31978R1346[1]

A Tanács 1346/78/EGK rendelete (1978. június 19.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1346/78/EGK rendelete

(1978. június 19.)

a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a legutóbb az 1167/77/EGK rendelettel [3] módosított, a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendelet [4] vetőmagok termelésére vonatkozó támogatás bizonyos feltételek mellett történő odaítéléséről rendelkezett; mivel ennek a támogatásnak az odaítéléséről évente hoznak döntést a következő évben kezdődő gazdasági évre vonatkozóan;

mivel a legtöbb vetőmagfajta előállítása többéves folyamat; mivel a termelés tervezésének javítása érdekében az eddigiek szerint rögzített támogatás helyébe olyan támogatásnak kell lépnie, amelyet két egymást követő gazdasági évre vonatkozóan állapítanak meg;

mivel megfelelő adatokra van szükség a Közösségen belüli piaci helyzettel és fejlődési kilátásokkal kapcsolatban; mivel ezért a Közösségen belül előállított vetőmagok tekintetében a Közösségben hatályos rendszer lehetővé teszi a szükséges adatok összegyűjtését, hiszen előírja, hogy kizárólag szabályszerűen engedélyezett létesítményekben, illetve szabályszerűen nyilvántartott szerződések keretében előállított, minősített vetőmagok hozhatók forgalomba; mivel emellett a Közösség ellátása nagy mértékben a tagsággal nem rendelkező országok vetőmagtermelőivel kötött, szaporításra vonatkozó szerződések útján történik; mivel ezért ezeknek a szerződéseknek a nyilvántartását elő kell írni azon fajokra vonatkozóan, amelyek fontos szerepet játszanak a Közösségen belüli piac ellátásában; mivel továbbá ezekre az adatokra is ki kell terjednie a statisztikai titoktartás kötelezettségének, hogy biztosítani lehessen az érdekelt feleket arról, hogy ezeket az adatokat más célokra nem használják fel, ily módon lehetővé téve a tökéletesen objektív adatok beszerzését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2358/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

a) A 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt a támogatást, amelynek összege a Közösség egész területén minden egyes faj, illetve fajtacsoport esetében egységes, kétévente, augusztus 1-jéig állapítják meg a következő évben kezdődő és az azt követő gazdasági évre vonatkozóan. Azonban az 1978/79-es és 1979/80-as gazdasági évekre szóló támogatást 1978. július 1-je előtt kell megállapítani. Ha az alatt a két éves időszak alatt, amelyre a támogatást megállapították, a piac stabilitását a Közösségen belül komoly veszély fenyegeti, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva - elrendelheti a szóban forgó időszak második évére szóló támogatás módosítását. Az ilyen módosítást az alkalmazását megelőző évben augusztus 1-jéig kell elfogadni."

b) A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) Bizonyos fajok esetében 1979. február 1-jétől kezdődő hatállyal valamennyi olyan vetőmag-szaporítási szerződés tekintetében előírható annak az egyes tagállamok által erre a célra kijelölt szerveknél történő kötelező nyilvántartása, amely szerződés egyrészről Közösségbeli vetőmagtermelő vállalkozás vagy növénynemesítő, másrészről pedig harmadik országban letelepedett vetőmagtermelő között jött létre.

(2) A tagállamok időszakonként közlik a Bizottsággal a szaporításra vonatkozó szerződések nyilvántartásához kapcsolódó statisztikai adatokat.

(3) A szaporításra vonatkozó szerződések nyilvántartásához kapcsolódó adatok kizárólag e rendelet alkalmazása céljából használhatók fel.

(4) E cikk alkalmazásának a részletes szabályait, valamint különösen a vetőmag-szaporítási szerződés meghatározását és az (1) bekezdésben említett fajok jegyzékét a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

2. cikk

Ez a rendelet 1978. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1978. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dalsager

[1] HL C 85., 1978.4.10., 31. o.

[2] HL C 101., 1978.4.26., 10. o.

[3] HL L 137., 1977.6.3., 1. o.

[4] HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R1346 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R1346&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére