Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32009R0116[1]

A Tanács 116/2009/EK rendelete ( 2008. december 18. ) a kulturális javak kiviteléről (kodifikált változat)

A TANÁCS 116/2009/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a kulturális javak kiviteléről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletet (1) több alkalommal jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2) A belső piac fenntartása érdekében a kulturális javak védelme érdekében előírásokra van szükség a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben.

(3) Szükségesnek látszik intézkedéseket tenni különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kulturális javak kivitele egységes ellenőrzés alá kerüljön a Közösség külső határainál.

(4) Egy ilyen rendszer megkívánná az e rendelet hatálya alá eső kulturális javak kivitelét megelőzően az illetékes tagállam által kiállított engedély bemutatását. Ez szükségessé teszi ezen intézkedések hatályának és végrehajtási eljárásainak világos meghatározását. E rendszert a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb módon kell megvalósítani.

(5) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(6) A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködésről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet (4) alkalmazása során a tagállamok komoly tapasztalatokat szereztek, ezért e rendeletet ebben az esetben is alkalmazni kell.

(7) E rendelet I. mellékletének a célja annak tisztázása, hogy a kulturális javak mely kategóriái élveznek különös védelmet a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben, ugyanakkor nem kívánja érinteni a Szerződés 30. cikke értelmében a nemzeti kincsek tagállamok részéről történő meghatározását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Meghatározás

A tagállamoknak a Szerződés 30. cikke alapján fennálló hatáskörének sérelme nélkül, az e rendeletben foglaltak megvalósítása céljából a "kulturális javak" kifejezés az I. mellékletben felsorolt tételekre vonatkozik.

2. cikk

Kiviteli engedélyek

(1) A kulturális javak kivitele a Közösség vámterületén kívülre kiviteli engedély bemutatásához van kötve.

(2) Az érintett személy által kérelmezett kiviteli engedély kiállítója:

a) annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek területén a kérdéses kulturális tárgy 1993. január 1-jén jogszerűen és ténylegesen megtalálható volt;

b) vagy a fenti időpont után, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárgy megtalálható azt követően, hogy egy másik tagállamból jogszerűen és ténylegesen feladták, vagy az egyik tagállamból történő jogszerű feladás után egy harmadik országból behozták, illetve újrabehozták.

Mindazonáltal a (4) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, az a tagállam, amely az első albekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak alapján illetékes, nem követelheti meg a kiviteli engedélyt az I. melléklet A.1. kategóriájának első és második francia bekezdésében meghatározott kulturális javak kivitelére, ha azok régészeti vagy tudományos jelentősége korlátozott, továbbá ha azok nem közvetlenül egy tagállam területén található ásatásokból, feltárásokból, illetve régészeti kutatásokból származnak, és jelenlétük az adott piacon jogszerű.

Az e rendeletben foglaltak megvalósítása céljából a kiviteli engedély kiadása megtagadható, ha a kérdéses kulturális javakra az érintett tagállamban művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelméről szóló jogszabályok vonatkoznak.

Az első albekezdés b) pontjában említett hatóság szükség szerint felveheti a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságaival, amelyből a kérdéses kulturális tárgy érkezett, különösen pedig a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló, 1993. március 15-i 93/7/EGK tanácsi irányelv értelmében illetékesnek minősülő hatóságokkal (5).

(3) A kiviteli engedély az egész Közösségben érvényes.

(4) Az (1), (2) és (3) cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Közösség vámterületéről történő olyan nemzeti kincsek közvetlen kivitelére, amelyek művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselnek, de e rendelet értelmében nem tekintendők kulturális javaknak, az érintett tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.

3. cikk

Illetékes hatóságok

(1) A tagállamok átadják a Bizottságnak azon hatóságaik jegyzékét, amelyek a kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására illetékesek.

(2) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában teszi közzé e hatóságok jegyzékét, valamint annak későbbi módosításait.

4. cikk

Engedély bemutatása

A kiviteli engedélyt a kiviteli nyilatkozat kíséretében kell bemutatni a kiviteli vámalakiságok teljesítése során a nyilatkozat elfogadására illetékes vámhivatalban.

5. cikk

Az illetékes vámhivatalok számának korlátozása

(1) A tagállamok korlátozhatják azoknak a vámhivataloknak a számát, amelyek a kulturális javak kivitele esetén jogosultak a vámalakiságok elvégzésére.

(2) Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben biztosított lehetőséggel, tájékoztatják a Bizottságot a meghatalmazott vámhivatalokról.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában teszi közzé ezeket az információkat.

6. cikk

Igazgatási együttműködés

E rendelet végrehajtása céljából az 515/97/EK rendelet rendelkezéseit, különösen az információk bizalmas jellegére vonatkozóan, értelemszerűen alkalmazni kell.

Az első bekezdésben meghatározott együttműködésen túlmenően, a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy kölcsönös kapcsolataik keretén belül együttműködés jöjjön létre a vámhatóságok és a 93/7/EGK irányelv 4. cikkében említett illetékes hatóságok között.

7. cikk

Végrehajtó rendelkezések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, különösen az alkalmazandó formanyomtatványra (pl. annak típusára és műszaki jellemzőire) vonatkozókat a 8. cikk 2. pontjában említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

10. cikk

Jelentéstétel

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy milyen intézkedések megtételére került sor e rendelet alapján.

A Bizottság közli ezt az információt a többi tagállammal.

(2) A Bizottság háromévenként jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére e rendelet végrehajtásáról.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minden három évben vizsgálatot tart, és adott esetben naprakész állapotba hozza az I. mellékletben jelzett összegeket a Közösség gazdasági és pénzügyi mutatói alapján.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A II. mellékletben felsorolt rendeletekkel módosított 3911/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER

(1) HL L 395., 1992.12.31., 1. o.

(2) Lásd a II. mellékletet.

(3) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(4) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

(5) HL L 74., 1993.3.27., 74. o.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk hatálya alá tartozó kulturális javak kategóriái

SZÖVEG HIÁNYZIK

Az A.1-től A.15-ig terjedő kategóriákba tartozó kulturális javak csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha értékük eléri vagy meghaladja a B. pontban megadott értékhatárokat.

B. Az A. alatti kategóriákra vonatkozó pénzben kifejezett értékhatárok (euróban)

Érték:

Bármilyen értékű

- 1. (régészeti darabok)

- 2. (műemlékrészek)

- 9. (ősnyomtatványok és kéziratok)

- 12. (archívumok)

15 000

- 5. (mozaikképek és rajzok)

- 6. (metszetek)

- 8. (fényképek)

- 11. (nyomtatott térképek)

30 000

- 4. (Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)

50 000

- 7. (szoborművek)

- 10. (könyvek)

- 13. (gyűjtemények)

- 14. (közlekedési eszközök)

- 15. (minden egyéb tárgy)

150 000

- 3. (képek)

A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell állapítani azt, hogy a pénzügyi értékre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A pénzben kifejezett érték a kulturális javak értéke az e rendelet 2. cikkének 2. bekezdésében említett tagállamban.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, az I. mellékletben szereplő euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. december 31-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-étől kezdődően minden második évben felülvizsgálják. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása az ezeknek a pénznemeknek a december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján végződő, 24 hónapos időszak euróban kifejezett, átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási módszert a Bizottság javaslatára a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság elvileg két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden egyes felülvizsgálat alkalmával az euróban kifejezett értékeket és ezek nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában időszakonként, az esedékes felülvizsgálatot megelőző november hó első napjaiban kihirdetik.

(1) Azok, amelyek 50 évnél régebbiek, és nem képezik szerzőik, alkotóik tulajdonát.

(2) Az Európai Bíróság a 252/84. sz. ügyben hozott ítélete az alábbiak szerint határozza meg: A közös vámtarifa 9705 vámtarifaszáma értelmében a "Gyűjtemények darabjai olyan tárgyak, amelyek rendelkeznek a gyűjteményben való elhelyezés feltétlenül szükséges jellemzőivel, vagyis viszonylag ritkán lelhetők fel, rendszerint nem használják eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a hasonló használati értékű tárgyak szokásos kereskedelmi forgalmától eltérő, különleges ügyletek keretében cserélnek gazdát és komoly értéket képviselnek."

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Tanács 3911/92/EGK rendelete
(HL L 395., 1992.12.31., 1. o.)
A Tanács 2469/96/EK rendelete
(HL L 335., 1996.12.24., 9. o.)
A Tanács 974/2001/EK rendelete
(HL L 137., 2001.5.19., 10. o.)
A Tanács 806/2003/EK rendelete
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)
Kizárólag az I. melléklet 2. pontja

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3911/92/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk (1) bekezdés2. cikk (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szavak2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szavak
2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont
2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont
2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés2. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés2. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés
2. cikk (3) bekezdés2. cikk (3) bekezdés
2. cikk (4) bekezdés2. cikk (4) bekezdés
3–9. cikk3–9. cikk
10. cikk, első bekezdés10. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
10. cikk, második bekezdés10. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
10. cikk, harmadik bekezdés10. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
10. cikk, negyedik bekezdés
10. cikk, ötödik bekezdés10. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
11. cikk
11. cikk12. cikk
Melléklet, A.1, A.2 és A.3 pontMelléklet, A.1, A.2 és A.3 pont
Melléklet, A. pont, A.3 alpontI. melléklet, A.4 pont
Melléklet, A.4 pontI. melléklet, A.5 pont
Melléklet, A.5 pontI. melléklet, A.6 pont
Melléklet, A.6 pontI. melléklet, A.7 pont
Melléklet, A.7 pontI. melléklet, A.8 pont
Melléklet, A.8 pontI. melléklet, A.9 pont
Melléklet, A.9 pontI. melléklet, A.10 pont
Melléklet, A.10 pontI. melléklet, A.11 pont
Melléklet, A.11 pontI. melléklet, A.12 pont
Melléklet, A.12 pontI. melléklet, A.13 pont
Melléklet, A.13 pontI. melléklet, A.14 pont
Melléklet, A.14 pontI. melléklet, A.15 pont
Melléklet, B. pontI. melléklet, B. pont
II. melléklet
III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0116&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék