31995R1172[1]

A Tanács 1172/95/EK rendelete (1995. május 22.) a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról

A Tanács 1172/95/EK rendelete

(1995. május 22.)

a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

mivel a Közösség külkereskedelmi statisztikái nélkülözhetetlen eszközei a közös kereskedelmi politika alkalmazásának, és azokat minden tagállamban közös módszerek alapján kell elkészíteni;

mivel azonban a szubszidiaritás elvének megfelelően a hatékonyság érdekében a tagállamoknak kell megtenniük az adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottságnak pedig kezelnie kell a közösségi adatok eredményeinek koordinálását és terjesztését;

mivel a közösségi külkereskedelmi statisztikáról és a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó statisztikáról szóló, 1975. június 24-i 1736/95/EGK tanácsi rendelet [2] megállapította e statisztikák módszertani alapjait;

mivel a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó statisztika egységesítésére és egyszerűsítésére vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló, 1985. október 22-i 2954/85/EGK tanácsi rendelet [3], valamint a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló, 1991. november 7-i 3330/91/EGK tanácsi rendelet [4] elfogadása óta az 1736/75/EGK rendelet egyes rendelkezései nem elég világosak;

mivel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikák összeállítását továbbra is a vámeljárások alapján kell folytatni; mivel a már hatályban lévő rendelkezéseket egyszerűen ki kell igazítani a belső piac megfelelő működésére tekintettel bevezetett vámjogszabályok módosításaival összhangban;

mivel az említett statisztikák közül az árutovábbításra, a vámraktárakra és a vámszabadterületekre, valamint a vámszabadraktárakra vonatkozók még nem tartoznak a harmonizált rendeletek hatálya alá;

mivel célszerű lenne, ha a külkereskedelmi statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásra kerülnének e rendelet végrehajtási rendelkezéseivel;

mivel a könnyebb áttekinthetőség érdekében tanácsosnak látszik a hatályos szövegek egységes szövegekbe foglalása, valamint egyes meghatározások tisztázása útján a vonatkozó jogszabályok helyébe újakat léptetni;

mivel fontos biztosítani e rendelet egységes alkalmazását, és e célból olyan közösségi eljárásról rendelkezni, amely lehetővé teszi a végrehajtásához szükséges eljárások megfelelő időn belül történő elfogadását; mivel létre kell hozni egy olyan bizottságot, amely biztosítja e területen a tagállamok és a Bizottság közötti szoros és hatékony együttműködést;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség és a tagállamok az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően összeállítják a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákat.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

2. cikk

E rendelet alkalmazásában és a különös rendelkezések sérelme nélkül:

a) "harmadik országokkal folytatott áruforgalom" bármely harmadik ország és a Közösség valamely országa - vagy fordítva - közötti árumozgás;

b) "áruk" az ingóságok, ideértve az elektromos áramot;

c) "közösségi áruk" a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [5] 4. cikke (7) bekezdésében említett áruk;

d) "nem közösségi áruk" a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (8) bekezdésében említett áruk;

e) "harmadik ország" bármelyik olyan ország, vagy terület, amely a 3. cikk értelmében nem képezi a Közösség statisztikai területének részét.

3. cikk

(1) A Közösség és tagállamainak statisztikai területe megegyezik a Közösség vámterületével, a 2913/92/EGK rendelet 3. cikkében meghatározottak szerint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a Közösség statisztikai területe magában foglalja Helgolandot, azonban annak nem képezik részét Franciaország tengerentúli megyéi és a Kanári-szigetek.

4. cikk

(1) A Közösségnek és tagállamainak a harmadik országokkal folytatott áruforgalmával kapcsolatos statisztikákat minden olyan árura vonatkozóan össze kell állítani, amely a Közösség statisztikai területére való belépését követően, vagy annak elhagyását megelőzően a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke (15) bekezdésének értelmében vámjogi sorsra rendelt.

Az említett statisztikák magukban foglalják azokat az árukat is, amelyek ugyan nem rendelhetők vámjogi sorsra, de a Közösség statisztikai területének részei és Franciaország tengerentúli megyéi vagy a Kanári-szigetek közötti kereskedelem hatálya alá tartoznak.

Az említett statisztikák - a Bizottság által a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározásra kerülő szabályoknak megfelelően - magukban foglalnak egyes olyan árukat is, amelyek nem részei az árumozgásnak vagy vámjogi sorsra nem rendelhetők.

A 3330/91/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésének második albekezdésében említett áruk azonban nem tartoznak bele e statisztikákba.

(2) Az (1) bekezdést mind a nem közösségi, mind a közösségi árukra alkalmazni kell, akár kereskedelmi ügylet tárgyát képezik, akár nem.

5. cikk

(1) A Közösségnek és tagállamainak a harmadik országokkal folytatott áruforgalmával kapcsolatos statisztikák a következő külön statisztikákat foglalják magukban:

- külkereskedelemre vonatkozó statisztikák,

- árutovábbításra vonatkozó statisztikák,

- vámraktárakra vonatkozó statisztikák,

- vámszabadterületekre és vámszabadraktárakra vonatkozó statisztikák.

(2) A 4. cikkben említett áruk közül ugyanazon áruk egyszerre több külön statisztika tárgyát is képezhetik.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottság elfogadja azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik annak mennyiségi meghatározását, hogy az egyes statisztikák milyen mértékben fedhetik le egymást.

II. FEJEZET

Külkereskedelmi statisztikák

6. cikk

(1) A 4. cikkben említett áruk közül a következőkre vonatkozóan kell külkereskedelmi statisztikákat összeállítani:

a) azok az áruk, amelyek a Közösség statisztikai területére történő belépést követően:

- szabad forgalomba bocsátási, aktív feldolgozási vagy vámfelügyelet melletti feldolgozási vámeljárás alá kerülnek,

- a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említettek.

b) azok az áruk, amelyek a Közösség statisztikai területének elhagyásának időpontjában:

- vámexport vagy passzív feldolgozási eljárás alá helyezésre kerülnek,

- vámjogi sorsa újrakivitel lesz az aktív feldolgozást, vagy adott esetben a vámfelügyelet melletti feldolgozást követően,

- a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említettek.

c) a 4. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett áruk.

(2) A Bizottság, a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban, kiegészítő rendelkezéseket fogadhat el az (1) bekezdésben említett rendelkezések hatályának fenntartása érdekében, figyelemmel a közösségi vámjogszabályok, valamint a Közösség és tagállamai által megkötött nemzetközi egyezményekből adódó rendelkezések azon változásaira, amelyek a statisztikákat is érintik, vagy amelyek hatással vannak a statisztikai kérdésekre.

7. cikk

A 23. cikk sérelme nélkül, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet [6] 205. cikke értelmében a 6. cikkben említett vámjogi sorsra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó egységes vámokmány szolgál a statisztikai adatok szolgáltatásához eszközül.

8. cikk

(1) A statisztikai adatok szolgáltatásának eszközén, a 23. cikk sérelme nélkül, az árukat a vámjogszabályoknak megfelelően típusonként kell jelölni.

(2) Behozatalkor minden egyes árutípusnál fel kell tüntetni a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet [7] 3. cikkében foglalt TARIC-kódszámot, kivitelkor pedig a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódszámot.

(3) Az árukat az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kell jelölni, akkor is, ha más közösségi jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy egyidejűleg más besorolásnak megfelelően is kell őket jelölni.

9. cikk

(1) A vámjogszabályok, illetve a 23. cikk sérelme nélkül, az országokat a statisztikai adatok szolgáltatásának eszközén úgy kell jelölni, hogy az lehetővé tegye a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottság által bevezetésre kerülő megfelelő szám alá való besorolást az országok nómenklatúrájába, a külkereskedelemre és a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó statisztikák tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett országok nómenklatúrájában foglalt kódszámot minden egyes országnál fel kell tüntetni.

(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdés alkalmazásától csak az adatgyűjtés fázisában tekinthetnek el.

10. cikk

(1) Az egységes vámokmányra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően besorolt egyes árutípusoknál a következő adatoknak kell szerepelniük az adatszolgáltató eszközön:

a) vagy a vámjogi sors, vagy a statisztikai eljárás;

b) a 6. cikk (1) bekezdésében említett importált áruknál a származási ország, vagy a Bizottság által a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározásra kerülő esetekben, a feladási ország;

c) a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett exportált áruknál a célország;

d) az áru mennyisége, nettó tömegben és különleges mennyiségi egységben;

e) az áru statisztikai értéke;

f) szállítási mód a határon;

g) 1996. január 1-től a belső szállítási mód;

h) a preferencia, a vámjogszabályok által megállapított besorolásnak megfelelően;

i) a határt átlépő szállítóeszköz honossága;

j) a konténer.

(2) A vámjogszabályok sérelme nélkül, a Bizottság, a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban, a következő adatokkal egészítheti ki az (1) bekezdésben foglalt listát, meghatározva minden esetben, hogy azt mely időponttól kezdve kell feltüntetni a statisztikai adatszolgálató eszközön:

a) a számlázott mennyiség;

b) az ügylet jellege;

c) a szállítási feltételek.

(3) A nemzeti előírások teljesülése érdekében a tagállamok előírhatják a következőknek a statisztikai adatszolgáltató eszközön való feltüntetését:

- a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett áruk esetében a célállomás szerinti tagállam, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett áruk esetében a tényleges exportáló tagállam;

- az (1) bekezdésen felül egyéb adatok, amennyiben azok szolgáltatása összeegyeztethető az egységes vámokmánnyal kapcsolatos rendelkezésekkel.

(4) A vámjogszabályok sérelme nélkül, a Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőkről határozhat:

- az (1) és (2) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés első francia bekezdésében említett adatok meghatározása;

- az előbb említett adatoknak a statisztikai adatszolgáltató eszközön való feltüntetésének szabályai.

11. cikk

A Közösség és tagállamai a 10. cikk (1) bekezdésében említett adatokból összeállítják a külkereskedelmi statisztikákat, a Bizottság által a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően.

12. cikk

(1) A statisztikai küszöböt úgy kell meghatározni, mint annak az értékben vagy nettó tömegben kifejezett határértéket, amelynek az eredményeiről nem készül összeállítás.

(2) A statisztikai küszöböt a Bizottság határozza meg a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban.

13. cikk

(1) A tagállamok havonta továbbítják a harmadik országokkal folytatott áruforgalmukra vonatkozó havi statisztikákat a 11. cikkben foglaltak szerint összeállítva, beleértve a statisztikai adatok titkosságára vonatkozó nemzeti jogszabályok vagy nemzeti joggyakorlat értelmében bizalmasnak minősülő adatokat is, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom-EGK tanácsi rendeletnek [8] megfelelően. Az előbbi rendelet vonatkozik az információk bizalmas kezelésére.

(2) Szükség esetén, e továbbítás technikai eljárását a Bizottság meghatározza a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban.

14. cikk

A Bizottság összeállítja a Közösség és tagállamai külkereskedelmi statisztikáinak eredményeit, a hozzá a tagállamok által továbbított eredmények alapján, és azokat a Kombinált Nómenklatúra alszámai szerinti bontásban a felhasználók számára hozzáférhetővé teszi.

15. cikk

A vámjogszabályok sérelme nélkül, a statisztikai információk egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság fogadja el a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban.

III. FEJEZET

Az árutovábbításra, vámraktárakra, vámszabadterületekre és vámszabadraktárakra vonatkozó statisztikák

16. cikk

(1) A 17-19. cikkben említett statisztikák összeállítása a tagállamok számára nem kötelező.

(2) Közösségi szintű harmonizáció hiányában továbbra is a tagállamok rendelkezései alkalmazandók e tekintetben.

17. cikk

A 4. cikkben említett áruk közül azok, amelyek belépnek a tagállamok statisztikai területére, egy ideig ott maradnak vagy annak árutovábbítási eljárás keretében történő elhagyása előtt a szállítással kapcsolatban megállításra kerülnek, az árutovábbítási statisztikák hatálya alá tartoznak.

18. cikk

A 4. cikkben említett áruk közül azok, amelyek a 2913/92/EGK rendelet szerinti vámraktározási eljárás alá kerülnek, vagy amelyekre nézve ezt az eljárást lezárják, a vámraktárokra vonatkozó statisztikák hatálya alá tartoznak.

19. cikk

A 4. cikkben említett áruk közül azok, amelyek a 2913/92/EGK rendelet szerint vámszabadterületre vagy vámszabadraktárba lépnek be, illetve annak területét elhagyják, a vámszabadterületekre és vámszabadraktárakra vonatkozó statisztikák hatálya alá tartoznak.

IV. FEJEZET

A harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó statisztikákkal foglalkozó bizottság

20. cikk

(1) Ezennel létrejön a harmadik országokkal folytatott áruforgalommal kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: "a bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság elkészíti saját eljárási szabályzatát.

(3) A bizottság megvizsgálhat az elnöke által felvetett bármely olyan ügyet, amely e rendelet végrehajtásával kapcsolatos, akár saját kezdeményezésre, akár valamely tagállam képviselőjének kérelmére.

21. cikk

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a (2) és (3) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság véleményt nyilvánít a tervezetről az elnöke által az ügy sürgősségének függvényében megállapított határidőn belül. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében foglalt többséggel kell meghozni azon határozatok esetében, amelyeket a Bizottság javaslatára a Tanácsnak kell elfogadnia. A tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben foglalt módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság elfogadja az azonnal alkalmazandó intézkedéseket. Ha azonban ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, arról a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot.

Ebben az esetben a Bizottság a tájékoztatás napjától számított legfeljebb egy hónappal elhalasztja azon intézkedések alkalmazását, amelyek esetében így dönt.

A Tanács, minősített többséggel eljárva, a második albekezdésben említett határidőn belül ettől eltérő határozatot is hozhat.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

22. cikk

(1) Gondoskodni kell az e rendeletnek megfelelően összeállított statisztikák terjesztéséről. Az exportőr vagy az importőr illetékes nemzeti hatóságokhoz intézett kérelmére azonban, azok a statisztikai eredmények, amelyek alapján e személy közvetetten azonosítható, nem terjeszthetők vagy olyan módon kell azokat újrarendezni, hogy azok terjesztése ne sértse a statisztikai adatok titkosságát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó egységes előírások biztosításához szükséges intézkedéseket a Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadja el.

23. cikk

(1) A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottság, a vámjogszabályok sérelme nélkül, egyszerűsített adatgyűjtési eljárásokat vezethet be, megteremtve különösen az automatikus adatfeldolgozás és az elektronikus adattovábbítás egyre gyakoribb alkalmazásának feltételeit.

(2) Azonban az e területre vonatkozó tagállami rendelkezések az (1) bekezdésben említett eljárások bevezetéséig, illetőleg a sajátos igazgatási szervezetük figyelembevétele érdekében továbbra is alkalmazandók maradnak.

24. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 21. cikkben említett végrehajtási rendelkezések hatálybalépésének napjától kezdve kell alkalmazni. Az említett napon az 1736/75/EGK rendelet és a Közösség külkereskedelmi statisztikáinak az áruk kiviteli és szabad forgalomba bocsátási eljárásainak harmonizálására vonatkozó irányelvhez történő igazításáról szóló, 1983. január 24-i 200/83/EGK tanácsi rendelet [9] hatályát veszti. Az előbbi rendeletekre való hivatkozásokat a hatályos közösségi jogszabályokban úgy kell értelmezni, mint az e rendeletre való hivatkozásokat.

Ez a rendelet egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 1995. május 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Madelin

[1] HL C 5., 1994.1.7., 8. o.

[2] HL L 183., 1975.7.14., 3. o. A legutóbb az 1629/88/EGK rendelettel módosított rendelet (HL L 147., 1988.6.14., 1 .o.).

[3] HL L 285., 1985.10.25., 1. o.

[4] HL L 316., 1991.11.16., 1. o.

[5] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[6] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[7] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[8] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

[9] HL L 26., 1983.1.28., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1172 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1172&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére