31993R3199[1]

A Bizottság 3199/93/EK rendelete (1993. november 22.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

A Bizottság 3199/93/EK rendelete

(1993. november 22.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 92/108/EGK irányelvvel [2] módosított, a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel a Jövedékiadó-bizottság véleményére,

mivel a 92/83/EGK irányelv 27. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamoknak mentesíteniük kell a jövedéki adó alól az olyan alkoholt, amelyet bármely tagállam előírásainak megfelelő módon teljesen denaturáltak, feltéve, hogy ezen előírásokat az említett cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően közölték és elfogadták;

mivel kifogások érkeztek a közölt előírásokkal kapcsolatosan;

mivel emiatt az említett cikk (4) bekezdésének értelmében a 92/12/EGK irányelv 24. cikkében szabályozott eljárással összhangban döntést kell hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza azon denaturáló szereket, amelyeket az egyes tagállamok a 92/83/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése a) pontjával összhangban az alkohol teljes denaturálására alkalmaznak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. november 22-én.

a Bizottság részéről

Christiane Scrivener

a Bizottság tagja

[1] HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

[2] HL L 390., 1992.12.31., 124. o.

[3] HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Belgium

100 liter etilalkoholra öt liter metilén függetlenül az alkoholfoktól, és megfelelő színezőanyag a jól kivehető kék vagy bíbor (ibolya) szín előállítására.

A "metilén" jelentésébe a következők tartoznak:

- valódi metilén, azaz nyers metilalkohol, amely a fa száraz desztillálásával készül, és amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

- metilén és metanol keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék valódi metilént és 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

- metanol-, aceton- és pirogén-szennyeződések keveréke erős égett szaggal, amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz.

Dánia

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

- 2 liter metil-etil-keton, és

- 3 liter metil-izobutil-keton.

Németország

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

1. 0,75 liter metil-etil-keton, amely

- 95-96 tömegszázalék metil-etil-ketonból,

- 2,5-3 tömegszázalék metil-izopropil-ketonból,

- 1,5-2 tömegszázalék etil-izoamil-ketonból (5-metil-3-heptanon),

valamint 0,25 liter piridin bázisokból áll;

2. 1 liter metil-etil-keton, amely

- 95-96 tömegszázalék metil-etil-ketonból,

- 2,5-3 tömegszázalék metil-izopropil-ketonból,

- 1,5-2 tömegszázalék etil-izoamil-ketonból (5-metil-3-heptanon),

valamint 1 gramm denatonium benzoátból áll.

Görögország

A szennyezett etilalkohol hektoliterére öt liter metilalkohol, valamint:

- 0,5 % lámpaolaj,

- 4 ppm metilénkék,

- 1 % terpentinolaj.

Spanyolország

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

- 1 gramm denatonium benzoát,

- 2 liter metil-etil-keton (butanon), és

- 0,2 gramm metilénkék (C.I. bázikus kék 52015).

Franciaország

Egy hektoliter 90 térfogatszázalékos etilalkoholhoz hozzáadva:

- 3,5 liter metilén, és

- 1 liter izopropil-alkohol.

"Régie type" - metilén

Definíció:

A Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium laboratóriumi szolgálatával folytatott konzultáció után meghozott 1955. május 7-i miniszteri rendelettel összhangban, a "régie type"- metilénnek a következő követelményeknek kell eleget tennie:

- 20 °C hőmérsékleten 90 térfogatszázalékot kell mutatnia 0,5 %-os tűréssel,

- legalább 6 százalék pirogén-szennyeződést kell tartalmaznia (figyelmen kívül hagyva azon komponenseket, amelyek nátrium-karbonáttal szappanosíthatók és metil-acetátként fejezhetők ki),

- tartalmaznia kell ketont és vizet, hogy a metilalkoholt 100-ra felvigye,

- kizárólag az adóhatóságok ellenőrzése alatt végzett falepárlásból származhat.

A pirogén-szennyeződések a valódi denaturálószerek. A keveréknek kellemetlen ízt adnak, miközben azt szájon át történő fogyasztásra alkalmatlanná teszik.

Kémiai tulajdonságainak köszönhetően az aceton megkönnyíti az alkoholban lévő denaturálószerek laboratóriumi izolálását.

Végül a metilalkohol jelzi a denaturálást. Ennek forráspontja nagyon közel van az etilalkoholéhoz. Ezért csak speciális technikával és berendezésekkel lehet elkülöníteni.

Elsősorban egy bizonyos százalék feletti jelenléte jelzi azt - amely az etilalkohol különböző típusainak megfelelően különböző -, hogy az elemzett alkoholt az általános eljárással denaturálták-e.

Írország

Naftával denaturált szesz:

- 9,5 % fa-nafta,

- 0,5 % nyers piridin,

- 0,025 uncia metilénibolya színezék (100 gallon tiszta etilalkoholra),

- 0,375 % petróleum olaj.

Megjegyzés:

a fa-naftát és a nyers piridint helyettesíteni lehet 10 % metilalkohollal.

Olaszország

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

- 125 gramm tiofén,

- 0,8 gramm denatonium benzoát,

- 0,4 gramm C.I. savas vörös 51 (vörös színezőanyag),

- 2 liter metil-etil-keton.

Luxemburg

Egy hektoliter etilalkoholra öt liter metilén, függetlenül az alkoholfoktól, és megfelelő színezőanyag, amellyel jól kivehető kék vagy bíbor (ibolya) szín állítható elő.

A "metilén" jelentésébe a következők tartoznak:

- valódi metilén, azaz nyers metilalkohol, amely a fa száraz desztillálása során készül, és amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

- metilén és metanol keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék valódi metilént és 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

- metanol-, aceton- és pirogén-szennyeződések keveréke erős égett szaggal, amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz.

Hollandia

Az etilalkohol egy hektoliterére:

öt liter keverék, amely tartalma:

- 60 térfogatszázalék metanol,

- 11 térfogatszázalék kozmaolaj (az alkohol-desztilláció melléktermékeinek koncentrátuma),

- 20 térfogatszázalék aceton,

- 8 térfogatszázalék víz,

- 0,5 térfogatszázalék butanol,

- 0,5 térfogatszázalék formalin (a formaldehid 37 tömegszázalékos vizes oldata),

valamint az adóhatóságok vegyészei által megállapított feltételeknek megfelelő mennyiségű és összetételű színezőanyagok.

Egyesült Királyság

Alap:

- 90 térfogatszázalék etanol,

9,5 térfogatszázalék "fa-nafta" [1], és

0,5 térfogatszázalék nyers piridin.

amelynek minden 1000 literéhez hozzáadódik:

- 3,75 liter ásványi nafta (petróleumolaj) és

- 1,5 ppm metilibolya.

[1] A fa-nafta olyan termék, amely lehet szintetikus, de olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy az 5 % fa-naftát 95 % szeszhez adva italként történő fogyasztásra alkalmatlan keveréket adjon. Ezt úgy lehet elérni, hogy az összetevőkből egy viszonylag összetett, de stabil "koktélt" készítenek, amely nem vonható ki könnyen a szeszekből.A "fa-nafta" összetételére nincs előírásos összetétel-felsorolás, de az alábbiak közül néhány vagy az összes megtalálható az engedélyezett szintetikus fa-naftában:

- piridin,

- piridin bázisok,

- allilalkohol,

- krotonaldehid,

- pikolin,

- denatonium benzoát,

- metilalkohol.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3199 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3199&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére