32001D0006[1]

A Bizottság határozata (2000. december 12.) a QRD 133 WP-nek (QST 713 Bacillus subtilis törzs) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2000) 3747. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2000. december 12.)

a QRD 133 WP-nek (QST 713 Bacillus subtilis törzs) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2000) 3747. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/6/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/68/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) Az AgraQuest 2000. április 19-én dokumentációt nyújtott be a német hatóságokhoz az QRD 133 WP (QST 713 Bacillus subtilis törzs) hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(3) A német hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az irat megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Továbbá e hatóságok úgy vélik, hogy a dokumentáció - egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - tartalmazza az irányelv III. mellékletében előírt adatokat és információkat. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(4) A dokumentációt 2000. szeptember 1-jén átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(5) Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(6) Ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(7) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjenek a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében. A dokumentáció tisztázásához szükséges további adatok benyújtására vonatkozó kérés nem befolyásolja a (9) preambulumi bekezdésben említett jelentés benyújtásának határidejét.

(8) A tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Németország a QRD 133 WP (QST 713 Bacillus subtilis törzs) dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el.

(9) Németország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozat kihirdetésének napjától számított egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az AgraQuest által, a QRD 133 WP-nek (QST 713 Bacillus subtilis törzs) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. szeptember 1-jén átadott dokumentáció elvben megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A dokumentáció, figyelemmel a javasolt felhasználásra - a QRD 133 WP (QST 713 Bacillus subtilis törzs) hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - megfelel az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 12-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 276., 2000.10.28., 41. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0006&locale=hu