32010L0079[1]

A Bizottság 2010/79/EU irányelve ( 2010. november 19. ) az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A BIZOTTSÁG 2010/79/EU IRÁNYELVE

(2010. november 19.)

az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A 2004/42/EK irányelv III. mellékletében meghatározott analitikai módszerek annak meghatározására szolgálnak, hogy az irányelv I. mellékletében felsorolt termékek illékony szerves vegyület (a továbbiakban: VOC) tartalma megfelel-e az irányelv II. mellékletében meghatározott megengedett felső határértékeknek. Ezeket a módszereket hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez.

(2) A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2006-ban felülvizsgálta az ISO 11890-2 szerinti módszert, annak új verzióját így bele kell foglalni a 2004/42/EK irányelv III. mellékletébe.

(3) Az ISO 11890-2 szerinti módszer megállapítja, hogy a reaktív oldószereket nem tartalmazó, és legalább 15 tömegszázalék VOC-tartalmú termékek esetében az ISO 11890-1 szerinti, egyszerűbb és olcsóbb módszer is alkalmazható. A 2004/42/EK irányelvnek ennélfogva engedélyeznie kell ezt a módszert az irányelv hatálya alá tartozó tagállamok és gazdasági szereplők vizsgálati költségeinek csökkentése érdekében.

(4) A 2004/42/EK irányelvet ezért módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2004/42/EK irányelv 12. cikkének (3) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/42/EK irányelv III. mellékletének helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. június 10-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MÓDSZEREK

Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma nem éri el 15 tömegszázalékot, és amelyek nem tartalmaznak reaktív oldószert

ParaméterMértékegységVizsgálat
MódszerKiadás éve
VOC-tartalomg/lISO 11890-22006

Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma legalább 15 tömegszázalék, és amelyek nem tartalmaznak reaktív oldószert

ParaméterMértékegységVizsgálat
MódszerKiadás éve
VOC-tartalomg/lISO 11890-12007
VOC-tartalomg/lISO 11890-22006

Az illékony szerves vegyületek mellett reaktív oldószert tartalmazó termékek

ParaméterMértékegységVizsgálat
MódszerKiadás éve
VOC-tartalomg/lASTMD 23692003”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0079 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0079&locale=hu

Tartalomjegyzék