Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

31987R0955[1]

A Bizottság 955/87/EGK rendelete (1987. április 1.) a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről szóló 3440/84/EKG tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 955/87/EGK rendelete

(1987. április 1.)

a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről szóló 3440/84/EKG tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások védelmére és kezelésére vonatkozó közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1983. január 25-i 170/83/EGK tanácsi rendeletre [1],

tekintettel a 4026/86/EGK rendelettel [2] módosított, a halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1986. október 7-i 3094/86/EGK tanácsi rendeletre [3] és különösen annak 15. cikkére,

mivel a 3440/84/EGK bizottsági rendelet [4] 6. cikkének (3) bekezdése előírja a legalább 80 milliméteres szembőségű erősítő zsák rögzítését a vonóhálókra, kerítőhálókra és hasonló hálókra;

mivel a tapasztalat szerint az említett szembőségű erősítő zsáknak a 40 milliméternél kisebb szembőséggel rendelkező hálókkal való együttes használata a hálón zsebszerű alakzatok kialakulását eredményezi, amely a fogás állományának a zsákvégből történő kivételekor fellépő műszaki nehézségek miatti károsodását okozza, valamint hozzájárul a zsákvég elhasználódásához;

mivel a kisebb szembőséggel rendelkező erősítő zsák használatával el lehetne kerülni ezeket a problémákat anélkül, hogy az a halállomány védelmére vonatkozóan hátrányos következményekkel járna;

mivel ezért a hálófajták kategóriáinak meghatározását a 3440/84/EGK rendelet 5. és 6. cikkében módosítani szükséges;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatierőforrás-gazdálkodási Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3440/84/EGK rendelet a következőképen módosul:

1. Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A legfeljebb 60 mm-es szembőségű vonóhálók kivételével a felső kopásvédő erősítő zsákokkal együtt történő használata tilos."

2. A 6. cikk a következőképpen módosul:

- A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A legfeljebb 60 mm-es szembőségű vonóhálók kivételével, amelyek esetében két erősítő zsák használata megengedett, egynél több erősítő zsák használata tilos."

- A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A szembőség a zsákvég szembőségének legalább kétszerese. Második erősítő zsák használata esetén, annak legkisebb szembősége 120 milliméter."

- A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A vonóhálókra felszerelt, 60 milliméternél nagyobb szembőségű erősítő zsák legfeljebb két méterrel nyúlhat a hátsó emelőpánt elé."

- A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az (1) bekezdéstől eltérően a zsákvég méreteinél kisebb erősítő zsák felszerelhető a 60 mm-es, vagy annál kisebb szembőségű hálóra."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. április 1-jén.

a Bizottság részéről

António Cardoso E Cunha

a Bizottság tagja

[1] HL L 24., 1983.1.27., 1. o.

[2] HL L 376., 1986.12.31., 1. o.

[3] HL L 288., 1986.10.11., 1. o.

[4] HL L 318., 1984.12.7., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R0955 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R0955&locale=hu