31980L1099[1]

A Tanács irányelve (1980. november 11.) a 72/461/EGK irányelvnek a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis tekintetében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1980. november 11.)

a 72/461/EGK irányelvnek a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis tekintetében történő módosításáról

(80/1099/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 80/213/EGK [4] irányelvvel módosított, 72/461/EGK [5] irányelv meghatározza azokat az állat-egészségügyi követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük azon állatoknak, amelyekből húst állítanak elő;

mivel a sertések hólyagos betegségének a Közösségen belüli jelenléte veszélyt jelent a Közösség sertésállományára; mivel ennek megfelelően lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a betegség ne terjedjen a friss sertéshús kereskedelme útján;

mivel a klasszikus sertéspestisnek a Közösség egyes részein való állandó jelenléte veszélyt jelent azoknak a tagállamoknak a sertésállományaira, amelyek mentesek a betegségtől; mivel addig, amíg a klasszikus sertéspestist felszámolják azokon a részeken, ahol még jelen van, az ilyen tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a kereskedelem útján való fertőződés megelőzésére további intézkedéseket hozhassanak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

1980. november 1-jétől kezdődően a 72/461/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) a 3. cikk b) és c) pontjaiban a "sertéspestis" és a "vagy fertőző sertésbénulás" szavak közé a "sertések hólyagos betegsége" szavak kerülnek;

b) a 13. cikk második bekezdését el kell hagyni;

c) a következő cikkel egészül ki:

"13a. cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyek éltek a 80/218/EGK irányelvben meghatározott felhatalmazással, és amelyek hatóságilag sertéspestismentesek, nem tilthatják meg a friss sertéshúsnak más tagállamokból területükre történő bevitelét, amennyiben az ilyen hús:

i. a 64/432/EGK irányelv 4c. cikk (1) bekezdése követelményeinek megfelelő sertésekből származik; vagy,

ii. olyan nem vakcinázott sertésekből származik, amelyeket olyan hatóságilag sertéspestismentes gazdaságokban neveltek, melyek a tagállam területének azon részén helyezkednek el, amely egy sertéspestismentes régióból, illetve több, egymással szomszédos sertéspestismentes régióból áll, és a sertéseket a területnek ezen a részén vágták le,

valamint az említett 4c. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában, illetve a fenti ii. pont alkalmazásában, a hús olyan vágóhidakon levágott sertésekből származik, amelyeken vakcinázott sertéseket vagy nem vágtak, vagy más időben és elkülönített helyen vágtak, feltéve hogy az utóbbi esetekben a húst elkülönítve tárolják.

(2) A Bizottság javaslata alapján a javaslat benyújtásától számított három hónapon belül a Tanács egyhangúlag elfogadja az (1) bekezdés ii. pontjában említett, sertéspestis-mentes tagállamok és területrészek listáját.

A 8. cikk alkalmazásának sérelme nélkül egy járványtanilag összefüggő, földrajzilag körülhatárolt területen egy vagy több sertéspestis-kitörés esetén a listán szereplő tagállamok és területrészek minősítését a Bizottság 15 napra felfüggeszti.

Ezen időszak alatt a 9. cikkben előírt eljárásnak megfelelően dönteni lehet a kérdéses tagállam, illetve területrész minősítésének újbóli megerősítéséről vagy visszavonásáról.

Visszavonás esetén a tagállam, illetve a területrész a minősítést újra megkaphatja ugyanazon eljárásnak megfelelően, de legkorábban:

- amennyiben vakcinázást nem alkalmaztak, három hónap eltelte után,

- vakcinázás esetén hat hónap eltelte után."

2. cikk

(1) A Bizottság 1982. december 31. előtt benyújtandó javaslatai alapján a Tanács újra megvizsgálja a vakcinázott sertésekből származó friss hús Közösségen belüli kereskedelmének problémáját, főként a húsnak a vágóhidakon történő, a 72/461/EGK irányelv 13a. cikk (1) bekezdésében említettek szerinti elkülönítésére vonatkozóan.

(2) A 72/461/EGK irányelv 13a. cikke 1985. december 31-éig alkalmazandó.

(3) 1985. július 1. előtt a Bizottság a sertéspestisre vonatkozó megfelelő javaslatokkal együtt jelentést nyújt be a Tanácsnak a helyzet alakulásáról, különös tekintettel a kereskedelemre.

(4) A Tanács legkésőbb 1985. december 31-éig dönt a javaslatokról.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1981. július 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Addig, amíg a tagállamok nem felelnek meg az irányelvnek, de legkésőbb 1981. július 1-jéig, Dánia, Írország és az Egyesült Királyság fenntarthatja a friss sertéshús területükre történő bevitelekor a sertéspestis elleni védelemre vonatkozó nemzeti szabályait, feltéve hogy megfelelnek a Szerződés általános rendelkezéseinek.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. november 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Ney

[1] HL C 130., 1980.5.31., 8. o.

[2] HL C 175., 1980.7.14., 79. o.

[3] HL C 300., 1980.11.18., 20. o.

[4] HL L 47., 1980.2.21., 1. o.

[5] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L1099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L1099&locale=hu