32009R1162[1]

A Bizottság 1162/2009/EK rendelete ( 2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak első albekezdésére és 63. cikke (1) bekezdése második albekezdésének b) pontjára,

(1)

A 852/2004/EK ( 4 ), a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet jelentős változásokat ír elő az élelmiszer-ipari vállalkozók és a tagállamok illetékes hatóságai által követendő szabályokban és eljárásokban. E rendeleteket 2006. január 1-jétől alkalmazzák. Ugyanakkor bizonyos esetekben gyakorlati nehézségekkel járt volna ezen intézkedések azonnali hatállyal történő alkalmazása.

(2)

Ennek megfelelően a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet ( 5 ) a 2009. december 31-én lezáruló átmeneti időszakra átmeneti szabályokat határoz meg az új szabályok és eljárások teljes végrehajtásába történő zavartalan átmenet lehetővé tétele érdekében. Az átmeneti időszak hosszát a higiéniára vonatkozó szabályozási keret felülvizsgálatának figyelembevételével rögzítették.

(3)

A 852/2004/EK, a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet értelmében a Bizottság 2009. május 20-a előtt jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a higiéniára vonatkozó új szabályozási keret végrehajtásából szerzett tapasztalatok felülvizsgálatáról.

(4)

A jelentés 2009 júliusában került benyújtásra. A jelentés nem javasol részletes megoldásokat a benne ismertetett nehézségekre, ezért javaslatok sem kísérik. A feltárt nehézségek fényében a Bizottság meg fogja fontolni, hogy szükség van-e javaslatok előterjesztésére az élelmiszer-higiéniai rendeletek javítása érdekében.

(5)

Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivataltól, a tagállami illetékes hatóságoktól és az érintett európai élelmiszer-ipari ágazatoktól kapott információk alapján a felülvizsgálat befejezéséig fenn kell tartani bizonyos, a 2076/2005/EK rendeletben előírt átmeneti szabályokat.

(6)

Ezért egy további átmeneti időszakot kell kijelölni, amely alatt továbbra is alkalmazni kell bizonyos, a 2076/2005/EK rendeletben előírt átmeneti szabályokat. A harmonizált megközelítésre tekintettel ennek az átmeneti időszaknak elvileg négy évig kell tartania, de az - indokolt esetben - ennél rövidebb is lehet.

(7)

A 853/2004/EK rendelet hatálya nem terjed ki a termelők azon tevékenységére, hogy a gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső fogyasztót vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket. Többletterhet jelentene ugyanakkor a kistermelők számára, ha a rendelkezést a felülvizsgálat lezárta előtt a friss húsra korlátoznánk. A 2076/2005/EK rendelet az ezen termékekkel való közvetlen ellátás esetében ennek megfelelően bizonyos feltételek mellett eltérést engedélyez a 853/2004/EK rendeletben foglalt általános követelményektől, és nem korlátozza azt a friss húsra. Ezt a lehetőséget fenn kell tartani az e rendeletben előírt átmeneti időszakra is.

(8)

A 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet bizonyos szabályokat ír elő az állati eredetű termékek, valamint a mind növényi eredetű termékeket, mind pedig állati eredetű feldogozott termékeket tartalmazó élelmiszerek Közösségbe történő behozatalára. A 2076/2005/EK rendelet átmeneti szabályokat határoz meg, amelyek eltérnek egyes, olyan meghatározott behozatalokra vonatkozó szabályoktól, amelyeknél a Közösségbe történő behozatalra vonatkozó közegészségügyi feltételek még nincsenek közösségi szinten harmonizálva. E feltételek teljes harmonizálására nem kerül sor 2009. december 31-e előtt. Ezért a közösségi jogszabályok jövőbeli harmonizálásáig szükség van az eltérés biztosítására az e rendeletben kijelölt további átmeneti időszak alatt is.

(9)

A 853/2004/EK rendelet követelményeket ír elő a darált hús nyersanyagára és a címkézésére vonatkozóan. A 2076/2005/EK rendelet ugyanakkor átmeneti szabályokat határoz meg, amelyek eltérnek egyes, azon átmeneti időszakra vonatkozó követelményektől, amely alatt fel kell mérni a darált hús összetételére vonatkozó követelményeket, különösen a zsírtartalom és a kötőszövet-húsfehérje arány tekintetében. Az értékelés alapján ezeket a kritériumokat felvették a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatba ( 6 ). A javaslatot 2008. január 30-án a Bizottság elfogadta, majd megküldte az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A javaslat kimenetelének ismeretéig az e rendeletben előírt további átmeneti időszak alatt a darált hús tekintetében indokolt eltérni bizonyos követelményektől.

(10)

A 882/2004/EK rendelet megköveteli, hogy a hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatát végző laboratóriumokat akkreditálják. A 2076/2005/EK rendelet átmeneti szabályként eltérést ír elő ezen követelménnyel kapcsolatban olyan laboratóriumok esetében, amelyeket az eddigi közösségi jogszabályok alapján nem kellett akkreditálni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Trichinella hatósági ellenőrzését végző laboratóriumoknak, amelyek vagy vágóhidakon, vagy vadfeldolgozó létesítményben működnek, több időre van szükségük az akkreditáció megszerzéséhez az akkreditációs folyamat összetettsége és munkaigényessége miatt. E rendeletben ezért - megfelelő feltétekhez kötve - további átmeneti intézkedéseket kell biztosítani ezen laboratóriumok számára.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az átmeneti időszak

E rendelet átmeneti intézkedéseket állapít meg a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására a 2010. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó átmeneti időszakra (továbbiakban: átmeneti időszak).

II. FEJEZET

A 853/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

2. cikk

Baromfi és nyúlfélék kis mennyiségű húsának közvetlen értékesítése

A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdése d) pontjától eltérve és 1. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az említett rendeletben meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók a gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék kis mennyiségű húsának a tenyésztő vagy a helyi kiskereskedelmi létesítmények által a végső fogyasztó számára történő közvetlen értékesítésére.

3. cikk

A behozatallal kapcsolatos egészségügyi feltételek

(1) A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdését nem kell az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalaira alkalmazni, amelyek tekintetében még nem állapították meg a behozatallal kapcsolatos harmonizált közegészségügyi feltételeket, beleértve az olyan harmadik országoknak, harmadik országok részeinek, valamint létesítményeknek a jegyzékeit, ahonnan a behozatal megengedett.

E termékek behozatalának meg kell felelnie az érintett tagállamban a behozatalokra megkövetelt közegészségügyi feltételeknek.

(2) A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a mind növényi eredetű termékeket, mind pedig állati eredetű feldogozott termékeket tartalmazó, a 28/2012/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említettektől eltérő élelmiszereket behozó élelmiszer-ipari vállalkozások mentesülnek az abban a cikkben előírt kötelezettség alól. ( 7 )

E termékek behozatalának meg kell felelnie a harmonizált közösségi szabályoknak, amennyiben léteznek ilyenek, egyéb esetben pedig a tagállamokban végrehajtott nemzeti szabályoknak.

4. cikk

Darált hús összetételére és címkézésére vonatkozó követelmények

(1) Az élelmiszer-ipari vállalkozónak a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. szakasza II. fejezete (1) bekezdésében meghatározott követelményektől eltérve ellenőriznie kell a létesítménybe behozott nyersanyagokat, hogy biztosítani tudja a végtermék tekintetében az alábbi táblázatban terméknév szerint megadott követelményeknek való megfelelést.

Táblázat

Összetételre vonatkozó követelmények napi átlagon alapuló ellenőrzéssel

ZsírtartalomKötőszövet-húsfehérje arány
sovány húsból készített darált hús≤ 7 %≤ 12
darált marhahús≤ 20 %≤ 15
sertéshúst tartalmazó darált hús≤ 30 %≤ 18
egyéb fajok darált húsa≤ 25 %≤ 15

(2) A címkézésnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. szakasza IV. fejezetében meghatározott követelményektől való eltéréssel a következő szöveget is tartalmaznia kell:

- "a zsírtartalom nem éri el ...",

- "kötőszövet: a hús-fehérje arány nem éri el a(z) ...-t".

(3) A tagállamok engedélyezhetik az olyan darált húsnak a saját nemzeti piacukon való forgalomba hozatalát, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek, de kizárólag nemzeti jelöléssel, amely nem téveszthető össze a 853/2004/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében előírt jelöléssel.

III. FEJEZET

A 854/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

5. cikk

A behozatallal kapcsolatos egészségügyi feltételek

A 854/2004/EK rendelet III. fejezetét nem kell alkalmazni az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalaira, amelyek tekintetében nem állapítottak meg a behozatallal kapcsolatos, harmonizált közegészségügyi feltételeket, beleértve az olyan harmadik országoknak, harmadik országok részeinek, valamint létesítményeknek a jegyzékeit, ahonnan a behozatal megengedett.

Az ilyen termékek behozatalának meg kell felelnie az érintett tagállamban a behozatalokra megkövetelt közegészségügyi feltételeknek.

IV. FEJEZET

A 882/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

6. cikk

Trichinella-vizsgálatot végző hatósági laboratóriumok akkreditálása

A 882/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság kijelölhet egy olyan laboratóriumot Trichinella-vizsgálat végzésére, amely vágóhídon vagy vadfeldolgozó létesítményben működik, amennyiben a laboratórium - annak ellenére, hogy nincs akkreditálva - eleget tesz a következő feltételeknek:

a) bizonyítja, hogy a 882/2004/EK rendelettel összhangban megkezdte és folytatja a szükséges akkreditációs eljárásokat;

b) elégséges garanciákat nyújt az illetékes hatóságnak arra vonatkozóan, hogy a hatósági ellenőrzések céljából általa elvégzett vizsgálatokhoz szükséges minőség-ellenőrzési rendszerek működnek.

Az ezen átmeneti intézkedést alkalmazó tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak az ilyen kijelölt laboratóriumok akkreditálási folyamatában való előrehaladásról.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

A 2076/2005/EK rendelet hatályát veszti.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

( 2 ) HL L 226., 2004.6.25., 83. o.

( 3 ) HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

( 4 ) HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

( 5 ) HL L 338., 2005.12.22., 83. o.

( 6 ) COM(2008) 40 végleges.

( 7 ) HL L 12., 2012.1.14., 1. oldal.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1162 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1162&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R1162-20120301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R1162-20120301&locale=hu