32000L0047[1]

A Tanács 2000/47/EK irányelve (2000. július 20.) a sör Finnországba történő behozatalára vonatkozó ideiglenes mennyiségi korlátozások tekintetében a 69/169/EGK és a 92/12/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 2000/47/EK irányelve

(2000. július 20.)

a sör Finnországba történő behozatalára vonatkozó ideiglenes mennyiségi korlátozások tekintetében a 69/169/EGK és a 92/12/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tárolásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv [4] biztosítja Finnországnak a jogot, hogy az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányában meghatározottak szerint fenntartsa a többi tagországból történő, finn adóktól mentes sörbeszerzés 15 literes mennyiségi korlátozását.

(2) Finnországnak intézkedéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokból származó sört ne lehessen kedvezőbb körülmények között behozni, mint a tagállamokból származó sört.

(3) A 92/12/EGK irányelv 26. cikke felhatalmazza Finnországot arra, hogy 2003. december 31-ig továbbra is alkalmazza a területére a jövedéki adó fizetése nélkül behozható árukra vonatkozó ugyanazon mennyiségi korlátozást, amelyet 1996. december 31-én alkalmazott, amely korlátozás fokozatosan megszűnik.

(4) A nemzetközi utazás során történő behozatal forgalmi- és jövedékiadó-mentességére vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított intézkedések harmonizációjáról szóló, 1969. május 28-i 69/169/EGK tanácsi irányelv [5] 4. és 5. cikke engedményekről rendelkezik a tagállamokon kívüli országokból érkező utasok csomagjaiban lévő, jövedékiadó-köteles árukra vonatkozóan, amennyiben ez a behozatal nem kereskedelmi jellegű.

(5) A 92/12/EGK irányelv 26. cikkének rendelkezései eltérést jelentenek a belső piac azon alapelvétől, hogy polgárai a saját használatra vásárolt árukat a Közösségen belül újabb vámfizetési kötelezettség nélkül szállíthatják, így e rendelkezések hatályát, amennyire lehetséges, korlátozni kell.

(6) Ebben a helyzetben a más tagállamokból történő sörbeszerzésre vonatkozó mennyiségi korlátozást több lépésben helyénvaló növelni annak érdekében, hogy Finnország fokozatosan csatlakozzon a 92/12/EGK irányelv 8. és 9. cikkében meghatározott közösségi szabályokhoz, valamint hogy az említett irányelv 26. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2003. december 31-ig biztosított legyen a sörre vonatkozó Közösségen belüli engedmények teljes megszüntetése.

(7) Finnországnak a megnövekedett magánbehozatal, többek között a sör magánbehozatala, következtében problémái adódtak az alkoholpolitika, a szociális és egészségügyi politika, valamint a közrend területén.

(8) Finnország eltérést kért annak érdekében, hogy a tagállamokon kívüli országokból származó sörbehozatalra legalább 6 literes korlátozást alkalmazhasson.

(9) Figyelembe kell venni Finnország földrajzi helyzetét, a határ menti régiók kiskereskedőinek gazdasági nehézségeit, valamint a tagállamokon kívüli országokból származó megnövekedett sörbehozatal okozta jelentős bevételkiesést.

(10) Ezért szükséges, hogy felhatalmazzák Finnországot a tagállamokon kívüli országokból származó sörbehozatal tekintetében egy legalább 6 literes mennyiségi korlátozás alkalmazására.

(11) Annak érdekében, hogy a finn kiskereskedelem alkalmazkodni tudjon az új helyzethez, ezt az eltérést indokolt a többi tagállamból Finnországba importált sörre vonatkozó korlátozásoknál két évvel hosszabb ideig fenntartani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 69/169/EGK irányelv 5. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérően, Finnország 2005. december 31-ig jogosult legalább 6 literes mennyiségi korlátozást alkalmazni a tagállamokon kívüli országokból történő sörbehozatalra."

2. cikk

A 92/12/EGK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdése a következő mondattal egészül ki: "Finnország a 69/169/EGK irányelv 5. cikke (9) bekezdését átültető finn jogszabályok hatálybalépésétől kezdve a sörre vonatkozó mennyiségi korlátozást legalább 24 literre, 2001. január 1-jétől legalább 32 literre, 2003. január 1-jétől pedig legalább 64 literre emeli."

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. november 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amennyiben a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen elfogadnak.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Parly

[1] HL 177. E., 2000.6.27., 93. o.

[2] A 2000. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] A 2000. május 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 96/99/EK irányelvvel (HL L 8., 1997.1.11., 12. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 94/4/EK irányelvvel (HL L 60., 1994.3.3., 14. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0047&locale=hu