32015R1588[1]

A Tanács (EU) 2015/1588 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A TANÁCS (EU) 2015/1588 RENDELETE

(2015. július 13.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Csoportmentesség

(1) A Bizottság az e rendelet 8. cikkében meghatározott eljárás szerint és az EUMSZ 107. cikkével összhangban elfogadott rendeletekkel kinyilváníthatja, hogy a következőkben felsorolt támogatási fajták összeegyeztethetők a belső piaccal, és ezért nem tartoznak az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség hatálya alá:

a) támogatás a következők javára:

i. kis- és középvállalkozások;

ii. kutatás, fejlesztés és innováció;

iii. környezetvédelem;

iv. foglalkoztatás és képzés;

v. kultúra és a kulturális örökség megőrzése;

vi. természeti csapások által okozott károk helyreállítása;

vii. a halászati ágazatot érintő kedvezőtlen időjárási körülmények okozta károk helyreállítása;

viii. erdészet;

ix. az EUMSZ I. mellékletében nem szereplő élelmiszer-ipari termékek promóciója;

x. a tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzése;

xi. sport;

xii. félreeső területeken élők közlekedése, amennyiben a támogatás szociális jellegű, és azt a fuvarozó személyére vonatkozó megkülönböztetés nélkül nyújtják;

xiii. alapszintű széles sávú infrastruktúra, az új generációs hozzáférési hálózatok kismértékű egyedi infrastrukturális intézkedései, valamint a széles sávú infrastruktúrához kapcsolódó építőmérnöki munkák és a passzív széles sávú infrastruktúra azokon a területeken, ahol nem áll rendelkezésre, illetve ahol a közeljövőben sem valószínű ilyen infrastruktúra kialakítása;

xiv. az i-xiii. pontban valamint az e bekezdés b) pontjában felsorolt célkitűzéseket és egyéb, a közös érdeket szolgáló célkitűzéseket - különös tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire - támogató infrastruktúra;

xv. uniós központi irányítású finanszírozási eszközökön vagy költségvetési garanciákon keresztül nyújtott vagy ezek által támogatott finanszírozás, amennyiben a támogatás állami forrásokon keresztül nyújtott kiegészítő finanszírozás formáját ölti;

xvi. az uniós európai területi együttműködés programjai által támogatott projektek;

b) a Bizottság által minden egyes tagállamra jóváhagyott, regionális támogatási térképpel összhangban lévő támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendeleteknek minden egyes támogatásfajta tekintetében részletezniük kell a következőket:

a) a támogatás célja;

b) a kedvezményezettek köre;

c) a küszöbértékek, az elszámolható költségek valamely csoportjához viszonyított támogatási intenzitásban vagy a támogatások maximális összegében kifejezve, illetve bizonyos olyan típusú támogatások esetében, ahol esetleg nehéz lehet pontosan meghatározni a támogatási intenzitást vagy a támogatások összegét - különös tekintettel a pénzügyi konstrukciókra, a kockázatitőke-befektetésre és a hasonló intézkedésekre -, oly módon megadva, hogy a szóban forgó intézkedésen belül, vagy az intézkedéssel kapcsolatban mekkora lehet az állami segítségnyújtás maximális szintje, az érintett intézkedéseknek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésére tekintettel történő minősítésének sérelme nélkül;

d) a támogatás halmozását szabályozó feltételek;

e) a 3. cikkben részletezett nyomon követés feltételei.

(3) Továbbá az (1) bekezdésben említett rendeletek különösen:

a) megszabhatnak küszöbértékeket vagy egyéb feltételeket az egyedi támogatások nyújtásáról való bejelentés tekintetében;

b) kizárhatnak bizonyos területeket az alkalmazás köréből;

c) további feltételeket hozhatnak a rendeletek alapján mentesített támogatások összeegyeztethetősége tekintetében.

2. cikk

De minimis támogatás

(1) A Bizottság az e rendelet 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban elfogadott rendelet értelmében úgy dönthet, hogy a belső piac fejlődésére és működésére való tekintettel bizonyos támogatások nem felelnek a meg az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek, és ezért mentesülnek az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésében előírt bejelentési eljárás alól, feltéve, hogy az ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időn belül nyújtott támogatás nem haladja meg a meghatározott összeget.

(2) A Bizottság kérésére a tagállamoknak az (1) bekezdés alapján mentesített támogatásra vonatkozó bármely kiegészítő adatot bármikor közölniük kell a Bizottsággal.

3. cikk

Átláthatóság és nyomon követés

(1) Amikor a Bizottság az (1) bekezdés alapján rendeleteket hoz, részletes szabályokat ír elő a tagállamoknak, hogy biztosítsa a bejelentés alól e rendeletek alapján mentesített támogatás átláthatóságát és nyomon követését. E szabályok különösen a (2), (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményekből állnak.

(2) Az olyan támogatási rendszerek vagy az e rendszereken kívül nyújtott olyan egyedi támogatások végrehajtásakor, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett rendeletek alapján mentesítettek, a tagállamok a mentesített támogatási rendszerek által le nem fedett támogatási rendszerekkel vagy egyedi támogatásokkal kapcsolatos adatok összefoglalását a Bizottság honlapján való közzététel céljából eljuttatják a Bizottsághoz.

(3) A tagállamok a csoportmentességek alkalmazásával kapcsolatos minden információt rögzítenek és tárolnak. Amennyiben a Bizottság olyan információ birtokába jut, amelynek alapján kétségbe vonja, hogy a mentességet biztosító rendeletet megfelelően alkalmazzák, a tagállamok kötelesek minden olyan információt a Bizottsághoz eljuttatni, amelyet az szükségesnek tart annak értékeléséhez, hogy valamely támogatás megfelel-e a rendeletnek.

(4) Évente legalább egyszer a tagállamok a Bizottság különleges előírásainak megfelelően és lehetőleg elektronikus formában tájékoztatást nyújtanak a csoportmentességek alkalmazásáról. A Bizottság a rendelkezésre álló jelentéseket minden tagállam számára hozzáférhetővé teszi. A 7. cikkben említett bizottság évente egyszer megvizsgálja és értékeli e jelentéseket.

4. cikk

A rendeletek hatálya és módosítása

(1) Az 1. és a 2. cikk alapján elfogadott rendeleteket egy meghatározott időszakra kell alkalmazni. Az 1. és a 2. cikk alapján elfogadott rendelettel mentesített támogatás az adott rendelet érvényességi idejére, illetve az e cikk (2) és a (3) bekezdésében foglalt alkalmazkodási időszakra kap mentességet.

(2) Az 1. és a 2. cikk alapján elfogadott rendeletek hatályon kívül helyezhetők vagy módosíthatók, amennyiben a körülmények változást idéztek elő az ilyen rendeletek elfogadását megalapozó bármely fontosabb tényezőben, vagy ha a belső piac folyamatos fejlődése vagy működése ezt megkívánja. Ebben az esetben az új rendelet hat hónapos alkalmazkodási időszakot szab meg a korábbi rendelet által szabályozott támogatás kiigazítására.

(3) Az 1. és a 2. cikk alapján elfogadott rendeletek az e cikk (2) bekezdésében említett határidőről rendelkeznek abban az esetben, ha e rendeletek lejártakor nem hosszabbítják meg érvényességi idejüket.

5. cikk

Értékelő jelentés

A Bizottság ötévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az egyes jelentések tervezetét megfontolás végett a 7. cikkben említett bizottság elé terjeszti.

6. cikk

Az érdekelt felek meghallgatása

Amikor a Bizottság rendelet elfogadására készül, ennek tervezetét közzéteszi, hogy az érdekelt személyek és szervezetek az ezzel kapcsolatos észrevételeiket beterjeszthessék a Bizottság által meghatározott, ésszerű, de egy hónapnál semmilyen körülmények között sem rövidebb határidőn belül.

7. cikk

Az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság

Létrejön az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság). Ez a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

8. cikk

Konzultáció a bizottsággal

(1) A Bizottság a bizottsággal konzultál:

a) valamely rendelettervezet 6. cikknek megfelelő közzétételével egy időben;

b) mielőtt elfogad valamely rendeletet.

(2) A tanácsadó bizottsággal történő konzultációra a Bizottság által összehívott ülésen kerül sor. A megvizsgálandó tervezeteket és dokumentumokat mellékelni kell az értesítéshez, és ezeket a Bizottság közzéteheti a honlapján. Az ülésre legkorábban a meghívó megküldésétől számított két hónap eltelte után kerülhet sor.

E határidőt le lehet csökkenteni az (1) bekezdés b) pontjában említett konzultáció esetén sürgős esetben vagy valamely rendelet hatályának egyszerű meghosszabbításakor.

(3) A Bizottság képviselője beterjeszti a tanácsadó bizottság elé az intézkedés tervezetét. A tanácsadó bizottság közli az álláspontját az elnök által - az ügy sürgősségére tekintettel - meghatározott határidőn belül, és ha szükséges, az elnök szavazást rendel el.

(4) A tanácsadó bizottság véleményét jegyzőkönyv rögzíti. Továbbá minden tagállamnak jogában áll kérni álláspontjának a jegyzőkönyvben való rögzítését. A bizottság javasolhatja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét.

(5) A Bizottság a legnagyobb mértékben figyelembe veszi a tanácsadó bizottság által kiadott véleményt. Tájékoztatja a tanácsadó bizottságot arról, hogy véleményét milyen módon vette figyelembe.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 994/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS MÓDOSÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

Az Európai Tanács 994/98/EK rendelete(HL L 142., 1998.5.14., 1. o.)
Az Európai Tanács 733/2013/EU rendelete(HL L 204., 2013.7.31., 11. o.)

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

994/98/EK rendeletEz a rendelet
1–8. cikk1–8. cikk
9. cikk
9. cikk10. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1588 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1588&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R1588-20181227 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R1588-20181227&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére