31998R0374[1]

A Tanács 374/98/EK rendelete (1998. február 12.) a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló 1172/95/EK rendelet 6. és 9. cikkének módosításáról

A Tanács 374/98/EK rendelete

(1998. február 12.)

a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló 1172/95/EK rendelet 6. és 9. cikkének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a Közösség statisztikai területének a 1172/95/EK rendeletet [1] módosító 476/97/EK rendelettel [2] történt 1997. január 1-jei módosítását követően a statisztikai terület korábbi meghatározására vonatkozó utalásokat el kell hagyni; mivel ezért a 1172/95/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdését módosítani kell;

mivel az árukereskedelmi statisztikák jelenleg érvényes ország-nómenklatúráját 1999. január 1-jétől az ISO alfa 2 szabvány szerinti alfabetikus nómenklatúra váltja fel; mivel ebben az új összefüggésben és a harmonizáció érdekében a statisztikák összeállításakor és azoknak az Eurostat részére való megküldésekor minden tagállamnak ugyanazt a nómenklatúrát kell használnia; mivel ezért szükség van a 1172/95/EK rendelet 9. cikkének módosítására, kizárva így annak lehetőségét, hogy a tagállamok az adatgyűjtési szakaszban más ország-nómenklatúrát alkalmazzanak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1172/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 6. cikk (1) bekezdésében:

a) az a) pontban a második francia bekezdést el kell hagyni;

b) a b) pontban a harmadik francia bekezdést el kell hagyni;

c) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett árucikkek.";

2. a 9. cikkben:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett ország-nómenklatúrában meghatározott kódot minden ország számára meg kell adni.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdését 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Battle

[1] HL L 118., 1995.5.25., 10. o.

[2] HL L 75., 1997.3.15., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0374 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0374&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére