70/1946. ME rendelet

az okszerű állattenyésztés biztosítása tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1945. évi szeptember hó 13. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

(1) Az okszerű állattenyésztés biztosítása érdekében felhatalmaztatik a földmívelésügyi miniszter, hogy a tenyésztésre alkalmas állatok, valamint az állattenyésztési célra szolgáló berendezések, illetve eszközök és felszerelések tartását és használatát korlátozza, illetve szabályozza, továbbá, hogy az állattenyésztési célt szolgáló eszközöket, berendezéseket és felszereléseket térítés ellenében, ideiglenes használatra igénybevegye és az evégből szükségesnek látszó intézkedéseket megtegye.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából tenyészállatnak kell tekinteni azt az állatot, amelyik törzskönyvi ellenőrzés alatt állott, vagy áll, vagy amelyik nem áll ugyan törzskönyvi ellenőrzés alatt, de fajtajelleg, kor, külem, tenyész- és termelőképesség tekintetében törzskönyvi ellenőrzésbe vételre alkalmas.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából állattenyésztési célt szolgáló berendezésnek, illetve eszköznek vagy felszerelésnek kell tekinteni, amit a természetes vagy mesterséges állattenyésztés és nevelés érdekében létesítettek (pl. istálló-, takarmányelőkészítő-, keltetőgépberendezés és felszerelés stb.) és erre a célra általában használnak.

2. §

A földmívelésügyi miniszter felhatalmazási nyer arra, hogy az állattenyésztés fejlesztése érdekében a tudományos fejlődés figyelembevételével lehetséges tenyésztési módozatokat egyes állatfajokra és fajtákra, illetőleg egy bizonyos időre vagy területre vonatkozóan kötelezővé tegye, vagy azoknak meghonosítását és gyakorlatbavételét előmozdítsa.

3. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, oki az okszerű állattenyésztés érdekében a földmívelésügyi miniszter által a jelen rendelet alapján kiadott rendelkezéseket megszegi, vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetés legmagasabb összege egymillióhatszázezer pengő.

(3) Azt a tenyészállatot, illetve tenyésztési célra szolgáló berendezést, eszközt vagy felszerelést, amelyikre nézve az (1) bekezdésben meghatározott kihágást elkövették, el lehet kobozni.

(4) A kihágás miatt a bűnvádi eljárás a közigazgatósági hatóság, mint rendőri büntető bíróság hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929. XXX. tc. 59. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szempontjából a földmivelésügyi minisztert kell tekinteni.

4. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1945. évi november hó 27-én.

Tildy Zoltán s. k.,

miniszterelnök