet (az adatközlő lap mintája) a következő adatokkal egészül ki:

- "8.4.4.: Kezelőtér",

- "8.4.5.: Ablak".

d) A II. melléklet (az EGK-típusbizonyítvány mintája) a következő adatokkal egészül ki:

- "7.4.4.: Kezelőtér EI",

- "7.4.5.: Ablak EI".

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1979. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. O'Kennedy

[1] HL C 127., 1979.5.21., 80. o.

[2] 1979. május 22-i és 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0694 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0694&locale=hu