31999L0033[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/33/EK irányelve (1999. május 10.) egyes veszélyes anyagok Ausztriában és Svédországban történő címkézése tekintetében a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/33/EK irányelve

(1999. május 10.)

egyes veszélyes anyagok Ausztriában és Svédországban történő címkézése tekintetében a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv 30. cikke [4] előírja, hogy a tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az említett irányelvnek megfelelő anyagok forgalmazását;

(2) mivel a 67/548/EGK irányelv 23. cikke (2) bekezdésének c) pontja előírja, hogy az anyag minden egyes csomagolásán a II. mellékletnek megfelelően kell a veszélyt jelző szimbólumokat feltüntetni; mivel az említett irányelv 23. cikke (2) bekezdésének e) pontja előírja, hogy az anyag minden egyes csomagolásán az anyag biztonságos használatára vonatkozó meghatározott S mondatot (biztonságos használatra vonatkozó útmutatás) fel kell tüntetni, és mivel az S mondatok meghatározását az említett irányelv IV. melléklete tartalmazza;

(3) mivel az 1994. évi csatlakozási okmány 69. cikke és annak VIII. melléklete előírja, hogy a 30. cikket a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 1999. január 1-je előtt nem kell alkalmazni Ausztriára, abban a vonatkozásban, hogy Ausztria - baleset esetén az ellenintézkedések tekintetében - előírhatja az említett irányelv II. mellékletében nem szereplő kiegészítő szimbólumokat tartalmazó címkék, és a IV. mellékletében nem szereplő kiegészítő S mondatokat tartalmazó címkék alkalmazását, valamint hogy ezen rendelkezéseket 1998. december 31-e előtt az EK eljárásoknak megfelelően felül kell vizsgálni;

(4) mivel a 67/548/EGK irányelv 23. cikke (2) bekezdésének d) pontja előírja, hogy az anyag minden egyes csomagolásán tüntessék fel az anyag felhasználásával járó veszélyből származó különleges kockázatokat jelző, meghatározott R mondatokat (kockázat jellegére utaló tájékoztatást), és mivel ezeknek az R mondatoknak a szövegét az említett irányelv III. melléklete határozza meg;

(5) mivel az 1994. évi csatlakozási szerződés 112. cikke és annak XII. melléklete előírja, hogy a 30. cikket a 67/548/EGK irányelv 23. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összefüggésben 1999. január 1-je előtt nem kell alkalmazni Svédországra, abban a vonatkozásban, hogy Svédország előírhatja az említett irányelv III. mellékletében nem szereplő kiegészítő "R-322" és "R-340" R mondatok alkalmazását, valamint hogy e rendelkezéseket 1998. december 31-e előtt a közösségi eljárásoknak megfelelően kell felülvizsgálni;

(6) mivel a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] előírja - Ausztria és Svédország számára - az irányelv alkalmazásának bizonyos különleges feltételeit, többek között az R mondatok és az S mondatok tekintetében további szimbólumok alkalmazását annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az egészség- és környezetvédelem ottani előírt szintjeit; mivel e különleges feltételeket az 1999. január 1-jétől 2000. december 31-ig tartó kétéves időszakra korlátozzák; mivel ez alatt az időszak alatt törekedni kell a veszélyes anyagok és készítmények értékesítési feltételeinek közelítésére;

(7) mivel tudományos és műszaki haladás várható az "R322" kockázat jellegére utaló tájékoztatás tekintetében a veszélyes anyagok osztályozásának összhangba hozataláról folytatott nemzetközi tárgyalások keretében, és mivel - a veszélyes anyagok címkézéséről folyó nemzetközi tárgyalások fényében, valamint a Bizottság által elindított címkézési felmérés figyelembevételével - a tagállamok szakértői elfogadták, hogy a meglévő közösségi joganyag átfogó átdolgozása az "R-340" tekintetében elsődleges jelentőséggel bír;

(8) mivel a veszélyes anyagok osztályozásának és címkézésének közelítéséről folytatott nemzetközi tárgyalások végeredményének figyelembevételével a közösségi joganyagot felül kell vizsgálni, és mivel várható, hogy e végeredmény az érintett előírások közelítéséhez vezet az egész Közösségben;

(9) mivel az akut emberi mérgezés megelőzésének és kezelésének javításáról szóló, 1990. december 3-i tanácsi és a - Tanács keretében ülésező - tagállamok kormányainak képviselői állásfoglalása [6] a klinikai toxikológiai adatoknak - a Közösségben található valamennyi toxikológiai központ számára történő gyűjtésére irányuló eljárások közelítésére szólít fel annak érdekében, hogy elősegítsék a toxikus kockázatmegelőzésre irányuló politika fejlődését; mivel ennek érdekében az illetékes hatóságok feladata, hogy a Bizottsággal együttműködve létrehozzanak egy - a méreggel foglalkozó központok vagy, adott esetben, más illetékes szolgálatok között működő - az ellenmérgek elérhetőségével foglalkozó közösségi információs és együttműködési rendszert;

(10) mivel egy olyan szimbólum, amely jelzi, hogy egyes veszélyes anyagok maradványait a többi hulladéktól elkülönítetten kell összegyűjteni, csökkentheti a veszélyes anyagoknak a környezetbe való lehetséges kibocsátását azáltal, hogy javítja a különleges hulladékgyűjtő rendszereknek a lakosság általi használatát; mivel egyes bizonyítékok hiánya következtében még mindig bizonyos időre van szükség a Közösségen belül egy ilyen szimbólum szükségességének tanulmányozására;

(11) mivel 1998. december 31-ig nem lehet befejezni az 1994. évi csatlakozási okmány Ausztriára és Svédországra vonatkozó rendelkezései tekintetében a veszélyes anyagokra vonatkozó közösségi joganyag felülvizsgálatát;

(12) mivel az ezen irányelv hatálya alá tartozó rendelkezéseket továbbra is felül kell vizsgálni a közösségi eljárásoknak megfelelően a megállapított mentességi időtartamon belül; mivel azonban - az említett felülvizsgálat végeredményének sérelme nélkül - az említett időtartam végén a közösségi joganyag ugyanazon feltételek mellett vonatkozik Ausztriára és Svédországra, mint a többi tagállamra;

(13) mivel a közösségi joganyag egyes tagállamok esetében sajátos helyzetük miatt korlátozott időtartamra eltéréseket írhat elő,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv 23. cikke a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Ausztria 1999. január 1-jétől 2000. december 31-ig előírhatja

- hogy a II. mellékletben nem szereplő hulladékok ártalmatlanításánál a "kereszttel áthúzott szemétláda" kiegészítő jelölést használják, és

- baleset esetében az ellenintézkedésekre vonatkozó "Létezik ellenméreg, az orvosi személyzet lépjen kapcsolatba a toxikológiai információs központtal" kiegészítő S mondat használatát, amelyet a IV. melléklet nem tartalmaz.

(6) Svédország 1999. január 1-jétől 2000. december 31-ig a következő - a III. mellékletben nem szereplő - kiegészítő R mondatok használatát írhatja elő:

- "R-322" azon anyagok esetében, amelyek a VI. melléklet osztályozási ismérvei között nem szereplő akut toxikus hatást mutatnak (a "mérsékelten veszélyes" svéd kategória), és

- "R-340" a 3. kategóriájú, karcinogén anyagként osztályozott anyagok esetében, az R40 kockázat jellegére utaló tájékoztatás helyett."

2. cikk

Az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. július 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

H. Eichel

[1] HL C 374., 1998.12.3, 15. o.

[2] HL C 40., 1999.2.15, 43. o.

[3] Az 1998. december 16-i európai parlamenti vélemény (HL C 98., 1999.4.9, 151. o.), az 1999. február 8-i tanácsi közös álláspont (HL C 58., 1999.3.1, 26. o.) és az 1999. március 10-i európai parlamenti határozat (HL C 175., 1999.6.21). Az 1999. április 29-i tanácsi határozat.

[4] HL 196., 1967.8.16, 1. o. A legutóbb a 98/98/EK bizottsági irányelvvel (HL L 355., 1998.12.30., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 200., 1999.7.30, 1. o.

[6] HL C 329., 1990.12.31., 6. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0033&locale=hu