31977L0391[1]

A Tanács irányelve (1977. május 17.) a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1977. május 17.)

a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről

(77/391/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel az állategészségügy területén a Közösség egyik feladata az állatállomány egészségi állapotának javítása és ezáltal az állattartás jövedelmezőbbé tétele, közben az emberek megóvása egyes rájuk fertőző betegségektől;

mivel ezen intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a tagállamok közötti friss hús- vagy élőállat-kereskedelem korlátainak felszámolásához, amelyek az állategészségügyi helyzet különbségeinek tulajdoníthatók;

mivel az ezt célzó közösségi kezdeményezéseknek kezdetben bizonyos olyan betegségekre kell összpontosítaniuk, amelyek ellen azonnali cselekvés lehetséges; mivel ez a brucellózis, a tuberkulózis és a leukózis esetében igaz;

mivel amennyiben a javasolt intézkedések a szerződés 39. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított célokat szándékoznak megvalósítani, akkor ezek közös intézkedéseket képeznek a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében;

mivel amennyiben a Közösség hozzájárul a közös intézkedések finanszírozásához, akkor olyan helyzetben kell lennie, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a tagállamok által az ezen intézkedések végrehajtása érdekében elfogadott rendelkezések hozzájárulnak céljai eléréséhez; mivel e célból rendelkezést kell hozni a tagállamok és a Bizottság között a 68/361/EGK határozat ( 4 ) által létrehozott Állategészségügyi Állandó Bizottság keretén belül történő szoros együttműködést létrehozó eljárásról,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az irányelv célja a közösségi szarvasmarha-állomány egészségi állapotának közösségi intézkedéssel történő javítása a brucellózis- és tuberkulózismentesítés meggyorsításával vagy fokozásával, valamint a leukózis elleni mentesítéssel.

1. FEJEZET

A brucellózisra, a tuberkulózisra és a leukózisra vonatkozó technikai rendelkezések

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában azok a tagállamok, amelyekben a szarvasmarha-állományok szarvasmarha-brucellózissal fertőzöttek, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint terveket dolgoznak ki területükön e betegség megszüntetésének meggyorsítására.

(2)

a) A szarvasmarha-brucellózis megszüntetésének meggyorsítására szolgáló terveket úgy kell kidolgozni, hogy befejezésüket követően az állományokat "hivatalosan brucellózismentes" osztályba sorolják az e területen érvényes közösségi rendelkezések és különösen a legutóbb a 75/379/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvvel ( 6 ) összhangban.

b) A terveknek fel kell sorolniuk a szarvasmarha-brucellózis elleni mentesítés meggyorsítására és fokozására végrehajtandó intézkedéseket, és meg kell határozniuk a betegség leküzdésére és megelőzésére vonatkozó intézkedéseket.

(3) A tagállamok jelentik a Bizottságnak:

a) az ellenőrzési intézkedések alá vont állományok százalékos arányát és összlétszámát, valamint a szarvasmarha-brucellózissal igazoltan fertőzött állományokat;

b) azon állatok teljes létszámát:

- amelyeket az ellenőrzési intézkedések érintenek,

- amelyek brucellózisra gyanúsak vagy fertőzöttnek tekintendők,

- amelyek fertőzöttek,

- amelyeket levágtak;

c) a bevezető mentesítési programok és a gyorsított tervek tervezett időtartamát;

d) a gyorsított tervek hatékony végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazott módszert;

e) a szarvasmarha-brucellózis elleni mentesítésére elkülönített nemzeti költségvetési előirányzatokat és az előirányzatok részletes bontását.

Az a), b) és e) pontban említett információkat közölni kell a gyorsított intézkedések alkalmazását megelőző három évről, majd azt követően évente.

(4) A szarvasmarha-brucellózistól mentes állományokkal rendelkező tagállamok értesítik a Bizottságot a betegség ismételt felbukkanásának megelőzésére végrehajtott intézkedésekről.

3. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában azok a tagállamok, amelyekben az állományok szarvasmarha-tuberkulózissal fertőzöttek, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint terveket dolgoznak ki területükön e betegség megszüntetésének meggyorsítására.

(2)

a) A szarvasmarha-tuberkulózis elleni mentesítés meggyorsítására szolgáló terveket úgy kell kidolgozni, hogy befejezésüket követően az e területen érvényes közösségi rendelkezések és különösen a 64/432/EGK tanácsi irányelvvel összhangban az állományok "hivatalosan tuberkulózis-mentes" osztályba sorolják.

b) A terveknek fel kell sorolniuk a szarvasmarha-tuberkulózis elleni mentesítés meggyorsítására és fokozására vagy befejezésére végrehajtandó intézkedéseket és meg kell határozniuk a betegség leküzdésére és megelőzésére vonatkozó intézkedéseket.

(3) A tagállamok jelentik a Bizottságnak:

a) az ellenőrzési intézkedések alá vont állományok százalékos arányát és összlétszámát, valamint a szarvasmarha-tuberkulózissal igazoltan fertőzött állományokat;

b) azon állatok teljes létszámát:

- amelyeket az ellenőrzési intézkedések érintenek,

- amelyek szarvasmarha-tuberkulózisra gyanúsak vagy fertőzöttnek tekintendők,

- amelyek fertőzöttek,

- amelyeket levágtak;

c) a bevezető mentesítési programok és a gyorsított tervek tervezett időtartamát;

d) a gyorsított tervek hatékony végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazott módszereket;

e) a szarvasmarha-tuberkulózis felszámolására elkülönített nemzeti költségvetési előirányzatokat és az előirányzatok részletes bontását.

Az a), b) és e) pontban említett információkat közölni kell a gyorsított intézkedések alkalmazását megelőző három évről, majd azt követően évente.

(4) A szarvasmarha-tuberkulózistól mentes állományokkal rendelkező tagállamok értesítik a Bizottságot a betegség ismételt felbukkanásának megelőzésére végrehajtott intézkedésekről.

4. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában azok a tagállamok, amelyek megállapították a szarvasmarhák leukózisának jelenlétét területükön, terveket dolgoznak ki a betegség felszámolására.

A terveknek intézkedéseket kell meghatározniuk e betegség leküzdésére.

A szarvasmarha-állományok leukózis mentességét igazoló tesztek vagy módszerek a legutóbb a 75/64/EGK határozattal ( 7 ) módosított, a tenyésztési vagy termelési célból importált szarvasmarhákra a leukózis megelőzése érdekében különleges egészségügyi garanciák alkalmazására a Németországi Szövetségi Köztársaság felhatalmazásáról szóló, 1973. január 23-i 73/30/EGK bizottsági határozatban ( 8 ) meghatározott tesztek és módszerek, vagy a 11. cikkben meghatározott eljárással jóváhagyott bármely más teszt vagy módszer.

A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak, annak kérésére, a tervek végrehajtására vonatkozó valamennyi információt.

2. FEJEZET

Közös és pénzügyi rendelkezések

5. cikk

Amennyiben a Szerződés 39. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célok elérését szolgálják, az 1. fejezetben előírt intézkedéseknek közös intézkedéseket kell képezniük a 729/70/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének értelmében.

6. cikk

(1) A közös intézkedések végrehajtási ideje három év.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, a továbbiakban "az alap" háromévi becsült teljes hozzájárulása a közös intézkedések költségeihez 130 millió elszámolási egység.

(3) Azon tagállamok esetében azonban, amelyek hároméves terve 1981-ben lejár, a hároméves időszak 1981. december 31-ig meghosszabbodik.

7. cikk

(1) A 2., 3. és 4. cikk szerint hozott intézkedésekre vonatkozó tagállami költségek a 6. cikkben jelzett mértékig támogatásra jogosultak az alap Orientációs Részlegéből.

(2) Az alap Orientációs Részlege tehenenként 60 elszámolási egységet és a teheneken kívüli más szarvasmarhafélék esetében 30 elszámolási egységet fizet a tagállamoknak az 1. fejezetben említett intézkedések alapján levágott állatok után.

(3) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A tagállamok által hozott intézkedések nem jogosultak közösségi pénzügyi támogatásra, amennyiben az azokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 9. cikkel összhangban nem született kedvező döntés.

8. cikk

(1) A kifizetési kérelmeknek a naptári év során a tagállamokban végrehajtott vágásokra kell vonatkozniuk, és a kérelmeket a következő év július 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(2) Az alapból támogatás folyósításáról a 729/70/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban határoznak.

(3) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

(1) A tagállamok a 2. és 3. cikkben előírt terveket és a 2. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában, valamint a 3. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában megkövetelt információkat azok végrehajtása előtt, ezen irányelv hatályba lépését követő három hónapon belül, azt követően pedig évente továbbítják a Bizottságnak. A 4. cikkben előírt terveket a tagállamok évente továbbítják a Bizottságnak, és a tervek végrehajtását megelőzően azon tagállamok esetében, amelyek tervet még nem készítettek.

(2) A Bizottság megvizsgálja az (1) bekezdéssel összhangban továbbított terveket abból a célból, hogy meghatározza, azok összhangban állnak-e ezen irányelvvel és figyelembe veszik-e annak céljait, valamint megfelelnek-e a közösségi pénzügyi hozzájárulás feltételeinek. Bármely terv kézhezvételét követő két hónapon belül a Bizottság benyújt egy határozattervezetet az Állategészségügyi Állandó Bizottságnak. A bizottság az elnöke által meghatározott határidőn belül a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint nyilvánít véleményt. A pénzügyi szempontokról az alap bizottságával kell tanácskozni.

10. cikk

A Bizottság rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végez állat-egészségügyi szempontból annak ellenőrzésére, hogy a terveket végrehajtják-e.

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket ezen ellenőrzések elősegítésére, és különösen biztosítják, hogy a szakértőket ellátják az általuk kért valamennyi olyan információval és dokumentációval, amelyek a tervek végrehajtásának értékeléséhez szükségesek.

Az e cikkben foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, különös tekintettel az első bekezdésben említett ellenőrzések gyakoriságára és elvégzésük módszerére, az állat-egészségügyi szakértők kinevezését és jelentéseik készítésekor az általuk követendő eljárást meghatározó szabályokat a 11. cikkben megállapított eljárásösszhangban állapítják meg.

11. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, akkor az ügyet az elnök a saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére az Állategészségügyi Állandó Bizottság, a továbbiakban "a bizottság" elé terjeszti.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) Ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság elfogadja, és azonnal végrehajtja azokat. Ha azok nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy nem nyilvánítottak véleményt, akkor a Bizottság haladéktalanul javaslatot nyújt be a Tanácsnak az elfogadandó intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel fogadja el az intézkedéseket.

Ha a javaslatok Tanács elé terjesztését követő három hónapon belül a Tanács semmilyen intézkedést nem fogadott el, a Bizottság elfogadja, és azonnal alkalmazza a javasolt intézkedéseket, kivéve azt az esetet, ha a Tanács ezen intézkedéseket egyszerű többséggel elutasította.

13. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és 1977. augusztus 1. előtt elfogadja az azon szempontokra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeknek a 2., 3. és 4. cikkben említett nemzeti mentesítési terveknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy jogot nyerjenek a Közösség pénzügyi támogatására.

14. cikk

A tagállamok a 13. cikkben említett rendelkezések hatályba lépésére meghatározott napon hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 6., 1977.1.10., 13. o.

( 2 ) HL C 56., 1977.3.7., 28. o.

( 3 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

( 4 ) HL L 255., 1968.10.28., 23. o.

( 5 ) HL L 172., 1975.7.3., 17. o.

( 6 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 7 ) HL L 21., 1975.1.28., 20. o.

( 8 ) HL L 77., 1973.3.26., 40. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977L0391 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977L0391&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01977L0391-19950101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01977L0391-19950101&locale=hu