61000/1945. (IX. 21.) FM rendelet

az 1895: XLVI. törvénycikk hatálya alá tartozó mezőgazdasági termények, termékek és cikkek pótlására szolgáló készitmények forgalomba-hozatalának szabályozása tárgyában

A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895: XLVI. tc. t. és 12 §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a belügy-, az iparügyi, a kereskedelem- és közlekedésügyi, a közellátásügyi, valamint a népjóléti miniszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. § (1) Az 1895: XLVI. törvénycikk hatálya alá tartozó mezőgazdasági termények, termékek és cikkek pótlására készítményeket csak földmívelésügyi miniszter engedélyével szabad forgalombahozni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az egyes mezőgazdasági termények, termékek és cikkek pótlására szolgáló készítmények engedélyezése tárgyában már kiadott rendelkezések hatályát nem érintik.

2. § (1) Aki az 1. § (1) bekezdésének a pótszerek forgalombahozatalára vonatkozó rendelkezését megszegi vagy kijátssza, amennyiben cselekménye súlyosabb büntetőrendelkezés - nevezetesen az 1895: XLVI. tc. 3. vagy 4. §-a - alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X. törvénycikk rendelkezései az irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a földmivelésügyi minisztert kell tekinteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1945. évi július hó 25-én.

Nagy Imre s. k.,

földmívelésügyi miniszter