Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32015R0281[1]

A Bizottság (EU) 2015/281 felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. november 26. ) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/281 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. november 26.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 77. cikkére,

mivel:

(1) Az 1215/2012/EU rendelet előírja a határozatok, közokiratok és perbeli egyezségek Unión belüli szabad mozgását. Az említett rendelet 2015. január 10-től alkalmazandó.

(2) Az 1215/2012/EU rendelet az I. és a II. mellékletben létrehozta a határozatokkal kapcsolatos, polgári és kereskedelmi ügyekben használandó tanúsítvány formanyomtatványát, valamint a közokiratokkal/perbeli egyezségekkel kapcsolatos, polgári és kereskedelmi ügyekben használandó tanúsítvány formanyomtatványát.

(3) Lettország pénzneme 2014. január 1-jétől az euro. A Lettország korábbi pénznemére történő utalásokat tehát törölni kell a formanyomtatványokból. Litvánia pénzneme 2015. január 1-jétől az euro lesz. A Litvánia pénznemére történő utalásokat tehát törölni kell a formanyomtatványokból.

(4) Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Unióhoz. A Horvátországra, illetve pénznemére történő hivatkozásokat tehát be kell illeszteni a formanyomtatványokba.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vett részt az 1215/2012/EU irányelv elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6) Ugyanakkor az Európai Unió és Dánia közötti megállapodás 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban Dánia 2012. december 20-án levélben értesítette (2) a Bizottságot azon határozatáról, amely szerint végrehajtja az 1215/2012/EU rendeletben foglaltakat. A Dániára és pénznemére történő hivatkozásokat tehát be kell illeszteni a formanyomtatványokba.

(7) Az áttekinthetőség érdekében indokolt az I. és II. melléklet helyébe új szöveget léptetni.

(8) Az 1215/2012/EU rendeletet tehát ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1215/2012/EU rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 351., 2012.12.20., 1. o.

(2) HL L 79., 2013.3.21., 4. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0281 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0281&locale=hu

Tartalomjegyzék