31975L0379[1]

A Tanács 75/379/EGK irányelve (1975. június 24.) az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság eljárásai hatálya tekintetében a 64/432/EGK, a 64/433/EGK, a 71/118/EGK, a 72/461/EGK és a 72/462/EGK irányelv módosításáról (75/379/EGK)

A Tanács 75/379/EGK irányelve

(1975. június 24.)

az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság eljárásai hatálya tekintetében a 64/432/EGK, a 64/433/EGK, a 71/118/EGK, a 72/461/EGK és a 72/462/EGK irányelv módosításáról

(75/379/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a 68/361/EGK határozat [2] által létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottságazon eljárásokkal összhangban nyilvánít véleményt, amelyek érvényessége 30 hónapra korlátozott volt az időponttól kezdődően, amikor először utalták a véleménykérést az említett bizottsághoz;

mivel a bizottsághoz először 1972. december 22-én terjesztettek be ügyet; mivel az eltelt időszak a végső döntés meghozatalához nem elegendő, és mivel a fent említett eljárások érvényességét csak ideiglenesen kell meghosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A következő cikkekben a "30 hónap" kifejezés helyébe a "102 hónap" kifejezés lép:

- a legutóbb a 74/387/EGK tanácsi irányelvvel [3] módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedel mét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv [4] 14. cikke,

- a legutóbb a 74/387/EGK irányelvvel módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv [5] 9b. cikke,

- a legutóbb a 74/387/EGK irányelvvel módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv [6] 13. cikke,

- a legutóbb a 74/387/EGK irányelvvel módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv [7] 10. cikke,

- a legutóbb a 74/387/EGK irányelvvel módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv [8] 31. cikke.

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxemburgban, 1975. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. A. Clinton

[1] HL C 111., 1975.5.20., 26. o.

[2] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

[3] HL L 202., 1974.7.24., 36. o.

[4] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[5] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[6] HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

[7] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

[8] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975L0379 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975L0379&locale=hu