3350/1946. ME rendelet

a székhelyükről eltávozott közjegyzők elmozdítása tárgyában

A minisztérium az 1946. VI. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Felhatalmaztatik az igazságügyminiszter, hogy azt a közjegyzőt, aki az 1944. évi október hó 15. napja után eredeti székhelyéről önként vagy bár az úgynevezett Szálasi-kormány utasítására, de egyébként személyére nézve egyénileg megállapítható kényszerhelyzet fennállása nélkül a Duna-Ipoly vonalától nyugatra eső országrészbe - nem értve ide Budapest székesfőváros területét - vagy Németország, illetőleg a németek által megszállott valamely más ország területére távozott, a közjegyzőségtől elmozdítsa.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának helye van függetlenül attól, hogy a közjegyző az ország felszabadulása után székhelyére visszatért-e és hogy igazolóeljárás alá vonták-e vagy sem, illetőleg, hogy az igazolóeljárás során vele szemben milyen határozatot hoztak.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések hatálya nem terjed ki arra a közjegyzőre, aki az ott megjelölt területre mint katonai vagy munkaszolgálatos kötelékben álló személy abba beosztottként távozott.

2. § A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1946. évi március hó 22. napján.

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök