PK 187. szám

Az ítéletben megszabott kötelezettség teljesítési határidejének megállapításánál [Pp. 217. §] az eset összes körülményeit kell figyelembe venni. Döntő tényező lehet a követelés jogcíme, rendeltetése, a felek helyzete és perbeli magatartása stb.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).