31996D0174[1]

A Tanács határozata (1996. február 26.) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló 91/115/EGK határozat módosításáról

A Tanács határozata

(1996. február 26.)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló 91/115/EGK határozat módosításáról

(96/174/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére [3],

mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 109f. cikke és az Európai Monetáris Intézet (EMI) alapszabályáról szóló jegyzőkönyv 2. cikke szerint az EMI hozzájárul a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történő átmenethez szükséges feltételek megvalósításához azzal, hogy az árstabilitás biztosítása és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) létrehozásához szükséges előkészületek elvégzése érdekében megerősíti a monetáris politikák összehangolását, hogy a harmadik szakaszban az egységes monetáris politika és az egységes valuta kialakítása, valamint az ECU fejlődésének felügyelete lehetővé váljon;

mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 109f. cikkének (3) bekezdése szerint az EMI legkésőbb 1996. december 31-ig meghatározza azt a szabályozási, szervezési és logisztikai keretet, amely ahhoz szükséges, hogy a KBER a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában végrehajtsa feladatait, ideértve a hatáskörébe tartozó területeken a statisztikai adatok gyűjtésére, összeállítására és terjesztésére vonatkozó szabályok és gyakorlatok összehangolásának szükség szerinti elősegítését;

mivel a KBER alapokmánya jegyzőkönyvének 5. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) a nemzeti központi bankok segítségével gyűjti össze a szükséges statisztikai információt, és együttműködik a Bizottsággal; mivel ezért szükséges, hogy a második szakaszban a megfelelő együttműködést előkészítsék a gazdasági és monetáris unió megvalósításának keretében;

mivel a 91/115/EGK határozatot [4] ennek következtében módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 91/115/EGK határozat az alábbiak szerint módosul:

(1) A határozat a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat minden olyan statisztikai adatra vonatkozó kérdésben, amely egyrészről a Bizottság és a nemzeti statisztikai hivatalok, másrészről az Európai Monetáris Intézet (EMI) közös érdekeltségébe tartozik. Feladatainak végrehajtása során a bizottság minden érdekelt féllel ismerteti álláspontját.";

(2) A 4. cikk helyébe a következő cikk lép:

"4. cikk

A bizottság tagállamonként egy, kettő vagy három, alapvetően pénzügyi, monetáris és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó intézményektől érkező képviselőből, a Bizottság legfeljebb három képviselőjéből és az EMI legfeljebb három képviselőjéből áll. Ezenkívül a Monetáris Bizottság képviselője megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. Minden tagállam, a Bizottság és az EMI egy-egy szavazattal rendelkezik.

A bizottság döntése alapján más szervezetek képviselői, valamint bármely olyan személy, aki hozzá tud járulni a megbeszélésekhez, részt vehet a bizottság ülésein.";

(3) Az 5. cikk helyébe a következő cikk lép:

"5. cikk

A bizottság maga választja elnökét az eljárási szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint."

Kelt Brüsszelben, 1996. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Agnelli

[1] HL C 359., 1994.12.16., 10. o.

[2] HL C 269., 1995.10.16., 198. o.

[3] HL C 397., 1994.12.31., 52. o.

[4] 1995. január 16-i vélemény.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996D0174 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996D0174&locale=hu