32009L0032[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve ( 2009. április 23. ) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/32/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(Átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Ezen irányelv nem alkalmazandó az élelmiszer-adalékanyagok, vitaminok vagy egyéb tápértéknövelő anyagok előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre, kivéve ha ezen élelmiszer-adalékanyagokat, vitaminokat vagy tápértéknövelő anyagokat az I. melléklet tartalmazza.

A tagállamok ugyanakkor biztosítják, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, vitaminok vagy egyéb tápértéknövelő anyagok használata nem eredményezi az élelmiszerekben az extrakciós oldószerek maradékának az emberi egészségre veszélyes mértékű jelenlétét.

Ezt az irányelvet a részletesebb közösségi szabályozás keretében elfogadott rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "oldószer": minden olyan anyag, amelyet egy élelmiszer vagy annak bármely alkotórésze feloldására használnak, beleértve az ezen élelmiszerben vagy élelmiszeren lévő szennyező anyagot is;

b) "extrakciós oldószer": olyan oldószer, amelyet nyersanyagok, élelmiszerek, vagy e termékek összetevői vagy alkotóelemei előállítása során egy extrakciós eljárásban használnak, majd eltávolítanak, amely azonban nem szándékosan, de technológiailag elkerülhetetlenül maradékok, vagy származékok jelenlétét eredményezheti az élelmiszerben vagy az élelmiszer-összetevőben.

2. cikk

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők forgalmazását az előállításuk során használt extrakciós oldószerekkel vagy azok maradékával összefüggő okokból, ha az oldószerek megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek.

3. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. mellékletben extrakciós oldószerként felsorolt anyagok megfeleljenek a következő általános és különleges tisztasági követelményeknek:

a) semmilyen elemet vagy anyagot nem tartalmaznak toxikológiailag veszélyes mennyiségben;

b) a 4. cikk d) pontjával összhangban elfogadott különleges tisztasági követelményekből eredő kivétellel legfeljebb 1 mg/kg mennyiségű arzént és 1 mg/kg ólmot tartalmaznak;

c) kielégítik a 4. cikk d) pontjával összhangban elfogadott különleges tisztasági követelményeket.

4. cikk

A Bizottság elfogadja a következőket:

a) az I. mellékletnek az oldószerek felhasználása, felhasználásuk feltételei és a maradékok megengedett határértékeinek területén elért tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével szükségessé váló módosításait;

b) a 3. cikkben meghatározott általános és különleges tisztasági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló vizsgálati módszereket;

c) az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők előállításánál használt, az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószerek mintavételi eljárását, valamint mennyiségi és minőségi vizsgálatának módszereit;

d) szükség szerint az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószerek különleges tisztasági követelményeit, különösen a higany és a kadmium megengedett határértékét az extrakciós oldószerben.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdés b) és c) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdés a) és d) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

Amennyiben szükséges, az első albekezdés a) és d) pontjában említett intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással kell elfogadni.

5. cikk

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással kell elfogadni.

Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, azokat az említett módosításoknak a területén történő hatályba lépéséig fenntarthatja.

6. cikk

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdése b) pontjában és (4) bekezdése e) pontjában meghatározott határidő három hónap.

7. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. mellékletben felsorolt és az élelmiszerekben extrakciós oldószerként alkalmazni kívánt anyagok csak úgy legyenek forgalomba hozhatók, ha csomagolásuk, tartóedényük vagy címkéjük jól láthatóan, világosan olvasható formában és eltávolíthatatlanul tartalmazza a következő részletes információkat:

a) kereskedelmi név, az I. mellékletben meghatározott módon;

b) annak világos jelzése, hogy az anyag minősége alkalmas az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők kivonására;

c) olyan hivatkozás, amely alapján a tételt azonosítani lehet;

d) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösség területén bejegyzett értékesítő neve, illetve cégneve és címe;

e) a nettó mennyiség térfogategységben megadva;

f) szükség esetén a különleges raktározási vagy felhasználási feltételek.

Minden tagállam biztosítja azonban, hogy az extrakciós oldószerek értékesítését saját területén megtiltsa, ha az e cikkben előírt részletes információk nem a vásárlók által könnyen érthető nyelven vannak feltüntetve, kivéve ha egyéb intézkedéseket hoztak a vásárlók tájékoztatásának biztosítására. E rendelkezés nem zárja ki az információk több nyelven való feltüntetését.

8. cikk

9. cikk

A II. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 88/344/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében feltüntetett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A NYERSANYAGOK, ÉLELMISZEREK, ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK, ILLETVE ÉLELMISZER-ALKOTÓELEMEK FELDOLGOZÁSA SORÁN FELHASZNÁLHATÓ EXTRAKCIÓS OLDÓSZEREK

I. RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyek a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelő bármely felhasználásra alkalmasak ( 2 )

Név:

II. RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyekre felhasználási feltételeket határoztak meg

NévFelhasználási feltételek
(az extrakció összefoglaló leírása)
A megengedett maradék-határérték az extrahált élelmiszerben vagy élelmiszer-összetevőben
Hexán (1)Zsírok és olajok előállítása vagy frakcionálása, és kakaóvaj előállítása1 mg/kg a zsírban, az olajban vagy a kakaóvajban
Zsírtalanított fehérjetermékek és zsírtalanított lisztek készítése10 mg/kg a zsírtalanított fehérjeterméket és a zsírtalanított lisztet tartalmazó élelmiszerben
30 mg/kg a végső fogyasztónak eladott zsírtalanított szójatermékekben
Zsírtalanított gabonacsírák készítése5 mg/kg a zsírtalanított gabonacsírában
2-metiloxolánZsírok és olajok előállítása vagy frakcionálása, valamint kakaóvaj előállítása1 mg/kg a zsírban, az olajban vagy a kakaóvajban
Zsírtalanított fehérjetermékek és zsírtalanított lisztek készítése10 mg/kg a zsírtalanított fehérjeterméket és a zsírtalanított lisztet tartalmazó élelmiszerben
30 mg/kg a végső fogyasztónak eladott zsírtalanított szójatermékben
Zsírtalanított gabonacsírák készítése5 mg/kg a zsírtalanított gabonacsírában
Metil-acetátKávé és tea koffeinmentesítése vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása20 mg/kg a kávéban vagy a teában
Cukor előállítása melaszból1 mg/kg a cukorban
Etil-metil-keton (2)Zsírok és olajok frakcionálása5 mg/kg a zsírban vagy az olajban
Kávé és tea koffeinmentesítése, vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása20 mg/kg a kávéban vagy a teában
Diklór-metánKávé és tea koffeinmentesítése, vagy izgató és keserű íz anyagainak eltávolítása2 mg/kg a pörkölt kávéban és 5 mg/kg a teában
MetanolMinden felhasználás esetén10 mg/kg
Propán-2-olMinden felhasználás esetén10 mg/kg
Dimetil-éterZsírtalanított állatifehérje-termékek előállítása, beleértve a zselatint (3)0,009 mg/kg zsírtalanított állatifehérje-termékek készítése, beleértve a zselatint
Kollagén (4) és kollagénszármazékok előállítása, a zselatin kivételével3 mg/kg kollagén és kollagénszármazékok készítése, a zselatin kivételével
(1)
A hexán kereskedelmi terméket jelent, amely lényegében 64 °C és 70 °C között desztillálható hat szénatomos telített aciklikus szénhidrogénből áll. A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos. (2)
Az n-hexán jelenléte ezen oldószerben nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot. A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos. (3)
„Zselatin” természetes és oldható – zselésítő vagy nem zselésítő – fehérje, amelyet az állatok csontjaiból, nyersbőréből és irhájából, inaiból és ínhüvelyeiből származó kollagén részleges hidrolízisével nyernek a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásaival összhangban. (4)
„Kollagén” állati csontokból, nyersbőrből, irhából és inakból származó fehérjealapú termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásaival összhangban állítanak elő.

III. RÉSZ

Olyan extrakciós oldószerek, amelyekre felhasználási feltételeket határoztak meg

NévA természetes aroma nyersanyagokból, extrakciós oldószerek használatával előállított aromákból származó oldószer maradék határértéke az élelmiszerekben
Dietil-éter2 mg/kg
Hexán (1)1 mg/kg
2-metiloxolán1 mg/kg
Ciklohexán1 mg/kg
Metil-acetát1 mg/kg
1-butanol1 mg/kg
2-butanol1 mg/kg
Etil-metil-keton (1)1 mg/kg
Diklór-metán0,02 mg/kg
Propan-1-ol1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoretán0,02 mg/kg
Metanol1,5 mg/kg
Propán-2-ol1 mg/kg
(1)
A hexán és az etil-metil-keton együttes használata tilos.

IV. RÉSZ

Az I. mellékletben felsorolt extrakciós oldószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények

2-metiloxolán
CAS-szám96-47-9
AnalitikaLegalább 99,9 %-os tartalom, szárazanyagra vonatkoztatva
Tisztaság
FuránLegfeljebb 50 mg/kg (szárazanyagra vonatkoztatva)
2-metilfuránLegfeljebb 500 mg/kg (szárazanyagra vonatkoztatva)
EtanolLegfeljebb 450 mg/kg (szárazanyagra vonatkoztatva)

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 9. cikket)

A Tanács 88/344/EGK irányelve
(HL L 157., 1988.6.24., 28. o.)
A Tanács 92/115/EGK irányelve
(HL L 409., 1992.12.31., 31. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 94/52/EK irányelve
(HL L 331., 1994.12.21., 10. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 97/60/EK irányelve
(HL L 331., 1997.12.3., 7. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
Csak a III. melléklet 9. pontja

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők

(lásd a 9. cikket)

IrányelvÁtültetés határideje
88/344/EGK1991. június 13.
92/115/EGKa) 1993. július 1.
b) 1994. január 1. (1)
94/52/EK irányelv1995. december 7.
97/60/EK irányelva) 1998. október 27.
b) 1999. április 27. (2)
(1)
Összhangban a 92/115/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével:
„A tagállamok úgy módosítják a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:
— legkésőbb 1993. július 1-jére engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,
— 1994. január 1-jei hatállyal megtiltsák az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását.” (2)
Összhangban a 97/60/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével:
„A tagállamok úgy módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:
— legkésőbb 1998. október 27-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,
— 1999. április 27-től megtiltsák az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett és az ezen irányelvvel módosított 88/344/EGK irányelvnek meg nem felelő termékeket azonban a készletek kimerüléséig még forgalomba lehet hozni.”

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

88/344/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés1. cikk, (2) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
2. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, (4) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
6. cikk, (1) bekezdés6. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
9. cikk
9. cikk
10. cikk
10. cikk11. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 2 ) Akkor kell úgy tekinteni, hogy az extrakciós oldószert a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően használták fel, ha használatának eredményeként műszakilag elkerülhetetlen mennyiségben csak olyan maradékok vagy származékok vannak jelen, amelyek az emberi egészséget nem veszélyeztetik.

( 3 ) Az aceton használata tilos az olívapogácsa-olaj finomítása során.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0032 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0032&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009L0032-20230216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009L0032-20230216&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére