31976L0621[1]

A Tanács irányelve (1976. július 20.) a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 20.)

a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről

(76/621/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel kimutatták, hogy a nagy mennyiségekben adagolt repceolaj a kísérleti állatokban nemkívánatos hatásokat vált ki, de mivel nem bizonyított, hogy ilyen hatások az embernél is előfordulhatnak;

mivel úgy tűnik, hogy e hatások elsősorban ezen olaj egyik összetevőjének, az erukasavnak tulajdoníthatók;

mivel más étkezési olajok és zsírok is tartalmaznak erukasavat;

mivel jelenleg is folyamatban vannak további kutatások a repceolajra és az egyéb olajokra és zsírokra vonatkozóan, de elővigyázatosságból célszerű korlátozni az erukasav-bevitelt, amíg ezen eredmények ismertté nem válnak;

mivel e cél elérése érdekében meg kell határozni az olajok és zsírok, valamint az ezekkel készített élelmiszerek legnagyobb megengedett erukasav-tartalmát; mivel azonban az alacsony összes zsírtartalommal rendelkező élelmiszereket az emberi egészség veszélyeztetése nélkül ki lehet zárni az ezen irányelv alkalmazási köréből;

mivel e célból el kell fogadni egy legnagyobb megengedett tartalmat, amelyet legkésőbb 1979. július 1-jétől kell alkalmazni, és amely biztosítani fogja az emberi egészség védelmét a tárgyra vonatkozó pontos és végleges tudományos ismeretek hiányában és figyelemmel a repcemag-termesztés mennyiségi növekedésére a Közösségben;

mivel 1977. július 1-jétől az erukasav szintje semmiképpen sem lehet 10 %-nál magasabb;

mivel egyes tagállamok a közegészség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban már rögzítették az erukasav legnagyobb megengedhető tartalmát az érintett terméktípusokkal és étrendi mintákkal kapcsolatban;

mivel az érintett termékekben levő erukasav-tartalom meghatározásához szükséges mintavételi és vizsgálati módszerek technikai jellegű intézkedést jelentenek; mivel az eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében ezek elfogadását célszerű a Bizottságra bízni;

mivel minden olyan esetben, amikor a Tanács az élelmiszerekre vonatkozó szabályok végrehajtására hatalmazza fel a Bizottságot, ki kell dolgozni egy eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést az 1969. november 13-i tanácsi határozattal ( 3 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelvet a következőkre kell alkalmazni:

a) emberi fogyasztásra szánt olajok, zsírok és azok keverékei,

b) olajok és zsírok, vagy ezek keverékének hozzáadásával készült összetett élelmiszerek, amelyek összes zsírtartalma 5 %-nál nagyobb; a tagállamok azonban alkalmazhatják ezen irányelv rendelkezéseit ezen élelmiszerekre akkor is, ha zsírtartalmuk 5 %, vagy annál kevesebb.

2. cikk

(1) Legkésőbb 1979. július 1-jétől az 1. cikkben említett termékek erukasav-tartalma a zsírkomponensben levő összes zsírsavtartalomra számítva nem lehet több 5 %-nál.

(2) 1977. július 1-jétől a tagállamok rögzítik a 10 %-ot meg nem haladó erukasav-tartalmat.

3. cikk

Az 1. cikkben említett termékek erukasav-tartalmának meghatározásához szükséges mintavételi eljárásokat és vizsgálati módszereket az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

4. cikk

(1) Ha valamely tagállam az ezen irányelv elfogadása óta eltelt időszakban megszerzett új adatok, vagy a rendelkezésre álló adatok újraértékelése eredményeként megalapozottan arra a következtetésre jut, hogy a 2. cikkben megállapított megengedhető legnagyobb erukasav-tartalmak, noha megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek, mégis veszélyeztetik az emberi egészséget, e tagállam a területén ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a kérdéses rendelkezés alkalmazását. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által megjelölt indokokat, és az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretében konzultál a többi tagállammal, véleményt nyilvánít, és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében az irányelv módosítása szükséges, akkor e módosításokra tekintettel kezdeményezi az 5. cikkben megállapított eljárást; ebben az esetben a védintézkedéseket elfogadó tagállamok ezeket a módosítások hatálybalépéséig érvényben tarthatják.

5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 4 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

Az 5. cikket attól az időponttól számított 18 hónapig kell alkalmazni, amikor az ügyet először terjesztették az 5. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé.

7. cikk

(1) A tagállamok szükség esetén 1977. január 1-jéig módosítják jogszabályaikat, hogy azokat összhangba hozzák ezen irányelv rendelkezéseivel, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az így módosított jogszabályokat kell alkalmazni azon termékekre, amelyeket először 1977. július 1., illetve 1979. július 1. után hoznak forgalomba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 280., 1975.12.8., 13. o.

( 2 ) HL C 286., 1975.12.15., 39. o.

( 3 ) HL L 291., 1969.11.29., 9. o.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0621 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0621&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0621-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0621-20030605&locale=hu