346/1945. ME rendelet

a honvédelmi gondozással kapcsolatos kérdések, valamint az 1933. évi VII. tc. és 1939. évi II. tc. (11200/1939. ME rendelet) hatálya alá tartozó személyek hadi és honvédelmi gondozási díja, továbbá a hadisegély folyósítása tárgyában

Az Ideiglenes Nemzetgyülés által 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a honvédelmi gondozással kapcsolatos kérdések, valamint az 1933. évi VII. tc. és az 1939. évi II. tc. (11.200/1939. ME sz. rendelet) hatálya alá tartozó személyek hadi és honvédelmi gondozási dijai, továbbá a hadisegély folyósítás tárgyában az ideiglenes nemzeti kormány a következőket rendeli:

1. §

Jelen rendelet hatályba lépésétől kezdődően folyósítani kell a 6700/1942. ME rendelet, valamint annak végrehajtása tárgyában kibocsátott 76500/Eln. - 22/1942. HM rendelet alapján az 1933. évi VII. tc. valamint 1939. évi II. tc. (11200/1939. ME rendelet) hatálya alá tartozó azon személyek hadi és honvédelmi gondozási diját, akiknek igény-jogosultsága 1944. október 15. napját megelőző időben keletkezeti.

2. §

Jelen rendelet hatályba lépésétől kezdődően ugyancsak folyósítani kell a 6800/1942. ME rendelet és annak végrehajtása tárgyában kibocsájtott 70000/Eln. - 22/1942. HM rendelet alapján a hadisegélyt:

a) a 6800/1942. ME rendelet 2. §-ában felsorolt azon hozzátartozók részére, akiknek igényjogosultsága olyan bevonult után állapíttatott meg, aki 1944. október 15. napja előtt hadifogságba került vagy eltűnt, továbbá

b) azok részére, akiknek igényjogosultsága olyan hadbavonult után lett megállapítva, aki 1944. évi október 15-e után a fegyvert a Vörös Hadsereg előtt önként letette, illetve a Vörös Hadsereghez önként átment s mint ilyen, hadifogságban van, feltéve, ha ez utóbbi körülményeket az igényjogosultak hiteltérdemlő módon igazolni tudják, végül

c) azok részére, akiket igény jogosultság olyan bevonulás után illet meg, aki a demokratikus magyar honvédség kötelékében teljesít katonai vagy munkaszolgálatot, kivéve az 1393/Eln. - 1945. HM rendelet értelmében felállított munkásszázadokban teljesített munkaszolgálatot.

A jelen szakasz c) pontja alapján illetékes hadisegélyt további intézkedésig 100%-os pótlékkal kiegészítve kell folyósítani.

3. §

Hadisegély illeti a 6800/1942. ME rendelet 2. §-ában felsorolt azon hozzátartozókat is, akiknek családfenntartóit, mint németeket, vagy egyébként a szovjet katonai hatóságok munkára igénybevették és az ország területéről elszállították. feltéve, hogy ugy a családfenntartó, mint a hozzátartozók magyar állampolgárok, nem voltak tagjai a Volksbund szervezetnek, nem teljesítettek vagy teljesítenek a fegyveres SS alakulatnál szolgálatot, nem fejtettek ki fasiszta Hitlerbarát propagandái, a magyar nép érdekeit magatartásukkal nem árulták el és nevüket nem nemesitettét vissza.

Azon személyeket, akik kettős, magyar-német állampolgársággal rendelkeznek, e rendelet alkalmazásában német állampolgároknak kell tekinteni.

4. §

A 2. és 3. §-ban foglalt igényjogosultság megállapítására a 6.800/1912. ME sz. rendelet 7. §-ában megjelölt hatóság illetékes. Az idézett rendelet 7. §-ának második bekezdése akként módosul, hogy a törvényhatóság első tisztviselőjének az igényjogosultság tekintetében hozott elutasító határozata ellen a népjóléti miniszterhez van helye panasznak.

A hadisegély összegszerűségének tárgyában hozott másodfoku véghatározat ellen panasznak helye nincs.

5. §

Azon személyek hadi és honvédelmi gondozási díjai, akiket igényjogosultság a demokratikus magyar honvédségben, illetve honvédelmi célokat szolgáló alakulatokban és üzemekben teljesített szolgálat után illet meg, külön rendelettel nyernek szabályozást.

6. §

Honvédelmi gondozási díj illeti meg azokat a személyeket is, illetőleg azoknak a személveknek eltartásra szoruló hozzátartozóit is, akik az ország területét ért légitámadás következtében, vagy a légitámadás elhárításából kifolyólag, továbbá az országnak hadműveletek következtében sebesülést, sérülést, vagy más egészségromlást szenvedlek el. illetőleg életüket veztették. (Polgári gondozottak.)

7. §

A polgári gondozottak a gondozásra való igényi a hadigondozó bizottságnál érvénysitik. Az eljárásra a 11200/1939. ME rendelet 10. §-ának rendelkezései, valamint az ennek kiegészitése és módosítása tárgyában kiadott egyéb törvényes rendelkezések irányadók.

8. §

A polgári gondozás keretében megállapítható gondozás előfeltételeire, mértékére, szünetelésére és megszüntetésére, úgyszintén az eljárásra az 1200/1943. ME rendelet 4-ik fejezetének 17-19. §-ában foglalt eltérésekkel, megfelelően irányadók az 1939. évi II. tc. 223. §-a alapján kiadott 11.200/1939. ME rendeletnek és az ezt kiegészítő és módosító jogszabályoknak azon rendelkezései, melyek a honvédelmi munkát teljesítő személyeknek, illetőleg hozzátartozóiknak gondozására vonatkoznak.

9. §

A hadi és honvédelmi gondozási dijakat, a hadisegélyeket, valamint a polgári gondozási dijakat a 18/1945. ME sz. rendelet értelmében a városok és községek által beszedett köztartozások, illetve azokból az államot megillető rész terhére kell fizetni

10. §

A jelen rendelet alapján teljesítendő kifizetéseket külön számlán kell nyilvántartani népjóléti minisztérium költségvetésének terhére.

11. §

A jelen rendelet 9. §-ában említett számlán feltüntetett kifizetések nyilvántartását, kezelését és elszámolását a pénzügyminiszter külön rendelettel szabályozza a 18/1945. ME rendelet alapján.

12. §

A 6800/1942. ME sz rendelet 7. §-ának 3-ik bekezdése a következőképpen módosul::

A népjóléti miniszter a hadisegélyezés tárgyában hozott bármely határozatot bármikor hivatalból felülvizsgálhat és annak eredményéhez képest az idézett rendelet korlátai között a hadisegélyt megállapíthatja, felemelheti, leszállíthatja, szüneteltetheti vagy meg szüntetheti.

13. §

Az előbbi § rendelkezéseit alkalmazni kelt a hadi és honvédelmi gondozási dijak, valamint a polgári gondozási dijak tekintetében is.

14. §

A jelen rendeletben említett jogszabályok akként módosulnak, hogy mindenütt, ahol legfőbb halósági. felügyeleti, ellenőrző stb. szervre utalás történik, a népjóléti miniszteri kell érteni.

15. §

Az 1200/1943. ME rendelet V.-ik fejezetének 20-24-ik §-ai érintetlenül maradnak

16. §

Hatályon kivül helyeztetnek az 1200/1943. ME rendelet 1-16. §-ai.

17. §

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 21. napján.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök