31996R2201[1]

A Tanács 2201/96/EK rendelete (1996. október 28.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről

A TANÁCS 2201/96/EK RENDELETE

(1996. október 28.)

a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

mivel a zöldség-gyümölcs ágazat egészében olyan különféle változások vannak folyamatban, amelyekre a Közösségnek ezen ágazat piacszervezése alapvető szabályainak átalakításával kell felelnie; mivel bizonyos feldolgozott termékekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a nemzetközi piacon kialakult helyzetet is; mivel a zöldség-gyümölcs ágazat közös piacszervezése számos változáson ment át kezdeti elfogadása óta, az átláthatóság érdekében új rendelet elfogadására van szükség;

(2)

mivel a Közösség mediterrán vidékein, ahol harmadik országokhoz képest a termelői árak észrevehetően magasabbak, bizonyos feldolgozott termékek különös fontossággal bírnak; mivel a termelőknek fizetett minimumár ellenében az iparnak rendszeres szállításokat garantáló szerződéskötésen alapuló termelői támogatási rendszer az eddig alkalmazott módon kiállta az idők próbáját, és ezért azt folytatni kell; mivel azonban, mint a friss termékek esetében, a termelői szervezeteket meg kell erősíteni annak érdekében, hogy szavatolják a kínálat nagyobb mértékű koncentrációját, a kínálatot ésszerűbben kezeljék, és végül elősegítsék a termelőknek garantált minimumár betartásának nyomon követését;

(3)

mivel a friss fogyasztásra, illetve feldolgozásra szánt termékek ára közötti kapcsolat következtében úgy kell rendelkezni, hogy a termelőnek fizetett minimumárat a zöldség-gyümölcs ágazatban megfigyelhető piaci áringadozások, valamint a friss termékek különböző értékesítési lehetőségei közötti helyes egyensúly figyelembevételével kell meghatározni;

(4)

mivel a támogatás mértékének pótolnia kell a termelőknek a Közösségen belül fizetett árak és a harmadik országokban fizetett árak közötti különbséget; mivel ezért a számítások alapjait úgy kell meghatározni, hogy azok figyelembe vegyék ezt a különbséget és a minimumárban bekövetkező változások hatását, bizonyos technikai elemek alkalmazásának sérelme nélkül;

(5)

mivel a nyersanyagok bőséges elérhetősége, valamint a feldolgozó-kapacitás rugalmassága miatt a termelési támogatás bizonyos esetekben a termelés jelentős bővítését eredményezheti; mivel az ebből eredő esetleges értékesítési nehézségek elkerülése érdekében a támogatás odaítélését a terméktől függően garanciaküszöb vagy kvótarendszer formájában korlátozni kell;

(6)

mivel a múlt tapasztalatai alapján a paradicsomból készült termékek esetében rugalmas rendszer elfogadására van szükség, amely a Közösség iparának versenyképességét és a vállalkozások dinamizmusát van hivatva növelni; mivel a termékcsoportonkénti és tagországonkénti kvótákat az új rendszer bevezetésének első két évében átalánydíjas alapon kell rögzíteni; mivel a sűrítmények és azok származékos termékei után kifizetett támogatás mértékét csökkenteni kell a paradicsomsűrítmény és egyéb termékek a régi rendszerhez képest megemelt kvótája következtében beálló költségnövekedés ellensúlyozására;

(7)

mivel a szárítottszőlő-ágazat olyan különleges jellemzőkkel rendelkezik, amelyek egy speciális területalapú támogatási rendszer bevezetéséhez vezettek; mivel ez a rendszer a garantált legnagyobb területi rendszerrel együtt a szárított szőlő előállításához termelt szőlő területarányának aránytalan megnövekedését kívánta elkerülni, és ezért azt meg kell hagyni úgy, ahogy azt a múltban, ugyanabban a rendeletben meghatározták;

(8)

mivel a filoxéra leküzdését célzó újratelepítési programok továbbra is folytatódnak; mivel ezen tevékenység megszűnését elkerülendő, miközben még mindig hatalmas területek várnak újratelepítésre, folytatni kell azoknak a termelőknek a támogatását, akik a filoxéra leküzdése érdekében vállalják, hogy szőlőültetvényeiket újratelepítik;

(9)

mivel lehetőséget kell biztosítani olyan szabványok meghatározására, amelyek elősegítik a feldolgozott termékek értékesítését, és minőségüknek a piac követelményeihez való nagyobb mértékű alkalmazkodását;

(10)

mivel a szárítottszőlő- és szárítottfüge-ágazatban a korlátozott mennyiségű szárított szőlő tárolására meghatározott készletátviteli raktározási rendszereket bizonyos átalakítások sérelme nélkül kell megtartani; mivel erre a két termékre felvásárlási árszinteket kell kialakítani mindkét termék egyedi jellegzetességeinek figyelembevételével;

(11)

mivel lehetőséget kell biztosítani, hogy a nemzetközi verseny által érintett egyes ágazatok érdekében különleges intézkedéseket lehessen hozni ott, ahol a termelésnek jelentős helyi, illetve regionális jelentősége van; mivel az ilyen intézkedéseknek szerkezeti fejlesztéseket is kell tartalmazniuk, amelyek a versenyképesség fokozását és a szóban forgó termék felhasználásának előmozdítását célozzák; mivel egy átmeneti időszak erejéig rendelkezni kell arról, hogy az ágazat helyzetére való tekintettel a támogatást átalányösszegben biztosítsák olyan földterületekre, ahol feldolgozásra szánt spárgát termesztenek;

(12)

mivel a 3290/94/EK rendeletben ( 4 ) a Tanács a többoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i Fordulóján elért megállapodások kivitelezéséhez szükséges, a mezőgazdaságban végrehajtandó korrekciókat és átmeneti intézkedéseket elfogadta, különösen tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek harmadik országokkal való kereskedelmét szabályozó új megállapodásokra; mivel a 3290/94/EK rendelet XIV. mellékletének rendelkezéseit be kell illeszteni ebbe a rendeletbe; mivel azonban az egyszerűség kedvéért a lehetséges cukorhiánnyal kapcsolatos egyes technikai jellegű rendelkezések végrehajtását a Bizottság hatáskörébe kell utalni;

(13)

mivel bizonyos támogatások engedélyezése veszélyeztetné az egységes piac működését; mivel a Szerződés azon rendelkezéseit, amelyek értelmében a tagállamok által engedélyezett támogatásokat felül lehet vizsgálni, illetve az olyan támogatást, amely ellenkezik a közös piaccal, meg lehet tiltani, ki kell terjeszteni az ebben a rendeletben említett ágazatra is;

(14)

mivel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletet ( 5 ) az előírások és felügyelő szervek megkettőzésének elkerülése érdekében alkalmazni lehet a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre is; mivel szükség van olyan szankciók biztosítására is, amelyek szavatolják, hogy az új rendszert az egész Közösség területén egységesen alkalmazzák;

(15)

mivel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezésével egyidejűleg kellő figyelmet kell fordítani a Szerződés 39. és 110. cikkének célkitűzéseire is;

(16)

mivel a rendeletben foglaltak végrehajtásának elősegítése érdekében egy irányítóbizottság révén ki kell alakítani a Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködés módját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezését alakítja ki.

(2) A közös piacszervezés a következő termékekre terjed ki:

KN-kódLeírás
a) ex07 10Fagyasztott (főzés nélküli, vízben párolt vagy főzött) zöldségek, kivéve a 0710 40 00 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukoricát, a 0710 80 10 vámtarifaalszám szerinti olajbogyót és a 0710 80 59 vámtarifaalszám szerinti Capsicum nemzetségbe tartozó, illetve Pimenta nemzetségbe tartozó terméseket
ex07 11Ideiglenesen (például kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban) tartósított, de ebben az állapotban közvetlen fogyasztásra nem alkalmas zöldségek, kivéve a 0711 20 vámtarifaalszám alá tartozó olajbogyót, a 0711 90 10 vámtarifaalszám alá tartozó Capsicum nemzetségbe tartozó, illetve Pimenta nemzetségbe tartozó terméseket és a 0711 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukoricát
ex07 12Egész, vágott, szeletelt, tört, porított vagy szárított, de tovább nem feldolgozott zöldségek, kivéve a mesterséges hőszárítással víztelenített és emberi fogyasztásra nem alkalmas, az ex071290 05 vámtarifaalszám alá tartozó burgonyát, az ex071290 11 és a 0712 90 19 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukoricát, valamint az ex071290 90 vámtarifaalszám alá tartozó olívabogyót
0804 20 90Szárított füge
0806 20Szárított szőlő
ex08 11Főzés nélküli, vízben párolt vagy főzött gyümölcsök és olajos magvak, amelyek hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaznak, kivéve az ex081190 95 vámtarifaalszám alá tartozó fagyasztott banánt
ex08 12Gyümölcs és héjas gyümölcs ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxidgázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve az ex081290 98 alszám alá tartozó, ideiglenesen tartósított banánt
ex08 13A 0801 és 0806 számú cím alá nem tartozó szárított gyümölcsök; az ebbe a fejezetbe tartozó olajos magvak és szárított gyümölcsök keveréke, kivéve a 0813 50 31 és a 0813 50 39 vámtarifaalszám alá tartozó, kizárólag a 0801 és a 0802 vámtarifaszám alá tartozó magokból álló keverékeket
0814 00 00Citrusfélék és dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnyét is), frissen, fagyasztva, szárítva vagy ideiglenesen sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban tartósítva
0904 20 10Őröletlen és töretlen szárított édes paprika
b) ex08 11Hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmazó gyümölcsök és olajos magvak főzés nélkül, vízben párolva vagy főzve, vagy fagyasztva
1302 20Pektinanyagok és pektinátok
ex20 01Zöldség, gyümölcs, olajos magvak és egyéb ehető növényi részek ételecettel vagy ecetsavval tartósítva, kivéve az alábbi termékeket:
— A Capsicum nemzetségbe tartozó termések a 2001 90 20 vámtarifaalszám alá tartozó édes paprika vagy spanyol paprika (pimento) kivételével
— A 2001 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
— Jamgyökér, édesburgonya és egyéb hasonló ehető növényi részek, amelyek a 2001 90 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékek közül 5 %-nál több tömegszázaléknyi keményítőt tartalmaznak, és
— A 2001 90 60 vámtarifaalszám alá tartozó pálmafa-csúcsrügy
— A 2001 90 65 vámtarifaalszám alá tartozó olajbogyó
— A ex200190 99 vámtarifaalszám alá tartozó szőlőlevelek, komlóhajtások és egyéb ehető növényi részek
2002Nem ételecettel vagy ecetsavval, hanem egyéb úton elkészített, illetve tartósított paradicsom
2003Nem ételecettel vagy ecetsavval, hanem egyéb úton elkészített, illetve tartósított gomba és szarvasgomba
ex20 04Nem ételecettel vagy ecetsavval, hanem egyéb úton elkészített, illetve tartósított egyéb zöldségfélék, fagyasztva, kivéve a 2006 szám szerinti zöldségeket, a 2004 90 10 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukoricát (Zea mays var. saccharata), a 2004 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó olajbogyót, valamint a 2004 10 91 vámtarifa-alszám alá tartozó liszt, por vagy pehely formában elkészített, illetve tartósított burgonyát
ex20 05Nem ételecettel vagy ecetsavval, hanem egyéb úton elkészített, illetve tartósított egyéb zöldségfélék, fagyasztás nélkül, kivéve a 2006 szám szerinti zöldségeket, a 2005 70 vámtarifaalszám alá tartozó olajbogyót, a 2005 80 00 vámtarifaalszám alá tartozó csemegekukoricát (Zea mays var. saccharata), a Capsicum nemzetségbe tartozó terméseket a 2005 99 10 vámtarifaalszám alá tartozó édes paprika és spanyol paprika (pimento) kivételével, valamint a 2005 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó, liszt, por vagy pehely formában elkészített, illetve tartósított burgonyát
ex20 06 00Gyümölcsök, olajos magvak, gyümölcshéj és egyéb növényi részek cukorral tartósítva (átitatott és lecsepegtetett, bevont vagy kandírozott formában), kivéve az ex200600 38 és a 2006 00 99 vámtarifaalszám alá tartozó cukorral tartósított banánt
ex20 07Dzsemek, gyümölcskocsonyák, lekvárok, gyümölcsből vagy olajos magból készült pürék és gyümölcsből vagy olajos magból készült paszták, főzött készítmények akár tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert, akár nem, kivéve az alábbiakat:
— Az ex20 07 10 vámtarifaalszám alá tartozó homogenizált banánkészítmények
— Az ex200799 39, az ex200799 57, illetve az ex200799 98 vámtarifaalszám alá tartozó, banánból készült dzsemek, gyümölcskocsonyák, lekvárok, pürék vagy paszták
ex20 08Egyéb módon elkészített, illetve tartósított gyümölcsök, olajos magvak és egyéb ehető növényi részek, akár tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert vagy alkoholt, akár nem, amelyek máshol nem szerepelnek, illetve nincsenek meghatározva, kivéve az alábbiakat:
— A 2008 11 10 vámtarifaalszám alá tartozó mogyoróvaj
— A 2008 91 00 vámtarifaalszám alá tartozó pálmafa csúcsrügy
— A 2008 99 85 vámtarifaalszám alá tartozó szerinti kukorica
— Jamgyökér, édesburgonya, és egyéb hasonló ehető növényi részek, amelyek a 2008 99 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek közül 5 %-nál több tömegszázaléknyi keményítőt tartalmaznak, és
— A 2008 99 99 vámtarifaalszám alá tartozó szőlőlevelek, komlóhajtások, és egyéb ehető növényi részek
— Az ex200892 59, az ex200892 78, az ex200892 93, illetve az ex200892 98 vámtarifaalszám alá tartozó, egyéb módon elkészített vagy tartósított banánkeverék
— Az ex200899 49, az ex200899 67, illetve az ex200899 99 vámtarifaalszám alá tartozó, egyéb módon elkészített vagy tartósított banán
ex20 09Gyümölcslé (a 2009 61 és a 2009 69 alszám alá tartozó szőlőlé és szőlőmust, valamint a 2009 80 alszám alá tartozó banánlé kivételével) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

(3) A (2) bekezdésben említett termékek esetében a gazdasági évek, ha szükséges, a 2200/96/EK rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek megállapításra.

III. CÍM

Általános rendelkezések

33. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1997. január 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal az I. címet az érintett termékekre csak az 1997/1998-as gazdasági évtől kezdve kell alkalmazni.

(2) A következő rendeletek hatályukat vesztik attól a naptól kezdődően, amikor ennek a rendeletnek a megfelelő előírásai hatályossá válnak:

- A Tanács 1986. február 24-i 426/86/EGK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről ( 6 ),

- a Tanács 1988. július 19-i 2245/88/EGK rendelete a szirupban és természetes gyümölcslében tartósított őszibarackra és körtére vonatkozó garanciaküszöb-rendszer bevezetéséről ( 7 ),

- a Tanács 1990. május 7-i 1206/90/EGK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek termelési támogatási rendszerére vonatkozó általános szabályok megállapításáról ( 8 ),

- a Tanács 1993. március 17-i 668/93/EGK rendelete a feldolgozott paradicsomtermékekre adható termelési támogatás korlátozásának bevezetéséről ( 9 ).

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat úgy kell értelmezni, mint az erre a rendeletre vonatkozó hivatkozásokat, és azokat az ennek a rendeletnek a IV. mellékletében található korrelációs táblázat szerint kell használni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A korábbi rendelet EGK-számaiEz a rendelet
426/86,1. cikk,(1) bekezdés1. cikk,(2) bekezdés
2. cikk,(2) bekezdés2. cikk,(3) bekezdés
426/86,2. cikk,(1) bekezdés2. cikk,(1) bekezdés
2. cikk,(2) bekezdés
2. cikk,(3) bekezdés
426/86,3. cikk,(1) bekezdés2. cikk,(2) bekezdés
3. cikk,(1a) bekezdés
3. cikk,(2) bekezdés
3. cikk,(3) bekezdés
3. cikk,(4) bekezdés4. cikk,(9) bekezdés
426/86,4. cikk,(1) bekezdés3. cikk,(1) bekezdés
4. cikk,(2) bekezdés
4. cikk,(3) bekezdés3. cikk,(2) bekezdés
4. cikk,(4) bekezdés3. cikk,(3) bekezdés
426/86,5. cikk,(1) bekezdés4. cikk,(2) bekezdés
5. cikk,(2) bekezdés4. cikk,(3) bekezdés
5. cikk,(3) bekezdés4. cikk,(4) bekezdés
5. cikk,(4) bekezdés
5. cikk,(5) bekezdés4. cikk,(9) bekezdés
426/86,6. cikk,(1) bekezdés7. cikk,(1) bekezdés
6. cikk,(2) bekezdés7. cikk,(2) bekezdés
6. cikk,(3) bekezdés7. cikk,(3) bekezdés
6. cikk,(4) bekezdés7. cikk,(4) bekezdés
6. cikk,(5) bekezdés
6. cikk,(6) bekezdés7. cikk,(5) bekezdés
6. cikk,(7) bekezdés7. cikk,(5) bekezdés
426/86,6a. cikk
426/86,7. cikk,(1) bekezdés8. cikk,
7. cikk,(2) bekezdés
426/86,8. cikk,(1) bekezdés9. cikk,(1) bekezdés
8. cikk,(2) bekezdés9. cikk,(2) bekezdés
8. cikk,(3) bekezdés9. cikk,(3) bekezdés
8. cikk,(4) bekezdés9. cikk,(4) bekezdés
8. cikk,(5) bekezdés9. cikk,(5) bekezdés
8. cikk,(6) bekezdés
8. cikk,(7) bekezdés9. cikk,(6) bekezdés
426/86,9. cikk,(1) bekezdés11. cikk,(1) bekezdés
9. cikk,(2) bekezdés11. cikk,(2) bekezdés
9. cikk,(1) bekezdés12. cikk,(1) bekezdés
9. cikk,(2) bekezdés12. cikk,(2) bekezdés
426/86,10 cikk,
426/86,10a. cikk,(1) bekezdés13. cikk,(1) bekezdés
10a. cikk,(2) bekezdés13. cikk,(2) bekezdés
10a. cikk,(3) bekezdés13. cikk,(3) bekezdés
10a. cikk,(4) bekezdés13. cikk,(4) bekezdés
10a. cikk,(5) bekezdés13. cikk,(5) bekezdés
10a. cikk,(6) bekezdés13. cikk,(6) bekezdés
10a. cikk,(7) bekezdés13. cikk,(7) bekezdés
10a. cikk,(8) bekezdés13. cikk,(8) bekezdés
426/86,11. cikk,(1) bekezdés14. cikk,(1) bekezdés
11. cikk,(2) bekezdés14. cikk,(2) bekezdés
11. cikk,(3) bekezdés14. cikk,(3) bekezdés
11. cikk,(4) bekezdés14. cikk,(4) bekezdés
426/86,12. cikk,(1) bekezdés15. cikk,(1) bekezdés
12. cikk,(2) bekezdés15. cikk,(2) bekezdés
12. cikk,(3) bekezdés15. cikk,(3) bekezdés
12. cikk,(4) bekezdés15. cikk,(4) bekezdés
426/86,13. cikk,(1) bekezdés16. cikk,(1) bekezdés
13. cikk,(2) bekezdés16. cikk,(2) bekezdés
13. cikk,(3) bekezdés16. cikk,(3) bekezdés
13. cikk,(4) bekezdés16. cikk,(4) bekezdés
13. cikk,(5) bekezdés16. cikk,(5) bekezdés
13. cikk,(6) bekezdés16. cikk,(6) bekezdés
13. cikk,(7) bekezdés16. cikk,(7) bekezdés
13. cikk,(8) bekezdés16. cikk,(8) bekezdés
426/86,14. cikk,(1) bekezdés17. cikk,(1) bekezdés
14. cikk,(2) bekezdés17. cikk,(2) bekezdés
14. cikk,(3) bekezdés17. cikk,(3) bekezdés
14. cikk,(4) bekezdés17. cikk,(4) bekezdés
14. cikk,(5) bekezdés17. cikk,(5) bekezdés
426/86,14a. cikk,(1) bekezdés18. cikk,(1) bekezdés
14a. cikk,(2) bekezdés18. cikk,(2) bekezdés
14a. cikk,(3) bekezdés18. cikk,(3) bekezdés
14a. cikk,(4) bekezdés18. cikk,(4) bekezdés
14a. cikk,(5) bekezdés18. cikk,(5) bekezdés
14a. cikk,(6) bekezdés18. cikk,(6) bekezdés
14a. cikk,(7) bekezdés18. cikk,(7) bekezdés
426/86,15. cikk,(1) bekezdés19. cikk,(1) bekezdés
15. cikk,(2) bekezdés19. cikk,(2) bekezdés
15. cikk,(3) bekezdés19. cikk,(3) bekezdés
426/86,16. cikk,(1) bekezdés20. cikk,(1) bekezdés
16. cikk,(2) bekezdés20. cikk,(2) bekezdés
16. cikk,(3) bekezdés
16. cikk,(4) bekezdés
16. cikk,(5) bekezdés20. cikk,(3) bekezdés
426/86,17. cikk,(1) bekezdés21. cikk,(1) bekezdés
17. cikk,(2) bekezdés21. cikk,(2) bekezdés
426/86,18. cikk,(1) bekezdés22. cikk,(1) bekezdés
18. cikk,(2) bekezdés22. cikk,(2) bekezdés
18. cikk,(3) bekezdés22. cikk,(3) bekezdés
18. cikk,(4) bekezdés22. cikk,(4) bekezdés
426/86,19. cikk,23. cikk,
426/86,20. cikk,24. cikk,(1) bekezdés
426/86,21. cikk,(1) bekezdés25. cikk,
21. cikk,(2) bekezdés
426/86,22. cikk,(1) bekezdés26. cikk,(1) bekezdés
22. cikk,(2) bekezdés26. cikk,(2) bekezdés
22. cikk,(3) bekezdés26. cikk,(3) bekezdés
426/86,23. cikk,27. cikk,
24. cikk,29. cikk,
25. cikk,30. cikk,
26. cikk,31. cikk,
426/86,I A. mellékletI. melléklet
I B. mellékletII. melléklet
III. melléklet
2245/88,1. cikk,(1) bekezdés5. cikk,(1) bekezdés
1. cikk,(2) bekezdés5. cikk,(2) bekezdés
1. cikk,(3) bekezdés5. cikk,(3) bekezdés
1206/90,2. cikk,(1) bekezdés4. cikk,(7) bekezdés
2. cikk,(2) bekezdés4. cikk,(8) bekezdés
2. cikk,(3) bekezdés4. cikk,(8) bekezdés
1206/90,3. cikk,(2) bekezdés4. cikk,(1) bekezdés
3. cikk,(3) bekezdés4. cikk,(5) bekezdés
3. cikk,(4) bekezdés4. cikk,(6) bekezdés
1206/90,6. cikk,(1) bekezdés9. cikk,(6) bekezdés
6. cikk,(2) bekezdés9. cikk,(8) bekezdés
6. cikk,(4) bekezdés9. cikk,(7) bekezdés
668/93,1. cikk,(1) bekezdés6. cikk,(1) bekezdés
1. cikk,(2) bekezdés6. cikk,(4) bekezdés
1. cikk,(3) bekezdés6. cikk,(5) bekezdés
3. cikk,6. cikk,(1) bekezdés

( 1 ) HL C 52., 1996.2.21., 23. o.

( 2 ) HL C 96., 1996.4.1., 276. o.

( 3 ) HL C 82., 1996.3.19., 30. o.

( 4 ) HL L 349., 1994.12.31., 105. o. A legutóbb az 1193/96/EK rendelettel (HL L 161., 1996.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

( 6 ) HL L 49., 1986.2.27., 1. o. A legutóbb a 2314/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 233., 1995.9.30., 69. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 198., 1988.7.27., 18. o. A legutóbb az 1032/95 bizottsági rendelettel (HL L 105., 1995.5.9., 3. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 119., 1990.5.11., 74. o. A legutóbb a 2202/90/EGK bizottsági rendelettel (HL L 201., 1990.7.31., 4. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 72., 1993.3.25., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2201&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R2201-20080101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R2201-20080101&locale=hu

Tartalomjegyzék