32021L1927[1]

A Bizottság (EU) 2021/1927 végrehajtási irányelve (2021. november 5.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúza-vetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1927 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2021. november 5.)

a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúza-vetőmagokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21b. cikkére,

mivel:

(1) A 66/402/EGK irányelv szabályokat állapít meg a gabonavetőmagok Unión belüli előállítására és forgalmazására. A hibridbúza-vetőmagok előállítására az említett irányelv kizárólag két technikát ír elő, a közvetlen keresztezést és a kémiai hibridizációt.

(2) Az elmúlt évek során ugyanakkor a citoplazmás hímsterilitás is elismert nemesítési technikává nőtte ki magát világszerte a gabonavetőmag-fajták hibridjeinek termesztése terén. Az árpára már léteznek a citoplazmás hímsterilitás előállítási technikára vonatkozó hatályos szabályok, mivel már évek óta gyakorlatba jött a hibrid vetőmagok citoplazmás hímsterilitással történő előállítása.

(3) Az árpa és a búza természeténél fogva önbeporzó, és kevert virágú termesztéssel állítják elő őket. Figyelembe véve a hibridárpa- és hibridbúza-vetőmagok előállítása közötti technikai hasonlóságokat, valamint a hibridvetőmagok felhasználóinak igényeit, a hibrid búza vetőmagjaira helyénvaló a hibrid árpa vetőmagjaira vonatkozó feltételekhez hasonló feltételeket megállapítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hibrid búza - mint például a Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum turgidum subsp. durum és a Triticum aestivum subsp. spelta - egyedi szántóföldi kevert virágú vetőmag-előállítási rendszere a virágzási időszakban fennálló időjárási kockázatokkal együttesen tekintve, citoplazmás hímsterilitás alkalmazása esetén a fajtatisztasági előírás 85 %-ra való csökkentését követeli meg, lehetővé téve ezáltal, hogy a vetőmagtermesztés kevésbé kedvező időjárási körülmények között is stabil maradjon. Ezért a citoplazmás hímsterilitással előállított hibrid búza vetőmagjaira a más hibridek esetében előírtnál alacsonyabb fajtatisztasági szintet helyénvaló előírni.

(4) A citoplazmás hímsterilitással előállított egyéb hibridek vetőmagjaival kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy egy új termelési rendszer kezdetén fontos tesztelni a hatályos technikai követelményeket. Ezért a fajtákra vonatkozó követelményeket 2029. augusztus 31-ig ideiglenesen kell alkalmazni, hogy a termesztők kiigazításokat eszközölhessenek a hibrid búza kevert virágú rendszerben történő előállítása során. A megközelítés szükségét az indokolja, hogy a mezőgazdasági termelőknek új búzafajták álljanak rendelkezésükre az említett termelési rendszer kockázatának a minimálisra csökkentése mellett. A határidőnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a termelők és a minősítő hatóságok is megszerezzék a kellő ismereteket a hibridbúza-vetőmagok előállítására vonatkozó technikai követelmények alkalmazásához, valamint felül tudják vizsgálni e követelményeket.

(5) Annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok kellő ismereteket szerezhessenek a citoplazmás hímsterilitás alkalmazásáról, valamint hogy lehetővé váljon a vonatkozó szabályok felülvizsgálata, a felelős minősítő hatóságnak minden év 2030. február 28-ig jelentenie kell a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előállított hibrid vetőmagok mennyiségére és az elégtelen minőségi paraméterek miatt elutasított vetőmagtételek százalékos arányára vonatkozó előző évi eredményeket.

(6) A 66/402/EGK irányelv I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosításai

A 66/402/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2022. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. szeptember 1-jétől 2029. augusztus 31-ig alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL 125., 1966.7.11., 2309. o.

MELLÉKLET

A 66/402/EGK irányelv I. és a II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 5. pont első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"Az Avena nuda, az Avena sativa, az Avena strigosa, az Oryza sativa és az önbeporzó xTriticosecale hibridjei tanúsított vetőmagjának, valamint a Hordeum vulgare, a Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum aestivum subsp. spelta és a Triticum turgidum subsp. durum hibridjei tanúsított vetőmagjának citoplazmás hímsterilitástól (CMS) eltérő technikával történő termesztésére szolgáló termény;"

b) az 5a. és a 6. pont között a melléklet a következő szöveggel egészül ki: A felelős minősítő hatóság minden év február 28-ig jelentést tesz a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző évi eredményekről az előállított hibrid vetőmagok mennyiségére, a szántóföldi ellenőrzések vonatkozó követelményeknek való megfelelőségére és az elégtelen minőségi paraméterek miatt elutasított vetőmagtételek százalékos arányára, valamint az elutasítást indokoló bármely további információra vonatkozóan. Ez a jelentéstételi kötelezettség 2030. február 28-ig áll fenn."

"5b. A Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum aestivum subsp. spelta és a Triticum turgidum subsp. durum hibridjei elit és tanúsított vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással történő termesztésére szolgáló termény:

a) A terménynek meg kell felelnie a következő szabványoknak a nemkívánatos idegen beporzást eredményezhető, szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében:

Termény Minimális távolság

Elit vetőmag előállítására szánt citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 300 m

Tanúsított vetőmag előállítása esetében 25 m

b) Az egyedek tulajdonságai tekintetében a termény megfelelő mértékben fajtaazonos és fajtatiszta. A vetőmag különösen a következő előírásoknak felel meg:

i. a nyilvánvalóan nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:

- az elit vetőmag előállítására szánt termények esetében a fenntartó és a helyreállító vonal tekintetében 0,1 %, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,3 %,

- a tanúsított vetőmag előállítására szánt termények esetében a helyreállító vonal tekintetében 0,3 %, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,6 %, amennyiben pedig a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens egyetlen hibrid, 1 %.

ii. a nőivarú komponens hímsterilitásának szintje legalább:

- 99,7 % az elit vetőmag előállítására szánt termények esetében,

- 99 % a tanúsított vetőmag előállítására szánt termények esetében.

iii. az i. és a ii. pontban foglalt követelményeknek való megfelelést hatósági utóellenőrzéssel vizsgálják.

c) A tanúsított vetőmag egy nőivarú hímsteril komponens és egy, a hímivarú termékenységet visszaállító hímivarú komponens vegyes művelésében termeszthető.

2. A II. melléklet 1. pontja a következőképpen módosul:

a) a C. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"C. Az Avena nuda, az Avena sativa, az Avena strigosa, a Hordeum vulgare, az Oryza sativa, a Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum aestivum subsp. spelta és a Triticum turgidum subsp. durum hibridjei, valamint az önbeporzó xTriticosecale

A tanúsított vetőmag kategória vetőmagjának legkisebb fajtatisztasága 90 %.

A citoplazmás hímsterilitással előállított Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta és Triticum turgidum subsp. durum esetében ez az érték 85 %. A szennyezettség a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2 %-nál nagyobb.

A minimális fajtatisztaságot megfelelő számú minta hatósági utóellenőrzésével kell vizsgálni.

A felelős minősítő hatóság minden év február 28-ig jelentést tesz a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző évi eredményekről a Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum aestivum subsp. spelta és a Triticum turgidum subsp. durum előállított hibrid vetőmagjainak mennyiségére, valamint az elégtelen minőségi paraméterek miatt elutasított vetőmagtételek százalékos arányára, az utólagos vizsgálat eredményeire, és az elutasítást indokoló bármely további információra vonatkozóan. Ez a jelentéstételi kötelezettség 2030. február 28-ig áll fenn."

b) az E. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

"E. A Secale cereale hibridjei, valamint a Hordeum vulgare, a Triticum aestivum subsp. aestivum, a Triticum aestivum subsp. spelta és a Triticum turgidum subsp. durum citoplazmás hímsterilitással előállított hibridjei."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021L1927 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021L1927&locale=hu

Tartalomjegyzék