32008D0782[1]

2008/782/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 7. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2008) 5583. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 7.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2008) 5583. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/782/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia albekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/5/EK bizottsági irányelv (2) hibát tartalmaz, amelyet ki kell javítani: a hiba a mellékletben, a kaptán szennyező anyagai maximális szintjének értékében található.

(2) A helyesbítésnek a 2007/5/EK irányelv hatálybalépésének napjától kell hatályba lépnie. E visszamenőleges hatály nem sért egyéni jogokat.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/5/EK irányelv mellékletében a kaptánra vonatkozó 151. sor "Tisztaság" című oszlopának harmadik francia bekezdése ("Szén-tetraklorid: legfeljebb 0,01 g/kg") helyébe a következő szöveg lép: "Szén-tetraklorid: legfeljebb 0,1 g/kg".

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. október 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 35., 2007.2.8., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0782 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0782&locale=hu