31976L0907[1]

A Bizottság irányelve (1976. július 14.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1976. július 14.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(76/907/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1975. június 24-i irányelvvel módosított [1], a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8a., 8b. és 8c. cikkére,

mivel az 1967. június 27-i irányelv I. melléklete listát tartalmaz a veszélyes anyagokról, a tulajdonságaikat leginkább meghatározó elem rendszáma szerinti osztályozásban, egyidejűleg feltüntetve az egyes anyagok jelölési módjait (vegyjel, kockázat jellegére utaló tájékoztatás és a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás);

mivel a veszélyes anyagok listájának felülvizsgálata kimutatta, hogy azt szükséges a jelenlegi tudományos és műszaki fejlődéshez hozzáigazítani; mivel jelentős számú új veszélyes anyagot hoztak forgalomba az elmúlt években;

mivel ezért a korábbi melléklet helyébe egy új I. mellékletet kell léptetni;

mivel az 1967. június 27-i irányelv III. és IV. melléklete tartalmazza a veszélyek jellegére utaló tájékoztatást (R-mondatok) és a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást (S-mondatok), amelyeket nagy számuk miatt nem lehetett elhelyezni a veszélyes anyagok címkéin; mivel ezért a figyelmeztető hatásuk és alapvető céljuk csorbítása nélkül a számukat csökkenteni szükséges;

mivel ezért ezen mellékletek helyébe új III. és IV. mellékletet kell léptetni;

mivel a veszélyes anyagok címkéit nem érdemes feliratokkal túlterhelni, fennáll az R- és S-mondatok kombinálásának lehetősége;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletei helyébe ezen irányelv mellékletei lépnek.

2. cikk

A tagállamok 1977. május 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. E rendelkezések 1977. július 1-jén lépnek hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1976. július 14-én.

a Bizottság részéről

Finn Gundelach

a Bizottság tagja

[1] HL L 183., 1975.7.14., 22. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

BILAG I

Liste over farlige stoffer ordnet efter atomtallet for den bestanddel, der er mest karakteristisk for stoffernes egenskaber

Liste der gefährlichen Stoffe, geordnet nach der Ordnungszahl des Elements, das für ihre Eigenschaften charakteristisch ist

List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties

Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés

Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietá

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

ANLAGE I

Liste der gefährlichen Stoffe, geordnet nach der Ordnungszahl des Elements, das für ihre Eigenschaften charakteristisch ist

List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties

Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés

Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietá

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

ANNEX I

List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties

Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés

Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietá

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

ANNEXE I

Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés

Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietá

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietá

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

BIJLAGE I

Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

Lásd: A Bizottság 1993/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

Az I. melléklet szövegét lásd a HL L 258. A., 1993.10.16., 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK VESZÉLYEINEK/KOCKÁZATAINAK JELLEGE (R-MONDATOK)

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0907 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0907&locale=hu

Tartalomjegyzék