32014L0022[1]

A Bizottság 2014/22/EU végrehajtási irányelve ( 2014. február 13. ) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2014/22/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. február 13.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 61. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/88/EK irányelv többek között állat-egészségügyi szabályokat állapít meg a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek vonatkozásában, így különös rendelkezéseket vezet be az egzotikus és nem egzotikus állatbetegségek, valamint az ezekre fogékony fajok kapcsán, melyeket az irányelv IV. mellékletének II. része sorol fel.

(2) A 2006/88/EK irányelv IV. melléklete I. részének B. szakasza meghatározza, hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy betegséget az említett melléklet II. része szerint a nem egzotikus betegségek közé lehessen sorolni. A lazacok fertőző vérszegénysége (ISA) jelenleg szerepel az említett jegyzéken.

(3) A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) 2013 májusában módosította a Víziállat-egészségügyi Kódex 10.5. fejezetét a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében. A felülvizsgált Víziállat-egészségügyi Kódex (16. kiadás, 2013) a lazacok fertőző vérszegénységét az Orthomyxoviridae családba tartozó Isavirus (ISAV) nemzetség HPR-deletált genotípusával vagy HPR0 (nem deletált hiperpolimorf régió) genotípusával való fertőzésként határozza meg. A Víziállat-egészségügyi Kódex 1.3.1. és 10.5.1. szakasza szerint most már mindkét genotípus bejelentési kötelezettség alá tartozik. A felülvizsgálat előtt az ISAV két genotípusa között nem tettek különbséget.

(4) A 2006/88/EK irányelv IV. melléklete I. részének B. szakaszában meghatározott feltételeknek csak az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés felel meg. Következésképpen a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete II. részében szereplő jegyzékbe csak az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzéseket kell felvenni. A 2006/88/EK irányelv alkalmazásában a lazacok fertőző vérszegénységét (ISA) az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzésként kell meghatározni.

(5) A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/88/EK irányelv IV. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2014. november 15-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 2014. november 16-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

MELLÉKLET

A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletében a II. rész helyébe a következő szöveg lép:

"II. RÉSZ

Jegyzékbe foglalt betegségek

Egzotikus betegségek
BetegségFogékony fajok
HalakJárványos vérképzőszervi elhalás (EHN)Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) és sügér (Perca fluviatilis)
PuhatestűekBonamia exitiosa-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi) és chilei lapos osztriga (O. chilensis)
Perkinsus marinus-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas) és amerikai osztriga (C. virginica)
Microcytos mackini-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (C. virginica), Ostrea conchaphila és európai lapos osztriga (O. edulis)
RákokTaura-szindrómaPenaeus setiferus, Penaeus stylirostris és fehér garnéla (P. vannamei)
Yellowhead betegségÉszaki ostorgarnéla (Penaeus aztecus), Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, óriás tigrisgarnéla (P. monodon), Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris és fehér garnéla (P. vannamei)

Nem egzotikus betegségek
HalakPisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)Hering (Clupea spp.), marénák (Coregonus sp.), csuka (Esox lucius), foltos tőkehal (Gadusa aeglefinus), csendes-óceáni tőkehal (G. macrocephalus), atlanti-óceáni tőkehal (G. morhua), csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), szivárványos pisztráng (O. mykiss), Onos mustelus, sebes pisztráng (Salmo trutta), rombuszhal (Scophthalmus maximus), spratt (Sprattus sprattus), pénzes pér (Thymallus thymallus) és Paralichthys olivaceus
Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)Ketalazac (Oncorhynchus keta), kisutch-lazac (O. kisutch), Oncorhynchus masou, szivárványos pisztráng (O. mykiss), Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus rhodurus, királylazac (O. tshawytscha) és atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)
Koi herpeszvírus (KHV) betegségKözönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio)
Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzésSzivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és sebes pisztráng (S. trutta)
PuhatestűekMarteilia refringens-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos osztriga (O. chilensis), európai lapos osztriga (O. edulis), argentínai osztriga (O. puelchana), kék éti kagyló (Mytilus edulis) és mediterrán kagyló (M. galloprovincialis)
Bonamia ostrea-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos osztriga (O. chilensis), Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa, európai lapos osztriga (O. edulis) és argentínai osztriga (O. puelchana)
RákokDarakórValamennyi tízlábú rákfaj (Decapoda rend)”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0022&locale=hu

Tartalomjegyzék