32010L0005[1]

A Bizottság 2010/5/EU irányelve ( 2010. február 8.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az akrolein hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2010/5/EU IRÁNYELVE

(2010. február 8.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az akrolein hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) 2006. augusztus 18-án a Baker Petrolite - a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban - kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság számára arra vonatkozóan, hogy történjen meg az akrolein hatóanyagként való felvétele az említett irányelv I. mellékletébe az irányelv V. melléklete szerinti 12. terméktípusba, azaz a nyálkásodásgátló szerekben történő felhasználása tekintetében. Az akrolein nem volt forgalomban biocid termék hatóanyagaként a 98/8/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésében említett időpontban.

(2) Az értékelés elvégzését követően az Egyesült Királyság 2009. március 16-án benyújtotta a Bizottságnak jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(3) A Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-i ülésének keretében a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták a jelentést, és a vizsgálat eredményeit értékelő jelentésben foglalták össze.

(4) Az elvégzett vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a nyálkásodásgátló szerként felhasznált, akroleint tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt az akroleint felvenni az I. mellékletbe.

(5) Uniós szinten nem értékeltek minden lehetséges felhasználási módot. Ezért indokolt, hogy a tagállamok értékelést végezzenek el azon felhasználási vagy expozíciós körülményekre, valamint a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő azon kockázatokra vonatkozóan, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben, továbbá indokolt, hogy a termékengedély megadásakor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(6) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni az akroleint tartalmazó, nyálkásodásgátló szerként felhasznált termékek engedélyezésére vonatkozóan.

(7) Különösen indokolt előírni az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékeknek a megfelelő egyéni védőeszközökkel történő használatát, valamint az olyan biztonságos munkafolyamatok létrehozását, mint a levegőellenőrzés és a tilalmi zónák alkalmazása, kivéve ha az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok igazolhatóan más módon is csökkenthetőek.

(8) Megfelelő intézkedéseket szükséges hozni a tengeri környezetet érintő kockázatok csökkentése érdekében, mivel az értékelés során erre a környezeti elemre nézve elfogadhatatlan kockázatokat állapítottak meg. Ezért az illetékes hatóságoknak célszerű bizonyos feltételeket szabniuk a biocid termék engedélyezéséhez, ilyen feltétel például a szennyvíz ellenőrzésének és - adott esetben - az elvezetés előtti kezelésének biztosítása, kivéve ha a környezetet érintő kockázatok igazolhatóan más módon is csökkenthetőek.

(9) Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni a tagállamoknak arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(10) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, akroleinra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0005&locale=hu

Tartalomjegyzék