1896. évi XXIX. törvénycikk

a fertővidéki helyi érdekű vasuti engedélyezése tárgyában

1. § A ministerium a m. kir. államvasutak Kis-Czell állomásából kiágazólag Répczelak és Eszterháza, Fertő-Szent-Miklóson át a sopron-pozsonyi helyi érdekü vasut Nezsider állomásáig és innen a sopron-pozsonyi helyi érdekű vasut nezsider-pándorfi vonalrészének együttes használatával a m. kir. államvasutak Pándorf állomásáig, mint forgalmi végpontig vezetendő fertővidéki helyi érdekü gőzmozdonyu vasutnak az 1880:XXXI. és az 1888:IV. törvénycikkek értelmében leendő engedélyezésére és az engedélyokirat kiadására ezennel felhatalmaztatik.

2. § A fertővidéki helyi érdekü vasutnak 3.054,100 frt névértékű elsőbbségi részvényeit a győr-sopron-ebenfurti vasut-részvénytársaság fogja átvenni, mi czélból 2.814,200 arany frt, illetőleg 5.628,400 német birodalmi márka összeg erejéig 3%-tólival kamatozó harmadik sorozatu elsőbbségi kötvények kibocsátására felhatalmaztatik. A kibocsátás és törlesztés módozatai a társaság e részbeni javaslatára a kereskedelemügyi és pénzügyministerek által állapittatnak meg.

A kibocsátandó elsőbbségi kölcsönre az 1872:XXVII. tc. által törvénybe iktatott engedélyokmány 28. §-a szerint biztositott adó-, bélyeg- és illetékmentesség kiterjesztetik, oly megszorítással azonban, hogy emiitett mentesség a már forgalomban levő czimletekre nézve fennálló (1890:XXXV. törvénycikk 1. §) hasonló kedvezményekkel egy és ugyanazon határidőben járna le.

A győr-sopron-ebenfurti vasut engedélyokmányának (1872:XXVII. tc.) 19. §-ában körülirt állami megváltási jog érvényesitése esetében a megváltási ár megállapításánál sem a fenti elsőbbségi kötvénytőke, illetve annak törlesztési és kamatjáradéka, sem a fertővidéki helyi érdekű vasut átvett elsőbbségi részvényeinek hozadéka figyelembe vétetni nem fog.

3. § A kereskedelemügyi minister az 1. §-ban említett h. é. vasut engedélyezésének megtörténtéről az 1880:XXXI. tc. 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentést teend.

4. § Jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba, s végrehajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi ministerek bízatnak meg.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére