31992L0037[1]

A Bizottság 92/37/EGK irányelve (1992. április 30.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenhatodik hozzáigazításáról

A Bizottság 92/37/EGK irányelve

(1992. április 30.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenhatodik hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/32/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967.június 27.-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok listáját az osztályozásukra, csomagolásukra és címkézésükre vonatkozó részletes előírásokkal együtt; mivel az I. mellékletben közölt veszélyes anyagok jegyzékének felülvizsgálata azt mutatta, hogy e lista a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul; mivel számos olyan anyagot kell felvenni e jegyzékbe, amelyekről az említett irányelvvel összhangban értesítették a Bizottságot;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet bejegyzései helyébe az ezen irányelv I. mellékletében szereplő megfelelő bejegyzések lépnek.

2. Az I. melléklet az ezen irányelv II. mellékletében szereplő anyagokkal egészül ki.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. november 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. április 30-án.

a Bizottság részéről

Carlo Ripa di Meana

a Bizottság tagja

[1] HL L 154., 1992.6.5., 1. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET és II. MELLÉKLET

E mellékleteket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának L 154. A számában fogják közzétenni.

(Lásd e Hivatalos Lap hátsó borítójának belső oldalán található értesítést.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0037&locale=hu