Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2015. évi C. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi

a) bevételi főösszegét 16 222 052,4 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 983 686,9 millió forintban,

c) hiányát 761 634,5 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. december 31-ére tervezett adóssága 303,7 forint/euró, 289,4 forint/svájci frank és 276,3 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 25 898,5 milliárd forint.

(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 25 803,9 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 35 188,0 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-ére tervezett mértéke 73,3%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év utolsó napján várható 74,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2016. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

e) a Bíróságok és az Ügyészség esetében a jogszabály-módosítás következtében jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(3) A Kormány a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címre, - a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen - átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 3. Ágazati életpályák alcímen - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(5) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2016. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására nem jogosult.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2016. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2016. évi összesített bruttó forgalmi értéke - az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 20 000,0 millió forint

lehet.

(4) Az állam javára megszerzett

a) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és

b) a PPP-konstrukcióban létrehozott sport- és oktatási létesítmények

a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton vagy jogcímen kell elszámolni. Ezek a bevételek a 2016. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(7) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2016. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(8) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben meghatározott módon.

(9) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

(10) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2016. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2016. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

(11) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2016. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés és a 19. § (4) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2016. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,0%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 3000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2016. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(2)[3] A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.

(3)[4] A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(4)[5] Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

(5)[6] A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 220,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2016. december 20-áig kell teljesíteni.

(8)[7] A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2016. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 3808,7 millió forintot utal át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 7. Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. Az átutalást az első negyedévben kell teljesíteni.

(2) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt fedezetet az e törvény hatályba lépése előtt keletkezett, 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2016. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2016. évben a központi költségvetés javára összesen 17 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2016. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

(6)[8] A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák működési költségéhez való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzatának terhére a központi költségvetés javára 2016. évben 3000,0 millió forintot ad át. A befizetési kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell teljesíteni.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

(4)[9] A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcímének (2) bekezdés szerinti, az egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó emelését az egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az egészségügyi szakellátó intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító intézkedések elfogadása esetén rendelheti el.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések jogcím előirányzaton felül befolyt - bevételek összegével.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Alapellátás megújításának II. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1-3. és a 13. jogcímére, kiemelten az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím javára az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 8100,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot[10]

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja és a 35. § szerinti esetek kivételével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatai terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének és a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány egyedi határozatban jogosult.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatából legfeljebb 40 000,0 millió forint az EDP jelentés 2016. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,0%-át.

(4) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatának a (3) bekezdésen felüli része az EDP jelentés 2016. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,0%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2016. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2016. évre várható EDP-hiány és

c) a 2016. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(6) A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetben, XI. Miniszterelnökség fejezetben, XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben, XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, XIV. Belügyminisztérium fejezetben, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetben, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetben, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben, XIX. Uniós Fejlesztések fejezetben, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetben és a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetben, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezetben, LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fejezetben, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezetben, LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap fejezetben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatokat 2016. október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni.

(7) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt - a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján - a (6) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.

(8)[11] A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 6250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.

(3) A 10. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is megadhatja. Az egyetértés megadása során figyelemmel kell lenni a 19. § (5) bekezdés a)-c) pontjában foglalt folyamatok és mutatószámok alakulására, ezen belül az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó, a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. Államfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.

(4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.

(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

23. § A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2016. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2016. évet terhelő kiadásait is.

24. §[12] A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

25. § A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

26. § (1) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 5. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím és a 20. cím, 8. alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport javára, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím javára.

(2) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.

27. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ide értve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevételt. Amennyiben e három játékadó 2016. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport tervezett költségvetési támogatási előirányzatát, akkor a tervezett előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

(5) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(6) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

(7) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

(8) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

(9) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a feladatellátásban 2016-ban bekövetkező változásokkal összefüggésben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím között átcsoportosíthatnak.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) A teljes, 43 731,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 38 423,9 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből indult és a 2007-2013-as programozási időszakban finanszírozott programok esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.

30. § A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet érintett operatív programjain belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során, kizárólag a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében megtérült pénzügyi eszközökből származó bevételek a vonatkozó közösségi szabályok szerinti célokra használhatók fel.

31. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzatain kizárólag a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

32. § (1)[13] Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.

(2) Az ETE Program keretében a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 50%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek esetében az európai uniós hozzájárulásra és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozásra együttesen 300 000,0 millió forint összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

33. § (1)[14] A szociális hozzájárulási adó 2016. évben, július 1-jét követően megfizetett összegének 74,30%-a az Ny. Alapot, 20,53%-a az E. Alapot, 5,17%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az egyes Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatást csökkenti.

(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2016. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.

(2)[15] Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8. alpontjai, a II-IV. pontok, az V. pont 4-5. alpontjai és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2015. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2015. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2016. évi címrendbe történő felvételéről és a 2015. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

36. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 9. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

37. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

39. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet I. pont 2. alpontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-5. és 7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 2. alpontja és a 9. melléklet alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a) és b) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, III. pont 3-5. alpontjai és a 9. melléklet szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételét növeli.

(6) A kincstár az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik vagy azt meghaladja.

(7) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben azon helyi önkormányzatnak 2016. évre befizetési kötelezettséget írhat elő, melynek mint kedvezményezettnek a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjaiból finanszírozott projektje a projektgazdának felróható okból 2015. december 31-éig késedelmet szenvedett és emiatt forrásvesztés vagy központi költségvetési többletteher keletkezik. A befizetési kötelezettség legfeljebb a helyi önkormányzat hibájából felmerülő forrásvesztéssel vagy központi költségvetési többletteherrel megegyező összeg lehet, de nem veszélyeztetheti a helyi önkormányzat által biztosított közfeladat ellátását.

(8) A kincstár a (7) bekezdésben 2016. évre meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során havonként egyenlő részletekben levonja a megfizetendő összeget.

(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (6) és (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2016. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

(10)[16] A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. pont f) alpontja alapján nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. december 31.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

40. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a b) pont kivételével - nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontja, valamint az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint és az 5. alpontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) átlagbér alapú támogatást állapít meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója számára a 7. melléklet I. pontja szerint, az óvoda esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,

c) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

d) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,

e) a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan

ea) tankönyvtámogatást és

eb) átlagbér alapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állami iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,

f) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 2. melléklet III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett, továbbá a 7. melléklet V. pontja szerinti támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a)[17] a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(6) A nem állami szociális fenntartót a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kiegészítő támogatás illeti meg.

(7) A települési önkormányzatot, annak társulását, valamint az (1) bekezdés szerinti nem állami szociális fenntartót

a) a támogató szolgáltatás,

b) a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

c) a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

d) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,

e) a Biztos Kezdet Gyerekház,

f) az utcai szociális munka,

g) a krízisközpont és a félutas ház,

h) a titkos menedékház

szolgáltatások után a 9. melléklet szerinti támogatás illeti meg.

(8) A (7) bekezdés a)-c) pont szerinti szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót a 9. melléklet szerinti támogatás 30%-a illeti meg.

(9) A (7) bekezdés szerinti egyházi fenntartót, a (7) bekezdés a)-c) pont szerinti szolgáltatásai után kiegészítő támogatás a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók (7) bekezdés a)-c) pont szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti meg.

42. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

43. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2016. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2017. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

44. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

45. § (1) A Kormány a 2016. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

46. § (1) A 2016. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 100 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2016. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

47. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 1 900 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 800 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

48. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 600 000,0 millió forint.

49. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

50. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

51. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

52. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg a 6500,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

53. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 54. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

54. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) mint az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. jogutódja által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg a 300 000 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztés Operatív Program vagy a Közép-magyarországi Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

55. § A 2016 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 1,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

56. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2016. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

57. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2016. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. § a szerinti rendvédelmi illetményalap 2016. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2016. január 1-jétől 40 140 forint.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2016. évben legfeljebb 1000 forint.

58. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2016. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2016. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

59. § Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

60. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2016. január 1-jétől 437 300 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés d) és f) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

61. § (1)[18] A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.

(2)[19] A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2016. évben 5000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2016. évben 5000 forint.

62. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 5800 forint,

b) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 8400 forint,

c) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2016. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2016. évben esetenként 20 000 forint,

b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2016. évben 29 500 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2016. évben született.

(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2016. évben 453 000 forint/fő/év.

63. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2016. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől - 2016. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

64. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2016. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2016. évben 6000 forint.

65. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

66. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

67. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2016. évben magyar filmalkotás esetén 329,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 585,8 millió forint.

68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

69. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a)[20] a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,

b)[21] a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2)[22] A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 225 000 euró.

(3)[23] A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 225 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

70. § (1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a)[24] árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,

b)[25] építési beruházásra 5 225 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a)[26] 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b)[27] 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

20. Egyes koncessziós díjak

71. § (1) Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2016. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 668,4 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 389,9 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 557,1 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 55,8 millió forint.

(2)[28]

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

72. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 41. § (6) bekezdés és a 2. melléklet III. pont 7. alpontja szerinti támogatás igénylési feltételeinek, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 7. melléklet I. pont 3. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

22. Hatályba léptető rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-72. §, az 1-2. melléklet, a 3. melléklet I-VI. pontja, a 3. melléklet VII. pont 1-4. alpontja és a 4-10. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3)[29] A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 13. § (1) bekezdés 4-11. pontjával megállapított 69. §-a és 70. §-a szerinti uniós közbeszerzési értékhatárok a Mód. tv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében irányadóak.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

millió forintban

[30]
Cím számAl­cím
szám
Jog­cím-csop.
szám
Jog­cím számElő-ir.
csop.
szám
Kie­melt előir.
szám
Cím névAl­cím névJog­cím-csop. névJog­cím névElő-
ir. csop.
név
I. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei700,021 860,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 062,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 656,7
3Dologi kiadások4 397,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai91,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 430,7
7Felújítások1 881,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0783,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások428,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó121,5
3Dologi kiadások164,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
7Felújítások14,3
3Országgyűlési Őrség2 584,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 053,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó531,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért80,080,0
Alapítvány támogatása
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
2Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
13Fejezeti tartalék525,0525,0
1 - 4. cím összesen:26 831,0705,026 126,0
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság1 959,9140,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások788,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó193,6
3Dologi kiadások845,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások271,8
5. cím összesen:2 099,91 959,9140,0
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség876,6
2Magyar Szocialista Párt427,0
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt475,8
4Lehet Más a Politika173,7
5Kereszténydemokrata Néppárt152,7
6Együtt - A Korszakváltók Pártja133,6
7Demokratikus Koalíció132,0
8Párbeszéd Magyarországért Párt106,7
9Magyar Liberális Párt70,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány529,7
2Táncsics Mihály Alapítvány234,2
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány266,2
4Ökopolisz Alapítvány67,6
5Barankovics István Alapítvány53,8
8Együtt Magyarországért Alapítvány41,3
9Megújuló Magyarországért Alapítvány23,6
10Liberális Magyarországért Alapítvány4,3
11Új Köztársaságért Alapítvány40,2
8 - 9. cím összesen:3 809,8
10Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás69 861,0
10. cím összesen:69 861,0
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság573,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások359,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó97,1
3Dologi kiadások101,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások11,5
7Felújítások3,5
21. cím összesen:573,5573,5
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0333,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások148,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó39,7
3Dologi kiadások138,8
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7,4
22. cím összesen:334,21,0333,2
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

millió forintban

[31]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 750,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 497,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 006,3
3Dologi kiadások982,4
5Egyéb működési célú kiadások2 046,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások217,8
23. cím összesen:7 750,07 750,0
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda1 262,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó176,3
3Dologi kiadások376,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0458,0
2A választási rendszerek működtetése1 500,01 500,0
24. cím összesen:3 220,43 220,4
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala808,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások359,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó96,3
3Dologi kiadások331,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
25. cím összesen:808,0808,0
I. fejezet összesen:115 287,810 415,931 201,1
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 422,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások748,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó205,7
3Dologi kiadások411,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Állami kitüntetések436,7436,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai355,0355,0
4Fejezeti tartalék26,326,3
II. fejezet összesen:2 313,42 313,4
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
iAlkotmánybíróság1 761,6
iMűködési költségvetés
1Személyi juttatások1 079,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó307,6
3Dologi kiadások289,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai37,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások48,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék35,535,5
III. fejezet összesen:1 797,11 797,1
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 284,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások825,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó225,9
3Dologi kiadások208,4
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék22,822,8
IV. fejezet összesen:1 307,21 307,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék20,08 547,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 672,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 532,0
3Dologi kiadások963,9
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások361,9
7Felújítások36,0
V. fejezet összesen:8 567,820,08 547,8
VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

[32]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Bíróságok2 066,078 164,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások51 429,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13 041,2
3Dologi kiadások15 180,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások313,0
7Felújítások266,0
2Kúria192,02 715,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 088,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó524,5
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója1 005,11 005,1
2Igazságszolgáltatás beruházásai7 083,07 083,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,91 561,9
VI. fejezet összesen:92 787,02 258,090 529,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek102,039 453,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 074,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 169,3
3Dologi kiadások3 368,6
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 836,5
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
6Fejezeti tartalék296,1296,1
VIII. fejezet összesen:39 881,9102,039 779,9
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása154 094,9
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
179 795,1
3A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
187 719,7
4A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása31 015,3
2A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai119 594,7

millió forintban

[33]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása
2 042,0
IX. fejezet összesen:674 261,7
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása664,24 647,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 149,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó794,7
3Dologi kiadások1 326,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,0
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,5
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala4 110,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 387,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó376,4
3Dologi kiadások1 864,7
5Egyéb működési célú kiadások258,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások204,2
7Felújítások19,0
3Igazságügyi Hivatal596,11 102,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások834,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó229,8
3Dologi kiadások611,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások22,4
9Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek1 500,01 223,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 293,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó357,8
3Dologi kiadások897,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások174,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
490,3490,3
2A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
500,0500,0
3IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása90,090,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben163,5163,5
52016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen
kongresszus előkészítésének támogatása
85,085,0
10Igazságügyi regionális együttműködés 201625,025,0

millió forintban

[34]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
40,040,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése30,030,0
28Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése500,0500,0
25Fejezeti általános tartalék108,0108,0
26Fejezeti stabilitási tartalék89,889,8
X. fejezet összesen:16 433,66 870,49 563,2
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség4 400,918 654,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 021,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 586,1
3Dologi kiadások7 524,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai40,6
5Egyéb működési célú kiadások32,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások595,3
7Felújítások3 233,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,5
2Információs Hivatal190,612 672,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 377,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 100,8
3Dologi kiadások5 560,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 605,2
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások111,9
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet1 300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások689,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,5
3Dologi kiadások396,9
6Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum340,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások207,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó56,2
3Dologi kiadások71,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Nemzeti Örökség Intézete10,21 419,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,5

millió forintban

[35]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,4
3Dologi kiadások847,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások78,7
8VERITAS Történetkutató Intézet260,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6
3Dologi kiadások12,0
9Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont160,0791,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások262,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,6
3Dologi kiadások530,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások87,5
10Magyar Nyelvstratégiai Intézet182,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások105,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28,5
3Dologi kiadások28,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok38 976,5128 547,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások108 715,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29 613,7
3Dologi kiadások25 751,0
5Egyéb működési célú kiadások1 087,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 147,8
7Felújítások200,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,5
13Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal77,51 353,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 000,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó160,7
3Dologi kiadások236,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások33,2
7Felújítások0,1
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 100,04 844,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 615,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 044,3
3Dologi kiadások2 790,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai171,6
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások322,4
15Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
667,53 732,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 506,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó403,2
3Dologi kiadások1 645,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások153,7
7Felújítások692,4
17Nemzeti Kommunikációs Hivatal434,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59,3
3Dologi kiadások137,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0500,0
2Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok1 090,01 090,0
3Konzultációk kiadásai600,0600,0
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások74,274,2
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
600,0600,0
8Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
100,0100,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása70,070,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
300,0300,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,058,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
220,0220,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért150,0150,0
30Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
200,0200,0
32Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője614,8614,8
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás263,3263,3
38Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok589,0589,0
39Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése
148,5148,5
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
260,0260,0
2Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
1 440,01 440,0
43Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok40,340,3
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása140,0140,0
45Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása70,070,0
46Ludovika Campus12 515,012 515,0

millió forintban

[36]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
47Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,070,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása49,549,5
50Határontúli műemlék-felújítási program200,0200,0
55Területrendezési feladatok49,549,5
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
5 312,05 312,0
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,73,7
59Közép-kelet európai regionális együttműködés30,030,0
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
740,0740,0
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0200,0
66Kormányablak program megvalósítása385,9385,9
69EU utazási költségtérítések479,7479,50,2
70A Magyar Foundation of North America támogatása612,4612,4
72Építésügyi bontási feladatok148,5148,5
73Nemzetközi kötelezettségek teljesítése11,911,9
74Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása1 000,01 000,0
75Nemzeti Hauszmann Terv3 400,03 400,0
76AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása150,0150,0
78Modern Városok Program50 000,050 000,0
2Fejezeti általános tartalék3 424,03 424,0
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása5 496,45 496,4
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,010,0
6Fejezeti stabilitási tartalék1 741,21 741,2
1 - 30. cím összesen:315 674,948 062,7267 612,2
31Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal7,1996,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások653,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó172,3
3Dologi kiadások169,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások4,1
21Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti stabilitási tartalék
10,210,2
31. cím összesen:1 014,07,11 006,9
32Rendkívüli kormányzati intézkedések120 000,0
33Országvédelmi Alap80 000,0
34Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja20 000,0
2Különféle kifizetések6 000,0
3Ágazati életpályák135 425,5
32 - 34. cím összesen:361 425,5
35Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

millió forintban

[37]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése113 075,0
2Az MFB Zrt. működésének támogatása400,0
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
300,0
4Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése7 000,0
XI. fejezet összesen:798 889,448 069,8268 619,1
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása147,66 084,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 096,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 155,9
3Dologi kiadások941,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások27,8
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal16 092,64 700,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 010,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 690,3
3Dologi kiadások5 527,6
5Egyéb működési célú kiadások300,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 514,2
7Felújítások750,0
3Földmérési és Távérzékelési Intézet2 055,098,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 310,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó351,3
3Dologi kiadások489,3
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
4Ménesgazdaságok3 631,7213,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó63,8
3Dologi kiadások3 322,8
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások240,2
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal50,016 646,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 931,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 019,3

millió forintban

[38]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások5 766,6
5Egyéb működési célú kiadások1 909,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei4 614,217 382,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 284,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 623,2
3Dologi kiadások3 928,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai105,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások41,3
7Felújítások12,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Közművelődési intézmények106,0430,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások347,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó95,1
3Dologi kiadások93,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ1 933,33 121,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 426,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó662,4
3Dologi kiadások1 798,3
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások166,4
10Génmegőrzési Intézmények177,0615,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások387,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó96,2
3Dologi kiadások248,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 115,0502,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások789,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó227,1
3Dologi kiadások543,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások54,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
14Nemzeti park igazgatóságok4 136,12 868,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 390,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó890,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások2 394,7
5Egyéb működési célú kiadások86,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások219,8
7Felújítások17,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,4
15Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség355,02 138,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 439,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó404,6
3Dologi kiadások533,7
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások113,2
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet2 449,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó369,0
3Dologi kiadások625,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
18Herman Ottó Intézet312,8561,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások591,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,3
3Dologi kiadások123,3
5Egyéb működési célú kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,0
19Agrárgazdasági Kutató Intézet105,0927,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások462,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó139,0
3Dologi kiadások431,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
21Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése2 760,02 760,0
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás1 200,01 200,0
10Természetvédelmi pályázatok támogatása207,9207,9
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása12 750,012 750,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,081,0
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
54,054,0
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása141,4141,4

millió forintban

[39]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása100,0100,0
5Tanyafejlesztési Program1 225,01 225,0
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
500,0500,0
8Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása107,5107,5
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása46,146,1
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 650,02 650,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,612,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása91,891,8
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa550,0550,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 405,31 405,3
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
2 852,02 852,0
33Lovas rendezvények támogatása185,0185,0
34Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása3 000,03 000,0
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program682,5682,5
7Igyál tejet program2 600,02 600,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 212,84 212,8
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
536,5536,5
11Iskolagyümölcs program1 726,01 726,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok960,0960,0
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása1 125,01 125,0
5Vadgazdálkodás támogatása76,276,2
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás131,4131,4
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás176,3176,3
7Fejlesztési típusú támogatások21,421,4
8Folyó kiadások és jövedelemtámogatások86 911,086 911,0
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása514,0514,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés8 600,04 300,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása30,030,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 000,01 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete200,0200,0
2Egyéb EU által nem térített kiadások500,0500,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása750,0750,0
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0500,0
13Peres ügyek100,0100,0
14Fejezeti általános tartalék130,4130,4
18Fejezeti stabilitási tartalék1 666,91 666,9
1 - 20. cím összesen:236 642,639 131,3197 511,3
21Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése550,0

millió forintban

[40]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XII. fejezet összesen:237 192,639 131,3197 511,3
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása4 794,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 432,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó932,8
3Dologi kiadások391,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai11,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,5
2Egyéb HM szervezetek3 839,584 255,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 198,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 319,5
3Dologi kiadások74 228,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai349,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 025,8
7Felújítások1 395,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 578,4
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei5 245,762 787,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 092,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 610,2
3Dologi kiadások25 188,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai100,8
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9 616,9
7Felújítások1 268,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei477,383 342,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60 675,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 585,4
3Dologi kiadások7 123,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai297,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások137,9
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,013 576,8
11Működési költségvetés
Személyi juttatások
7 814,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 002,0

millió forintban

[41]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások3 810,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai21,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,0
6MH Egészségügyi Központ22 235,55 813,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 304,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 202,6
3Dologi kiadások8 254,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai71,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások215,0
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium272,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások207,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó64,4
3Dologi kiadások0,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,6
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
100,0100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
45,045,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
134,0134,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 435,01 435,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 290,52 290,5
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,050,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
63,063,0
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
3 066,63 066,6
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez3 982,83 982,8
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
368,0368,0
3Fejezeti stabilitási tartalék2 661,92 661,9
XIII. fejezet összesen:300 987,031 948,0269 039,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása25,55 281,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 392,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó827,7
3Dologi kiadások903,2

millió forintban

[42]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások149,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat6 105,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 460,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó907,8
3Dologi kiadások591,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások495,1
7Felújítások650,9
4Terrorelhárítási Központ123,012 102,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28 453,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 971,2
3Dologi kiadások1 826,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások300,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,656 622,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28 276,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 437,0
3Dologi kiadások17 460,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 711,3
7Felújítások157,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
6Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság22,2661,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások448,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó114,9
3Dologi kiadások121,0
7Rendőrség5 301,6250 324,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások166 303,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó44 187,1
3Dologi kiadások37 439,5
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 328,5
7Felújítások451,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal47,47 671,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 331,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 450,7
3Dologi kiadások810,4
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások106,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat220,617 677,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 153,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 640,3
3Dologi kiadások2 354,9
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ416,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások82,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó24,0
3Dologi kiadások290,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2 633,253 706,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37 349,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 274,1
3Dologi kiadások5 366,7
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,5
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal104,48 640,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 469,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó927,6
3Dologi kiadások3 456,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai110,1
5Egyéb működési célú kiadások568,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások213,0
15BM Nemzetközi Oktatási Központ414,5634,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások330,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó93,0
3Dologi kiadások596,7
5Egyéb működési célú kiadások15,4
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[43]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások5,0
7Felújítások8,0
17Vízügyi Igazgatóságok2 940,724 723,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 325,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 809,2
3Dologi kiadások12 636,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 893,6
18Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
10 423,623 171,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 721,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó930,3
3Dologi kiadások25 831,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 025,6
7Felújítások86,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
27Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
1 194,8410,0784,8
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0260,0
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások28 487,028 487,0
57Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
7,57,5
58Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése7,57,5
59Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása20,520,5
60Ivóvíz-minőség javító program41,141,1
61Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére107,1107,1
22Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,01 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása600,0600,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása172,0172,0
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap35,034,90,1
2Integrációs Alap48,948,80,1
3Visszatérési Alap65,165,00,1
4Külső Határok Alap459,6459,50,1
6Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék91,291,2
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,01 963,0
11Duna Művész Együttesek támogatása300,0300,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,050,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
700,0700,0
20Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap6 248,8948,25 300,6
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap2 023,0371,91 651,1

millió forintban

[44]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Belügyi Alapok technikai költségkerete95,080,015,0
21A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,01 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások10 000,010 000,0
23Fejezeti stabilitási tartalék4 930,14 930,1
1 - 20. cím összesen:552 770,027 490,9525 279,1
21K-600 hírrendszer működtetésére55,0
XIV. fejezet összesen:552 825,027 490,9525 279,1
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása9 371,89 423,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 729,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 330,7
3Dologi kiadások3 263,6
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások397,8
7Felújítások2,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,3
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1 700,0356,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 133,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó302,4
3Dologi kiadások501,5
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
7Felújítások47,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság5 817,910 429,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 568,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó739,0
3Dologi kiadások10 840,1
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások665,1
7Felújítások1 430,0
6Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal786,4525,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások596,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó120,7
3Dologi kiadások449,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások144,7
7Szakképzési Centrumok14 753,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 706,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 322,6
3Dologi kiadások5 888,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai835,2
8Magyar Államkincstár11 651,315 277,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 517,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 407,0

millió forintban

[45]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások5 124,2
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 471,0
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1 219,2719,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 024,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó297,1
3Dologi kiadások444,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások172,5
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés310,0310,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
10,010,0
8Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása272,3272,3
10Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások1 000,01 000,0
14Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása1 500,01 500,0
3Turisztikai feladatok
2Agrármarketing célelőirányzat846,9846,9
3Turisztikai célelőirányzat5 375,05 375,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok470,6470,6
5Pest megyei fejlesztések2 000,02 000,0
5Belgazdasági feladatok
1Gazdasági Zöldítési Rendszer5 540,75 540,7
3Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása151,0151,0
4Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,24,2
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok69,869,8
6MKIK támogatása50,050,0
7Nemzetgazdasági támogatások15 000,015 000,0
8Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai2 000,02 000,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Magán és egyéb jogi személyek kártérítése30,030,0
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
551,5551,5
3Szervezetátalakítási alap493,3493,3
4Nemzetgazdasági programok31,731,7
7Fejezeti általános tartalék300,0300,0
8Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Együttműködési Program669,7309,9359,8
2Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020191,1191,1
3INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program98,698,6
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program11,311,3
10Fejezeti stabilitási tartalék641,5641,5
48Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása1 500,01 500,0

millió forintban

[46]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XV. fejezet összesen:124 741,130 856,593 884,6
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal2 951,1130 561,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70 993,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 142,8
3Dologi kiadások35 079,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,8
5Egyéb működési célú kiadások59,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 490,7
7Felújítások1 500,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
2Bűnügyi Főigazgatóság23,88 188,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 269,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 386,3
3Dologi kiadások1 396,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások150,1
7Felújítások10,0
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet270,82 220,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 294,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó359,4
3Dologi kiadások744,0
5Egyéb működési célú kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások63,7
7Felújítások30,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti stabilitási tartalék1 375,51 375,5
XVI. fejezet összesen:145 591,03 245,7142 345,3
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása12 235,56 895,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 351,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 984,6
3Dologi kiadások9 634,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások150,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások11,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet913,32 200,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások445,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó115,0
3Dologi kiadások2 550,9
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,3
4Országos Atomenergia Hivatal2 690,91 735,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 372,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó371,0
3Dologi kiadások1 882,5
5Egyéb működési célú kiadások658,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások142,6
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2 467,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások738,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó211,6
3Dologi kiadások604,1
5Egyéb működési célú kiadások909,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,3
7Nemzeti Közlekedési Hatóság31 098,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 036,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó772,2
3Dologi kiadások5 228,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások21 306,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások695,1
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ819,02 757,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 013,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó266,3
3Dologi kiadások2 011,0
5Egyéb működési célú kiadások191,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások90,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások4,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet488,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások263,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó72,8
3Dologi kiadások133,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,5

millió forintban

[47]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség10,0430,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások319,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó80,6
3Dologi kiadások32,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,4
14Magyar Földtani és Geofizikai Intézet395,0606,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások585,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó158,0
3Dologi kiadások250,2
5Egyéb működési célú kiadások3,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,8
15Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság18,81 041,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások563,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,3
3Dologi kiadások293,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
7Felújítások10,0
16Nemzeti Sportközpontok2 500,05 952,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 136,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó599,2
3Dologi kiadások4 308,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 371,2
7Felújítások38,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
10Vasúthálózat fejlesztése1 000,0
12Közútfejlesztési feladatok végrehajtása7 457,57 457,5
13Győr-Gönyű kikötőfejlesztés200,0200,0
14Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása400,0400,0
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása399,2399,2
2Közúthálózat fenntartás és működtetés60 167,21 181,058 986,2
3Útdíj rendszerek működtetése18 314,318 314,3
4Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása3 507,73 507,7
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 898,61 700,0198,6
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok180,0180,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai49,149,1
27Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek61 800,028 200,033 600,0
28Kiemelt közúti projektek160 000,0160 000,0
30Közúthálózat felújítása69 300,069 300,0
31A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása6 000,06 000,0
32Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások7 500,07 500,0
34Határ menti közúti fejlesztések előkészítése1 000,01 000,0
35Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése2 197,02 197,0
36Budai vasúti közlekedés fejlesztése930,0930,0
33Hazai fejlesztési programok

millió forintban

[48]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása12 022,112 022,1
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat1 245,41 245,4
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat160,0160,0
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása220,0220,0
20Intézményi kezességi díjtámogatások1 003,61 003,6
23Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése1 200,01 200,0
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció978,6978,6
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
127,9127,9
3Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok2 358,62 358,6
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás623,3623,3
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer5 540,75 540,7
5Bányanyitási feladatok kiadásai100,0100,0
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj110 490,2110 490,2
6Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 251,211 251,2
7Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához646,3646,3
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
116,0116,0
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak219,3219,3
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése55,255,2
3Kormányzati szakpolitikai feladatok3 400,23 400,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
396,0396,0
12A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése440,8440,8
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
330,0330,0
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása61,361,3
17Bányabezárás1 038,51 038,5
19Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program2 000,02 000,0
39Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése2 940,02 940,0
16Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete83,283,2
17Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása35 888,535 888,5
22Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása4 263,04 263,0
23Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása2 646,02 646,0
24Tornaterem-építési program2 970,02 970,0
25Tanuszoda-fejlesztési program2 970,02 970,0
30Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás500,0500,0
40Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása2 970,02 970,0
43A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új
iskola és tornaterem
289,3289,3
44A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
387,6387,6
45Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
581,0581,0
46Fejezeti stabilitási tartalék5 100,05 100,0
51A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével
összefüggő infrastrukturális fejlesztések
6 180,76 180,7
1 - 20. cím összesen:701 352,284 409,6616 942,6
21Vállalkozások folyó támogatása

millió forintban

[49]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Egyedi támogatások, ellentételezések
3Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
225,0
5A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése74 137,7
6Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése154 400,0
7Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
41 048,7
8Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása4 000,0
9Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása
6 626,5
25Peres ügyek1 500,0
21 - 25. cím összesen:281 937,9
26Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevétel1 300,0
XVII. fejezet összesen:983 290,185 709,6616 942,6
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása265,37 837,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 003,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 380,3
3Dologi kiadások1 455,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai49,3
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások151,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások56,0
2Külképviseletek igazgatása7 087,755 697,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 454,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 079,5
3Dologi kiadások20 230,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8 116,7
7Felújítások791,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások112,6
3Külügyi és Külgazdasági Intézet2,0188,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások104,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,1
3Dologi kiadások46,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
4Balassi Intézet790,55 231,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 074,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó573,5

millió forintban

[50]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások2 066,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások86,0
5Nemzeti Befektetési Ügynökség80,02 820,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 141,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó321,7
3Dologi kiadások1 346,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások55,1
7Felújítások14,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat10 366,110 366,1
2Kötött segélyhitelezés579,3579,3
3Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat450,0450,0
5A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
5 500,05 500,0
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
780,0780,0
2Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Területi Társulások támogatása110,0110,0
3Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
40,040,0
7Határmenti gazdaságfejlesztési programok3 500,03 500,0
8Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása2 110,02 110,0
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 460,07 460,0
2Európai uniós befizetések4 900,04 900,0
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
115,0115,0
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés13,713,7
2Humanitárius segélyezés10,010,0
5Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok40,040,0
támogatása Ukrajnában
6Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások2 551,32 551,3
5Peres ügyek9,99,9
8Fejezeti stabilitási tartalék932,9932,9
1 - 7. cím összesen:119 467,78 225,5111 242,2
8Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése30 000,0
9Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Eximbank Zrt. tőkeemelése20 000,0
XVIII. fejezet összesen:169 467,78 225,5111 242,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1Gazdaságfejlesztési Operatív Program12 222,812 222,8
2Közlekedés Operatív Program34 930,034 930,0
7Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
3 808,73 808,7
8Társadalmi Megújulás Operatív Program95 667,395 667,3
14Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program58 505,858 505,8
19Környezet és Energia Operatív Program105 820,1105 820,1
20Államreform Operatív Program1 535,21 535,2
21Elektronikus Közigazgatás Operatív Program3 510,23 510,2
22Végrehajtás Operatív Program6 885,76 885,7
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK6 186,15 839,5346,6
2ETE HU-RO1 254,61 031,0223,6
3ETE HU-SER247,5229,518,0
4ETE HU-CRO631,5558,672,9
5ETE SEES263,350,5212,8
6ETE AU-HU19,219,2
7ETE SLO-HU11,911,9
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program716,2685,330,9
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek7 180,06 679,0501,0
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
9 000,07 650,01 350,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
337,5337,5
2Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft1 000,01 000,0
uniós feladatainak támogatása
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása30 831,830 831,8
11Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása15 000,015 000,0
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék4 776,44 776,4
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)308 420,0294 541,113 878,9
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)32 333,422 633,49 700,0
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)106 000,095 400,010 600,0
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)202 835,6148 070,054 765,6
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)120 365,5107 366,012 999,5
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)52 866,544 936,57 930,0
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)45 275,020 740,024 535,0
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)3 431,22 916,5514,7
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-2020
1SKHU ETE program3 717,43 717,4
2ROHU ETE program4 114,14 114,1
3HU-SER IPA program5 683,63 580,22 103,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4HU-CRO ETE program2 031,4940,71 090,7
5AU-HU ETE program507,6507,6
6SI-HU ETE program181,7181,7
7ENI programok8,08,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
402,1264,6137,5
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)394,8329,964,9
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)37,131,06,1
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program108 903,392 567,816 335,5
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program1 622,41 216,8405,6
3Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása1 125,01 125,0
13Uniós Programok ÁFA fedezete100,0100,0
14Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete100,0100,0
16Fejezeti stabilitási tartalék526,3526,3
XIX. fejezet összesen:1 401 323,8862 066,6539 257,2
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása6 186,010 601,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 588,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 601,3
3Dologi kiadások3 731,2
5Egyéb működési célú kiadások816,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,1
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
23 617,783 315,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65 770,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 938,1
3Dologi kiadások22 013,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 996,3
5Egyéb működési célú kiadások42,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások161,2
7Felújítások10,0
4Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal166,02 472,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 563,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó399,1
3Dologi kiadások564,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások110,4

millió forintban

[51]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Felújítások2,3
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet111,4678,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások475,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó132,7
3Dologi kiadások180,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,5
4Egyéb kulturális intézmények1 585,52 628,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 026,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó576,0
3Dologi kiadások1 292,6
5Egyéb működési célú kiadások134,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások179,2
7Felújítások4,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák282 735,3159 645,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177 708,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó49 099,0
3Dologi kiadások149 331,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai23 799,3
5Egyéb működési célú kiadások1 917,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31 518,2
7Felújítások8 864,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások141,2
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal1 750,04 472,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 695,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó741,9
3Dologi kiadások2 776,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,0
2Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet3 950,01 646,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 415,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó678,6
3Dologi kiadások2 092,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások406,0
7Felújítások4,0
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet2 554,5310,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 161,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó272,9
3Dologi kiadások1 407,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások22,7
2Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ679,48 117,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 776,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 305,1
3Dologi kiadások686,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások28,1
8Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ
789,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások509,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó126,7
3Dologi kiadások117,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,6
7Felújítások5,0
9Türr István Képző és Kutató Intézet6 450,01 240,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 388,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó574,0
3Dologi kiadások3 277,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások450,0
7Felújítások1 000,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ544,52 776,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 386,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó567,8
3Dologi kiadások266,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások100,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei508 974,11 195,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások222 312,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59 904,6
3Dologi kiadások220 731,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,7
5Egyéb működési célú kiadások590,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 277,3
7Felújítások1 247,7

millió forintban

[52]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Egyéb felhalmozási célú kiadások48,9
11Közgyűjtemények3 220,818 395,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 997,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 167,5
3Dologi kiadások5 189,0
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 119,6
7Felújítások136,4
12Művészeti intézmények6 252,012 459,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 604,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 034,5
3Dologi kiadások7 410,9
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 560,6
7Felújítások100,0
14Országos Mentőszolgálat32 727,75 119,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 023,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 593,6
3Dologi kiadások7 980,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 250,0
15Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ10,8594,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,5
3Dologi kiadások227,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
2 949,612 587,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 023,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 062,6
3Dologi kiadások10 013,6
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások116,2
7Felújítások35,3
17Országos Vérellátó Szolgálat12 130,51 643,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 234,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 073,9
3Dologi kiadások7 915,3

millió forintban

[53]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Intézményfenntartó Központ12 000,0640 764,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások442 484,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó119 367,5
3Dologi kiadások85 512,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 000,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 000,0
7Felújítások1 400,0
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő26,01 126,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások716,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó190,2
3Dologi kiadások246,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása17 034,717 034,7
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás165 316,4165 316,4
4Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás3 792,13 792,1
5Köznevelési szerződések4 000,04 000,0
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai438,6438,6
2Lakitelek Népfőiskola támogatása300,0300,0
3Kiválósági támogatások12 044,112 044,1
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap5 211,75 211,7
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen40,040,0
6Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok5 340,05 340,0
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása786,7786,7
5Nemzeti Tehetség Program2 752,72 752,7
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása440,0440,0
11Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása400,0400,0
12Erzsébet program támogatása4 405,84 405,8
5Egyéb feladatok támogatása
1I. világháborús centenáriumi megemlékezések1 000,01 000,0
4Peres ügyek1 600,01 600,0
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása451,4451,4
2Határon túli kulturális feladatok támogatása74,474,4
3Határtalanul! program támogatása2 000,02 000,0
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása236,6236,6
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok34,834,8
támogatása
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok170,8170,8
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok320,7320,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,04,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

millió forintban

[54]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok5,45,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,312,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások69,869,8
2A KOGART támogatása200,0200,0
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8228,8
5Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális250,0250,0
fesztiválok és események támogatása
18Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása500,0500,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti262,1262,1
értékmentő programja
2Közművelődési szakmai feladatok176,8176,8
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása1 257,91 257,9
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok1 331,31 331,3
(működési és művészeti pályázatok)
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak79,279,2
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 579,91 579,9
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál1 950,01 950,0
megrendezésének támogatása
12Egyéb színházi támogatások55,855,8
13A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása30,030,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok741,5741,5
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok28,728,7
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,03,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása65,065,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása300,0300,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
42,542,5
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,335,3
6Családpolitikai Programok654,0654,0
7Családpolitikai célú pályázatok83,083,0
9Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok18,018,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 540,01 540,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása891,0891,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
690,0690,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése113,9113,9
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása79 415,079 415,0

millió forintban

[55]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog- Jog-
cím- cím
csop. név
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
4 775,14 775,1
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
523,6523,6
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
3 229,03 229,0
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
5,05,0
10Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
200,0200,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
157,2157,2
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
112,6112,6
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
535,0535,0
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása446,4446,4
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok201,6201,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások2 092,02 092,0
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása957,6957,6
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása700,0700,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0370,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
6 999,06 999,0
24Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása5 510,25 510,2
25Új budapesti kórház előkészítése1 000,01 000,0
26Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
300,0300,0
27A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása780,0780,0
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása1 307,71 307,7
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
7 000,07 000,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása3 162,33 162,3
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 679,22 679,2
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok1 994,71 994,7
8Fogyatékosok sportjának támogatása447,0447,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása376,0376,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése2 140,22 140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása265,4265,4
23Szabadidősport támogatása477,4477,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása410,7410,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások22,022,0
26Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása1 900,01 900,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése32,732,7
és projektjei

millióforintban

[56]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
10 979,410 979,4
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása3 400,03 400,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
111,1111,1
3XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
3 200,03 200,0
12Magyar Sport Háza támogatása266,2266,2
18A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása4 020,64 020,6
36Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek,
fenntartásának támogatása
1Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
4 488,14 488,1
2Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása
1 888,61 888,6
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
15MOME Campus-Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása2 280,02 280,0
19Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése3 230,03 230,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3184,3
14Autizmus Alapítvány30,830,8
19Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása300,0300,0
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 296,81 296,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
44,044,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása44,044,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása9 229,79 229,7
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
249,7249,7
2Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása133,3133,3
4Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
608,5608,5
3023Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,397,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
450,0450,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,030,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,022,0
6Rákóczi Szövetség támogatása50,050,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,030,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
51,351,3

millió forintban

[57]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,030,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,020,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,020,0
7Rákbetegek Országos Szövetsége20,020,0
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,149,5149,5
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos143,3143,3
Érdekvédelmi Szövetsége
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége181,8181,8
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége176,4176,4
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége181,8181,8
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és21,021,0
Érdekvédelmi Szövetsége
11Autisták Országos Szövetsége55,155,1
12Siketvakok Országos Egyesülete22,022,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és56,456,4
Alapítványok Országos Szövetsége
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása610,5610,5
23Dévény Anna Alapítvány39,639,6
24Kézenfogva Alapítvány10,010,0
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum10,010,0
26Afázia Egyesület
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság372,2372,2
27Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
1Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása85,085,0
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez2,02,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása2 129,02 129,0
46Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
180,0180,0
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
34 313,534 313,5
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték26,326,3
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
1Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis4 000,04 000,0
3Emlékpont Központ támogatása22,022,0
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása12 834,412 834,4
8A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása3 500,03 500,0
9A Budai Vigadó felújításának támogatása2 478,52 478,5
11Bartók Év161,9161,9
51Fejezeti általános tartalék1 020,51 020,5
54Nemzeti Együttműködési Alap4 896,44 896,4
55Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
2 891,52 891,5
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0

millióforintban

[58]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
8 844,08 844,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék17 580,017 580,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
1 930,01 930,0
4Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
420,0420,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 400,01 400,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása1 870,01 870,0
10Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése2 623,02 623,0
11A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
2 400,02 400,0
12Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása121,2121,2
13Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása300,0300,0
14Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése1 720,01 720,0
21Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0200,0
22Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása550,0550,0
56Nemzetiségi támogatások1 459,41 459,4
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média55,255,2
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média62,962,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média178,0178,0
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média256,9256,9
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média107,5107,5
6Országos Roma Önkormányzat és Média361,2361,2
7Országos Lengyel Önkormányzat és Média72,072,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média52,552,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média151,0151,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média80,080,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média100,7100,7
12Országos Ruszin Önkormányzat és Média59,659,6
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média62,262,2
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
50,850,8
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
19,519,5
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
104,4104,4
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
178,0178,0
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
40,840,8
6Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
165,9165,9
7Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
30,830,8
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
27,027,0

millióforintban

[59]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
159,5159,5
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
58,458,4
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
69,269,2
12Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
13,513,5
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
14,514,5
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
4Roma kultúra támogatása52,352,3
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
436,5436,5
6Felzárkózás-politika koordinációja29,729,7
7Roma ösztöndíj programok1 048,91 048,9
10Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
79,279,2
60Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
1 282,41 282,4
63Fejezeti stabilitási tartalék7 797,97 797,9
1 - 20. cím összesen:2 428 758,6914 134,01 514 624,6
21Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék319 720,5
2Anyasági támogatás5 047,0
3Gyermekgondozást segítő ellátás63 564,3
4Gyermeknevelési támogatás12 429,7
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése1 303,9
6Életkezdési támogatás5 189,9
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások6 078,9
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 630,8
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság79 502,6
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék33 415,2
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
9 241,9
2Mezőgazdasági járadék2 223,1
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka34 419,4
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések13 387,5
5Házastársi pótlék2 895,4
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)42,0
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése331,3
8Járási szociális feladatok ellátása70 587,4
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás15 889,7
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 747,5

millió forintban

[60]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
21. cím összesen:684 048,0
22Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása3 137,0
26Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
27Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
22 - 27. cím összesen:3 387,01,0
28Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
1,0
3Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
XX. fejezet összesen:3 116 196,6914 139,01 514 624,6
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok6 300,06 300,0
3Konzultációk kiadásai2 000,02 000,0
6Fejezeti általános tartalék1 500,01 500,0
7MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
1 800,01 800,0
XXI. fejezet összesen:11 600,011 600,0
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása49,62 108,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 064,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó295,4
3Dologi kiadások638,5
5Egyéb működési célú kiadások33,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások127,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK167,029,2137,8
2Fejezeti tartalék45,845,8
XXX. fejezet összesen:2 370,978,82 292,1
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal899,911 695,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 531,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 029,4
3Dologi kiadások2 354,8
5Egyéb működési célú kiadások20,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások607,0
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások33,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4KSH Könyvtár5,0185,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások125,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33,0
3Dologi kiadások31,8
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet37,7123,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások104,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28,2
3Dologi kiadások28,8
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
483,4483,4
2Fejezeti stabilitási tartalék126,1126,1
XXXI. fejezet összesen:13 556,4942,612 613,8
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1Magyar Tudományos Akadémia7 084,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 595,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 448,5
3Dologi kiadások5,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai35,0
2MTA Titkárság Igazgatása39,21 572,1
1Működési költségvetés
1
2
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
968,6
243,0
3Dologi kiadások356,7
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
3MTA Könyvtár és Információs Központ
1MTA Könyvtár és Információs Központ218,9534,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,4
3Dologi kiadások228,4
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
4MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek16 033,814 294,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 482,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 196,5
3Dologi kiadások8 833,8
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások1 576,2
7Felújítások103,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,5
5MTA Támogatott Kutatóhelyek1 394,02 691,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 551,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó655,0
3Dologi kiadások707,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások171,6
6MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ796,9701,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások376,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó101,4
3Dologi kiadások976,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények253,2207,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások203,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó65,5
3Dologi kiadások190,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1149,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások111,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó30,2
3Dologi kiadások71,9
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia1,519,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,4
3Dologi kiadások9,7
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,980,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
56,656,6
3Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása178,4178,4
4Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása1 076,91 076,9
5Infrastruktúra fejlesztés1 742,01 742,0
6Lendület Program3 638,13 638,1
7Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3898,3
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak170,0170,0
9Posztdoktori pályázatok támogatása845,0845,0
10Szakmai feladatok teljesítése428,4428,4
11Kiválósági központok támogatása300,0300,0

millió forintban

[61]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Központi kezelésű felújítások723,8723,8
14MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése500,0500,0
15MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont400,0400,0
XXXIII. fejezet összesen:57 094,818 801,638 293,2
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása1 550,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások588,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó166,1
3Dologi kiadások659,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,0
2MMA köztestületi feladatok2 501,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 814,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó341,2
3Dologi kiadások346,5
3MMA Kutatóintézet174,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27,2
3Dologi kiadások31,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0105,0
2Magyar Művészetek Háza programok188,0188,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak15,015,0
6Kutatási tevékenység támogatása55,055,0
7Pályázati alapok200,0200,0
8Pesti Vigadó művészeti programok13,013,0
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása610,0610,0
12Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének
felújítása és kialakítása
143,2143,2
13Nemzeti Szalon programjai80,080,0
14MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója1 000,01 000,0
XXXIV. fejezet összesen:6 635,66 635,6
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 586,41 729,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 861,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó498,3
3Dologi kiadások1 876,8
5Egyéb működési célú kiadások14,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások65,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. F E J E Z ET2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak2 662,2498,92 163,3
3Fejezeti stabilitási tartalék39,739,7
XXXV. fejezet összesen:7 017,43 085,33 932,1
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
2EBB hitelek kamatelszámolásai19 871,2
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai2 494,2
7ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai162,0
9EB/IMF hitelek kamatelszámolásai11 769,0
14Egyéb devizahitelek kamatkiadásai3 095,9
2Belföldi devizahitelek kamata1 560,0
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Külföld felé
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai235 831,11 242,8
5Devizaszámla kamatelszámolásai43,4
6Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
110,9
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
2Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18EBB forint hitelek kamatelszámolásai28 425,5
19ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai395,0
20MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata43,2
21Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai2 847,8
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények668 234,959 130,9
kamatelszámolásai
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai62,5
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények68,4
kamatelszámolásai
4Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
2 027,7
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása21 492,0
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása49 603,5
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai13 499,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások
1Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai3 275,1
2Forint elszámolások25 433,9
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 700,0

millió forintban

[62]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Adósságkezelés költségei1 127,7
XLI. fejezet összesen:1 079 631,573 917,0
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó689 911,8
3Hitelintézeti járadék6 300,0
4Pénzügyi szervezetek különadója79 200,0
5Cégautóadó27 700,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó75 200,0
7Bányajáradék31 500,0
8Játékadó41 200,0
9Ökoadó
1Energiaadó16 700,0
2Környezetterhelési díj5 300,0
10Egyéb befizetések26 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója41 300,0
12Rehabilitációs hozzájárulás65 500,0
14Kisadózók tételes adója70 100,0
15Kisvállalati adó13 800,0
16Közműadó52 200,0
18Reklámadó10 900,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó3 388 850,0
2Jövedéki adó984 450,0
3Regisztrációs adó20 700,0
4Távközlési adó56 000,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték200 900,0
6Biztosítási adó30 000,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó1 694 475,0
2Egyéb lakossági adók2 000,0
4Lakossági illetékek148 601,0
5Gépjárműadó45 500,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
900,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek4 366,0
9Kezesség-visszatérülés3 474,0
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek27 542,5
2Termékdíjak63 389,0
3Egyéb központosított bevételek17 491,8
4Megtett úttal arányos útdíj140 500,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel8 000,0
6Időalapú útdíj (HD)47 000,0

millióforintban

[63]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek25 559,9
3Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
8 004,0
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése17 000,0
5Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése3 000,0
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése10 600,0
3Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése168,3
4Uniós támogatások utólagos megtérülése
4Kohéziós Alap4 557,5
5Strukturális Alapok500,0
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése35,9
2Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése207,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása1 272,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások154 000,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás104 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások3 200,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 200,0
11Egyéb vegyes kiadások4 302,4
121 % SZJA közcélú felhasználása8 100,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 700,0
25Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások2 000,0
26Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
27Fuvarozók kamattámogatása40,0
28Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
1 000,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
6 500,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
15 447,8
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
1 700,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
150,0
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség10,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
2 500,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
383,3
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
30,0

millió forintban

[64]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő
fizetési kötelezettség
300,0
19Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
10,0
20E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
100,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás1 297,3
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás2 364,6
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei59,6
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz374 464,0
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás35 103,6
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés910,3
2IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása1 381,5
3CEB tagdíj3,7
4Bruegel tagdíj30,3
7NBB alaptőke hozzájárulás3 042,0
8AIIB alaptőke hozzájárulás5 526,0
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 526,0
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása45,0
3Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz38,0
4EU Szomszédsági Beruházási Eszköz101,3
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás37 730,2
2GNI alapú hozzájárulás238 615,9
3Brit korrekció21 153,0
4Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő
bruttó GNI csökkentés
2 402,0
5Egyéb14 947,9
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1Költségvetési támogatás79 785,0
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-
nak
52 884,9
2Bethlen Gábor Alap támogatása12 157,5
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása4 724,4
4Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
5,3
5Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása7 686,0
6Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása1,0
XLII. fejezet összesen:1 207 012,58 206 583,7

millió forintban

[65]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek12 500,0
2Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek70,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele21 998,8
2Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele82,9
4Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
19,0
2Hasznosítási bevételek
1Bérleti díjak
3Egyéb bérleti díj554,4
4Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
2 451,0
2Vagyonkezelői díj2 533,0
3Osztalékbevételek31 107,0
4Koncessziós díjak
1Szerencsejáték koncessziós díj4 233,8
2Infrastruktúra koncessziókból származó díj229,5
3Bányakoncessziós díj2 500,0
4Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja940,0
3Egyéb bevételek
1Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek133 000,0
2Vegyes bevételek5 900,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
25 500,0
2Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai16 121,4
4A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai
30 522,7
5Budapesti konferencia-központ megvalósítása1 800,0
6A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
1 389,9
2Egyéb eszközök vásárlása1 500,0
4Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés11 000,0
3Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések
1 000,0
5A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
650,0
7Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása4 650,0
8Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások1 500,0
9A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
450,0
22Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

millió forintban

[66]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás4 500,0
2Ingatlanok őrzése2 500,0
3A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
1 300,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások1 500,0
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
16 200,0
2A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása5 100,0
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések2,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések2,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések2,0
5Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
10 500,0
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások850,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségek7,0
8Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása1 450,0
41A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
500,0
2Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások1 500,0
2Eljárási költségek40,0
3A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 200,0
4Átváltoztatható kötvény kamatfizetése9 407,2
5Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése1 500,0
7A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
1 900,0
5Fejezeti tartalék8 500,0
6Tulajdonosi kölcsönök elszámolása875,1
8ÁFA elszámolás1 000,0
XLIII. fejezet összesen:172 419,3218 119,4
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1Termőföld értékesítésből származó bevételek1 450,0
3Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek10,0
2Hasznosítási bevételek
1Haszonbérleti díj10 000,0
3Egyéb bevételek300,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan vásárlás

millió forintban

[67]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIV. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Termőföld vásárlás2 500,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1Életjáradék termőföldért9 900,0
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Hasznosítási kötelezettség kiadásai517,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások1 760,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja800,0
2Eljárási költségek, díjak450,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés750,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése1 308,7
5Bírósági döntésből eredő kiadások33,0
4Fejezeti tartalék950,0
XLIV. fejezet összesen:18 968,711 760,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1Hazai innováció támogatása44 525,0
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
6 069,7
3Befizetés a központi költségvetésbe17 000,0
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz2 576,4
6Kutatási témapályázatok támogatása8 037,7
7Fejezeti stabilitási tartalék624,5
19Innovációs járulék70 600,0
20Egyéb bevételek1 165,6
23Költségvetési támogatás7 686,0
LXII. fejezet összesen:78 833,379 451,6
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások16 172,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások16 819,0
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások47 000,0
5Bérgarancia kifizetések4 950,0
6Működtetési célú kifizetések3 283,4
8Start-munkaprogram340 000,0
14EU-s elő- és társfinanszírozás
1TÁMOP 1. 1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások54,5
3Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
3 808,7
42014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
54 700,0
15Fejezeti stabilitási tartalék389,5
25Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése51 700,0
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel1 000,0
2Központi egyéb bevétel1 000,0

millió forintban

[68]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel800,0
31Szakképzési hozzájárulás59 996,1
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
150 476,4
36Költségvetési támogatás79 785,0
38Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada68 100,0
39Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás52 884,9
LXIII. fejezet összesen:487 177,1466 742,4
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK
INTEGRÁCIÓS ALAPJA
1Költségvetési támogatás1,0
3Működési kiadások1,0
LXIV. fejezet összesen:1,01,0
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás12 157,5
4Alapból nyújtott támogatások
1Oktatás-nevelési támogatás4 820,0
3Magyarság Háza program támogatása216,0
5Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása4 126,3
6Egyéb támogatások2 071,1
5Alapkezelő működési költségei810,0
6Fejezeti stabilitási tartalék114,1
LXV. fejezet összesen:12 157,512 157,5
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
1Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása2 875,4
2Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
849,5
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása400,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása2 140,0
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése33,9
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
5 559,3
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 171,6
7Alapkezelőnek működési célra143,9
10
15
Fejezeti stabilitási tartalék
Nukleáris létesítmények befizetései
134,4
1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése21 294,1
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,7
18Költségvetési támogatás4 724,4
LXVI. fejezet összesen:13 308,026 025,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
2 900,0
2Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
1 600,0
3Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
1 791,0
4Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
710,0
5Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása7,0
6Épített örökség, építőművészet támogatása600,0
7Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
808,5
8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás30,0
9Nemzetközi tagdíjak15,0
10Működési kiadások965,0
13Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
237,4
14Fejezeti stabilitási tartalék93,5
22Egyéb bevételek250,0
24Játékadó NKA-t megillető része9 900,0
26Kulturális adó100,0
27Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
600,0
LXVII. fejezet összesen:9 757,410 850,0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1Rendszeres befizetés4,9
3Költségvetési támogatás5,3
6Működési kiadások9,0
7Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése1,0
8Fejezeti stabilitási tartalék0,1
LXVIII. fejezet összesen:10,110,2
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
2 014 716,1
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék1 015 817,9
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai1 115,6
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher11 875,8
5Késedelmi pótlék, bírság11 265,9
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek2 540,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Korhatár felettiek öregségi nyugdíja2 473 190,2
2Nők korhatár alatti nyugellátása195 496,4
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás34 402,4
2Özvegyi nyugellátás338 093,8
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély500,0
44Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség4 597,4
3Egyéb kiadások1 993,7
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás1,01,0
1 - 3. cím összesen:3 048 274,93 057 332,3
5Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
1Központi hivatali szerv1 955,09 057,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 652,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 577,7
3Dologi kiadások3 594,0
5Egyéb működési célú kiadások7,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások181,1
5. cím összesen:11 012,41 955,09 057,4
LXXI. fejezet összesen:3 059 287,33 059 287,39 057,4
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
521 849,1
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék677 394,7
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
1Egészségügyi szolgáltatási járulék28 772,4
2Megállapodás alapján fizetők járulékai307,2
4Munkáltatói táppénz hozzájárulás19 235,4
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher150,0
4Egészségügyi hozzájárulás164 190,1
5Késedelmi pótlék, bírság5 079,1
6Költségvetési hozzájárulások
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
5 400,0
6Járulék címen átvett pénzeszköz374 464,0
10Tervezett pénzeszköz-átvétel35 103,6
7Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja525,0
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések5 200,0

millióforintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek1 320,8
7Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
7 000,0
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
51 000,0
8Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások2 180,0
2Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások2,0
11Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
150,0
2Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése300,0
12Baleseti adó25 354,0
13Népegészségügyi termékadó26 772,6
14Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása11 500,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély45 916,2
2Táppénz
1Táppénz65 166,9
2Gyermekápolási táppénz3 552,7
3Baleseti táppénz8 221,9
3Betegséggel kapcsolatos segélyek
4Egyszeri segély450,0
4Kártérítési járadék808,5
5Baleseti járadék8 331,2
6Gyermekgondozási díj116 304,0
7Rokkantsági, rehabilitációs ellátások323 152,0
3Természetbeni ellátások
1Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás107 047,5
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem22 448,2
3Fogászati ellátás25 946,8
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8Művesekezelés23 171,1
9Otthoni szakápolás4 596,8
11Működési költségelőleg2 000,0
13Célelőirányzatok83 856,4
15Mentés29 471,2
17Laboratóriumi ellátás21 304,7
18Összevont szakellátás633 919,0
21Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék12 401,3
22Alapellátás megújításának II. üteme10 000,0
2Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása4 200,0
3Anyatej-ellátás200,0
4Gyógyszertámogatás
1Gyógyszertámogatás kiadásai231 400,0

millió forintban

[69]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2016. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás15 700,0
4Gyógyszertámogatási céltartalék58 000,0
5Gyógyászati segédeszköz támogatás
1Kötszertámogatás7 000,0
2Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása200,0
3Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás48 000,0
6Utazási költségtérítés5 419,6
7Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
1Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül10 673,0
2Sürgősségi ellátás EGT-n kívül234,0
3Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése100,0
4Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások224,0
5Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
2 140,0
8Természetbeni ellátások céltartaléka3 800,0
4Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés1 477,2
2Postaköltség2 946,4
3Egyéb kiadások762,0
5Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet
rendezése
10,0
7Gyógyszertárak juttatása3 600,0
8Gyógyszertárak szolgáltatási díja4 500,0
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás12,015,0
1 - 3. cím összesen:1 954 861,51 963 265,0
5Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv424,68 420,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 033,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 269,2
3Dologi kiadások2 150,9
5Egyéb működési célú kiadások175,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások216,7
5. cím összesen:8 844,8424,68 420,2
LXXII. fejezet összesen:1 963 706,31 963 689,68 420,2

2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe venni,

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.

A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:

EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = a Kiegészítő szabályok 3. ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,

Kb = a Kiegészítő szabályok 3. bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,

Kc = a Kiegészítő szabályok 3. bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után, az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 "Közvilágítás" kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő
lakosságszám feletti város
415 000 Ft/km
10 001-40 000 fő lakosságszám
közötti település
400 000 Ft/km
10 001 fő lakosságszám alatti
település
320 000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 "Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 "Köztemető-fenntartás, és -működtetés" kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.

Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Megyei jogú város, 40 000 fő
lakosságszám feletti város
70 Ft/m2
10 001-40 000 fő lakosságszám
közötti település
104 Ft/m2
10 001 fő lakosságszám alatti
település
69 Ft/m2

A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 "Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról "T" adatlap 01-04. sorok" adatai alapján kell figyelembe venni.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" és 045170 "Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása" kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, fővárosi kerületek, megyei
jogú város, 40 000 fő lakosságszám
feletti város
470 000 Ft/km
10 001-40 000 fő lakosságszám
közötti település
295 000 Ft/km
10 001 fő lakosságszám alatti
település
227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,

de

a) az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint,

b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 6 000 000 forint,

c) egyéb településenként legalább 3 500 000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.

E mellékletben az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1,55 forint/idegenforgalmi adóforint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.

f) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása

A központi költségvetés kiegészítő támogatást nyújt a bb)-bd) pontok szerinti feladatokra abban az esetben, ha a 2014. évi országosan összesített beszámolók alapján a települési önkormányzatok országosan összesített nettó kiadása az alaptámogatások országosan összesített összegét meghaladja. A kiegészítő támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az előirányzat e törvény szerinti összege azt lehetővé teszi az a)-e) pontok szerinti támogatások megállapítását követően. Fajlagos összegeit úgy kell megállapítani, hogy az előirányzat a kiegészítő támogatás folyósításával se lépje túl a törvényi előirányzatot. E feltételek teljesülése esetén a kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

ELŐIRÁNYZAT: 76,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a)-b) alpontjai szerint igénylik, és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév utolsó hónapjában történik.

3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 2 000,0 millió forint

Budapest Főváros Önkormányzatát támogatás illeti meg a Mötv. 23. § (4) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásához.

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 87,0 millió forint

FAJLA