Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31978R1346[1]

A Tanács 1346/78/EGK rendelete (1978. június 19.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1346/78/EGK rendelete

(1978. június 19.)

a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a legutóbb az 1167/77/EGK rendelettel [3] módosított, a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendelet [4] vetőmagok termelésére vonatkozó támogatás bizonyos feltételek mellett történő odaítéléséről rendelkezett; mivel ennek a támogatásnak az odaítéléséről évente hoznak döntést a következő évben kezdődő gazdasági évre vonatkozóan;

mivel a legtöbb vetőmagfajta előállítása többéves folyamat; mivel a termelés tervezésének javítása érdekében az eddigiek szerint rögzített támogatás helyébe olyan támogatásnak kell lépnie, amelyet két egymást követő gazdasági évre vonatkozóan állapítanak meg;

mivel megfelelő adatokra van szükség a Közösségen belüli piaci helyzettel és fejlődési kilátásokkal kapcsolatban; mivel ezért a Közösségen belül előállított vetőmagok tekintetében a Közösségben hatályos rendszer lehetővé teszi a szükséges adatok összegyűjtését, hiszen előírja, hogy kizárólag szabályszerűen engedélyezett létesítményekben, illetve szabályszerűen nyilvántartott szerződések keretében előállított, minősített vetőmagok hozhatók forgalomba; mivel emellett a Közösség ellátása nagy mértékben a tagsággal nem rendelkező országok vetőmagtermelőivel kötött, szaporításra vonatkozó szerződések útján történik; mivel ezért ezeknek a szerződéseknek a nyilvántartását elő kell írni azon fajokra vonatkozóan, amelyek fontos szerepet játszanak a Közösségen belüli piac ellátásában; mivel továbbá ezekre az adatokra is ki kell terjednie a statisztikai titoktartás kötelezettségének, hogy biztosítani lehessen az érdekelt feleket arról, hogy ezeket az adatokat más célokra nem használják fel, ily módon lehetővé téve a tökéletesen objektív adatok beszerzését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2358/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

a) A 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt a támogatást, amelynek összege a Közösség egész területén minden egyes faj, illetve fajtacsoport esetében egységes, kétévente, augusztus 1-jéig állapítják meg a következő évben kezdődő és az azt követő gazdasági évre vonatkozóan. Azonban az 1978/79-es és 1979/80-as gazdasági évekre szóló támogatást 1978. július 1-je előtt kell megállapítani. Ha az alatt a két éves időszak alatt, amelyre a támogatást megállapították, a piac stabilitását a Közösségen belül komoly veszély fenyegeti, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva - elrendelheti a szóban forgó időszak második évére szóló támogatás módosítását. Az ilyen módosítást az alkalmazását megelőző évben augusztus 1-jéig kell elfogadni."

b) A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) Bizonyos fajok esetében 1979. február 1-jétől kezdődő hatállyal valamennyi olyan vetőmag-szaporítási szerződés tekintetében előírható annak az egyes tagállamok által erre a célra kijelölt szerveknél történő kötelező nyilvántartása, amely szerződés egyrészről Közösségbeli vetőmagtermelő vállalkozás vagy növénynemesítő, másrészről pedig harmadik országban letelepedett vetőmagtermelő között jött létre.

(2) A tagállamok időszakonként közlik a Bizottsággal a szaporításra vonatkozó szerződések nyilvántartásához kapcsolódó statisztikai adatokat.

(3) A szaporításra vonatkozó szerződések nyilvántartásához kapcsolódó adatok kizárólag e rendelet alkalmazása céljából használhatók fel.

(4) E cikk alkalmazásának a részletes szabályait, valamint különösen a vetőmag-szaporítási szerződés meghatározását és az (1) bekezdésben említett fajok jegyzékét a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

2. cikk

Ez a rendelet 1978. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1978. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dalsager

[1] HL C 85., 1978.4.10., 31. o.

[2] HL C 101., 1978.4.26., 10. o.

[3] HL L 137., 1977.6.3., 1. o.

[4] HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R1346 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R1346&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.