9430/1945. (X. 17.) ME rendelet

a fertőző állatbetegségek elleni védekezés eredményesebbé tétele tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1945. évi szeptember hó 13. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A fertőző állatbetegségek elfojtása céljából felhatalmaztatik a földmivelésügyi miniszter, hogy a beteg, a betegségre gyanús és a betegség fertőzésére gyanús állatoknak a 4750/1936. ME rendeletben (Rendeletek Tára 1936. évf. 652. oldal) felsorolt testrészektől eltérő helyen történő megjelölését elrendelhesse.

2. § (1) Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki az állatbetegségek megelőzése vagy elfojtása érdekében a földmivelésügyi miniszter állal kiadott rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikk rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege nyolcvanezer pengő.

(3) Azt az állatot, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott kihágást elkövették, el lehet kobozni.

(4) A kihágás miatt a bűnvádi eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929. XXX. tc. 59. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szempontjából a földmivelésügyi minisztert kell tekinteni.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest. 1945. évi október hó 13-án.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök