727/1945. ME rendelet

"az elhagyott javak kormánybiztossága" felállítása tárgyában

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. évi december hó 21. és 22. napjain Debrecenben adott felhatalmazás alapján az ideiglenes nemzeti kormány a következőket rendeli;

1. §

A háború pusztítása és a német megszállás következtében otthonukat, vagyonukat és létfenntartási alapjukat vesztett egyének megsegítése - az elhurcoltak felkutatása és hazasegitése céljából - továbbá a háborús viszonyok és elhurcolások következtében elhagyottá vált ház- és földbirtokok, ipari és kereskedelmi vállalatok, lakások, lakásberendezések, jogosítványok stb. lehető biztosítása, üzembehelyezése, fenntartása és felügyelete, - az örökösök nélkül hátrahagyott javaknak az elhurcolások következtében károsultak részbeni kárpótlására fordítása, a háború és az elhurcolt személyek munka- és jogviszonyának rendezése céljából az ideiglenes nemzeti kormány a miniszterelnökség keretében kormánybiztosságot létesít.

2. §

A kormánybiztosság hivatali cime: "Elhagyott javak kormánybiztossága". Hivatali székhelye: Budapest.

3. §

A kormánybiztosság a kormánybiztos vezetése alatt áll.

A kormánybiztost a minisztertanács nevezi ki.

4. §

A kormánybiztosnak az 1. §-ban részletezett ügykörébe eső teendőkre vonatkozó eljárási ügyrendjét, a kormánybiztosság szervezetét, annak alosztályait, az elhagyott javak kezelését és gyümölcsöztetését, valamint a hatáskörébe utalt ügyek rendezését - a kormánybiztos bevonásával - a minisztertanács állapítja és szervezi meg.

A kormánybiztos - minisztertanács előzetes jóváhagyása mellett - az ügykörébe eső teendőkkel kapcsolatos rendeletek kibocsátására fel van jogosítva.

Az ügykört érintő ügyek tárgyalásánál a minisztertanácson részt vesz.

5. §

A kormánybiztos a kormánybiztosság és alárendelt szerveinek személyzetét a miniszterelnökség ügyosztályainak, vagy a helyi közigazgatások tisztviselőinek berendelésével, továbbá szerződéses tisztviselőkkel látja el.

6. §

A kormánybiztosság létesítésével és fenntartásával járó költségek elsősorban a kormánybiztos által üzembehelyezett vállalatok jövedelmeiből, továbbá a fenntartott vagyonokból fedezendök.

7. §

A kormánybiztos jogkörét a melléje szervezendő elnöki tanács és a legfőbb állami számvevőség ellenőrzése mellett gyakorolja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi március hó 10.-én.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök