32004R1412[1]

A Tanács 1412/2004/EK rendelete (2004. augusztus 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1412/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 3.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspontot módosító, 2004. július 19-i 2004/553/KKBP közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1483. (2003) számú határozatával összhangban az 1210/2003/EK rendelet (2) bizonyos, 2007. december 31-ig alkalmazható, a jogi eljárások és végrehajtási intézkedések alóli mentességet biztosít egyes iraki pénzkészletekre és árukra.

(2) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1546. (2004) számú határozata előírja, hogy Irak olajkivitelére és az Iraki Fejlesztési Alapra alkalmazott mentességek nem alkalmazandók az Irak által 2004. június 30-át követően vállalt szerződéses kötelezettségekből származó jogerős ítéletekre.

(3) 2004. június 28-án az Ideiglenes Koalíciós Hatóság megszűnt, és Irak visszanyerte teljes függetlenségét.

(4) A 2004/553/KKBP közös álláspont módosítja az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspont vonatkozó rendelkezéseit, hogy azt összhangba hozza az 1546. (2004) számú határozattal.

(5) Az 1210/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet 10. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontja nem alkalmazandó az Irak által - ideértve különösen annak ideiglenes kormányát, az Iraki Jegybankot és az Iraki Fejlesztési Alapot - 2004. június 30-át követően vállalt szerződéses kötelezettségeket érintő jogi eljárásokra, sem az ilyen szerződéses kötelezettségekből származó jogerős ítéletre."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. BOT

(1) HL L 246., 2004.7.20., 32. o.

(2) HL L 169., 2003.7.8., 6. o. A legutóbb az 1086/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 207., 2004.6.10., 10. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1412 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1412&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.