Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

14/1945. ME rendelet

az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közigazgatás ideiglenes rendezéséről

A rendkívüli helyzetben az ideiglenes nemzeti kormány csak fokozatosan tudja végrehajtani az államszervezet helyreállításának és az önkormányzati szervek újjáalakításának óriási feladatait. Éppen ezért szükséges, hogy a helyi önkormányzatok önállóan és a maguk erejéből gondoskodjanak az igazgatási szervek létrehozásáról és működésük biztosításáról, azoknak az elveknek megfelelően, amelyeket az Ideiglenes Nemzetgyülés és az ideiglenes nemzeti kormány elfogadott és kinyilatkoztatott. A helyi önkormányzatok tevékenységének előmozdítása és helyes irányba való elindítása érdekében az ideiglenes nemzeti kormány az Ideiglenes Nemzetgyülés által adott felhatalmazás alapján az alábbi felhívást, illetve rendeletet adja ki:

Addig is, amig a közigazgatás országos helyreállítására, az állami és önkormányzati szervek újjászervezésére és eljárására nézve az ideiglenes nemzeti kormány a közeljövőben végleges rendelkezést adhat ki, felhívjuk az ország lakosságát, hogy községenként, városonként és vármegyénként önkormányzati uton gondoskodjék a közigazgatás szerveinek helyreállításáról, illetve megújításáról. Felhívjuk ezért a már megalakult és ezután megalakítandó községi, városi, járási és törvényhatósági nemzeti bizottságokat, hogy mindenütt alakítsák ujjá az önkormányzati testületeket, mint ideiglenes községi képviselőtestületeket, városi képviselőtestületeket és törvényhatósági bizottságokat. Az ujjáalakítás végrehajtásánál a következő irányelveket kell szem előtt tartani:

A nemzeti bizottságok mint a demokratikus pártok helyi szövetségei, politikai szervek, tehát maguk ne illeszkedjenek be a közigazgatás szervezetébe. Ellenben a nemzeti bizottságokon keresztül kell ujjáalakítani az önkormányzati testületeket oly módon, hogy abban minden demokratikus párt ezek hiján, illetve, ahol csak egyes pártok alakultak meg, kiegészitésül a szakszervezeteken és egyéb társadalmi és érdekképviseleti szervezeteken keresztül a társadalom minden rétege választás nélkül is arányos képviseletet nyerjen.

Az ideiglenes községi és városi képviselőtestületek és ideiglenes törvényhatósági bizottságok tagjainak száma a községekben és megyei városokban, ahol a közlekedési nehézségek nem gátolják e testületek munkáját, annyi legyen, mint a régi képviselőtestületé volt, ellenben a törvényhatósági jogu városokban megközelítőleg annak a fele, míg a megyei törvényhatóságokban, ahol a közlekedési nehézségek lehetetlenné teszik nagy taglétszámú testületek működését, megközelítőleg a réginek a negyede.

Az igy ujjáalakítandó vagy már korábban ujjáalakított ideiglenes önkormányzati testületek a régi törvények szerint megalakított önkormányzati testületek jogaiba lépnek, tehát bizottságokat kell alakitaniok és határozhatnak mindazokban a kérdésekben, amelyek korábban jogkörükbe tartoztak. A mai rendkívüli helyzetben azonban ezen túlmenően is gyakorolniok kell önkormányzati jogaikat. Különösképpen gondoskodniuk kell a megürült községi, városi vagy megyei tisztviselői állások választás utján való ideiglenes betöltéséről, valamint az államkormányzat és az önkormányzat összhangzatos működése céljából a nemzeti bizottságok és a kinevezendő főispánok közbenjöttével, a közigazgatási bizottságok megalakításáról.

Mindezekkel kapcsolatosan a közigazgatás minden tisztviselőjét, akár a régi kormányok vagy a katonai parancsnokságok nevezték ki, akár a régi, illetve az uj önkormányzati testületek választották meg, az ideiglenes nemzeti kormány nyilatkozatában lefektetett elveknek és programmnak megfelelően utasítom, hogy a nemzeti bizottságok és az ezeken keresztül megalakított ideiglenes önkormányzati testületek megalakulását ismerjék el, működésüket ne akadályozzák és ne korlátozzák és hivatali eljárásaikban határozataikhoz alkalmazkodjanak. Ugyancsak az ideiglenes nemzeti kormány programmjának megfelelően arra is utasítunk minden hatóságot, hogy a demokratikus pártok megalakulását ismerjék el és működésüket ne akadályozzák vagy korlátozzák, kivéve a büntetőjogi felelősségrevonás eseteit.

E rendeletben foglalt felhívások és utalások mindaddig érvényben maradnak, amig a közigazgatás újjászervezésére vonatkozó részletes és végleges rendelkezéseket az ideiglenes nemzeti kormány ki nem adja.

Debrecen, 1945. január 4-én.

Dálnoki Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök