422/B/1993. AB határozat

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-a alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó indítványt s e rendelkezés megsemmisítése iránti kérelmet elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Indítványozó a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-a alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Indítványozó szerint az Alkotmány 70/B. §-ának (3) bekezdésével ütközik az a szabály, amely nem teszi lehetővé a középfokú végzettség és felsőfokú szakképzettség felsőfokú végzettségkénti elismerését a közszolgálati jogviszonyban. Indítványozó azzal összefüggésben tartja az Alkotmányba ütközőnek a köztisztviselők besorolására vonatkozó szabályt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény a felső közalkalmazotti osztályba sorolást a főiskolai végzettséggel egy sorban teszi lehetővé a középfokú végzettséggel és a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők számára.

II.

Az indítvány nem megalapozott.

A törvényhozó figyelemmel a közszolgálat, illetve a közalkalmazás sajátosságaira külön-külön törvényben rendelkezik a közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében végzett munka szabályairól. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény azokat a követelményeket is kifejezi, ami e jogállás keretében végzett munkát elkülöníti a közalkalmazottként, vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóként végzett egyébként hasonló, vagy a szakma szabályai szerint ugyanolyan munkavégzéstől. A köztisztviselői minőség míg egyrészt összemérhetővé teszi a köztisztviselőként végzett különböző foglalkozási ágakba tartozó munkatevékenységeket, másrészt el is választja az ugyanolyan foglalkozás körébe tartozó munkatevékenységeket aszerint, hogy a munkavégzés a közszolgálatban, a közalkalmazásban, vagy egyéb munkaviszony keretében történik. A szabályozás lényegéből következik, hogy ugyanolyan foglalkozás folytatása köztisztviselőként, vagy közalkalmazottként nem ugyanolyan minőséget eredményez, a két tevékenység eltérő minőségük folytán nem összemérhető. Az Alkotmány indítványozó által felhívott szabálya az összemérhető minőségű munkák tekintetében tűzi követelményként, hogy a jövedelemnek a végzett munka mennyiségéhez és minőségéhez kell igazodnia. Ez a szabály nem jelenti azt, hogy alkotmányellenes a közszolgálatban a közalkalmazástól eltérő javadalmazási rendszer bevezetése.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította. Eljárását az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja és 30. § (1) bekezdés c) pontja alapján folytatta le.

Budapest, 1993. november 22.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék