Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1947. évi XVII. törvénycikk

a hároméves gazdasági tervről

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § Magyarország gazdasági és szellemi felemelkedésének meggyorsítása, valamint demokratikus rendjének megszilárdítása céljából és a lakosság életszínvonalának javítására 1947. augusztus 1. napjával kezdődő és a 3. § (2) bekezdése szerint közzéteendő hároméves gazdasági tervet kell alkalmazni, amely a termelőerők fokozását, okszerű felhasználását és a különböző termelési ágak összhangját a nép egyetemes érdekében biztosítja.

2. § (1) Az állami és önkormányzati hatóságok és egyéb köztestületek kötelesek működésük körében a tervet minden rendelkezésükre álló erővel végrehajtani.

(2) Minden magyar állampolgár, belföldi jogi személy és Magyarországon munkavállalási engedéllyel bíró idegen honos köteles a minisztérium által a jelen törvény alapján kibocsátott jogszabályok keretében a tervet végrehajtani, munkaerejével és képességével a megfelelő termelési ágban a terv megvalósításában közreműködni és a rendelkezésére álló anyagi és szellemi eszközöket - az adóztatással kapcsolatos intézkedések kivételével - megfelelő ellenszolgáltatás mellett a terv szolgálatába állítani. Ez a rendelkezés kiterjed a Magyarországon működést kifejtő külföldi jogi személyekre is az ország területén lévő, gazdasági célokat szolgáló vagyontárgyak tekintetében.

3. § (1) A terv megvalósításához szükséges intézkedések megtétele a minisztérium feladata.

(2) Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a terv és részleteinek kidolgozására és végrehajtásának ellenőrzésére Tervgazdasági Tanácsot és Országos Tervhivatalt létesítsen. A Tervhivatal köteles az elkészített tervet a törvény életbelépésétől számított 30 napon belül hiteles szövegben közreadni.

(3) A Tervgazdasági Tanács és az Országos Tervhivatal szervezetét és működését a minisztérium rendelettel szabályozza.

(4) Az egyes közületek, intézmények, vállalatok és egyedek feladatkörét az összberuházások, a termelési program, valamint a terv egyéb követelményei tekintetében a Tervgazdasági Tanács, illetve az Országos Tervhivatal a minisztérium határozatai alapján kötelezően előírhatja.

4. § (1) Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a terv megvalósítása érdekében szükséges jogszabályokat rendelettel megállapítsa és ekként kibocsátott rendeleteit a szükséghez képest módosítsa, illetve hatályon kívül helyezze.

(2) E felhatalmazás alapján sem lehetséges a Nemzetgyűlés által alkotott törvényektől eltérő, továbbá közjogi vonatkozású rendelkezést tenni, vagy a közigazgatás szervezetét megváltoztatni.

5. § Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a jelen törvény, valamint a terv megvalósítása érdekében kibocsátott rendeletek mind szándékosan, mind gondatlanságból elkövetett megszegésének büntető jogkövetkezményeit rendelettel szabályozza s ebben a körben a szándékos bűncselekményt bűntetté is nyilváníthassa, egyébként pedig az erre vonatkozó rendelettel vétséget vagy kihágást állapíthasson meg. Az e felhatalmazás alapján megállapított bűncselekmények tárgyában az eljárás az uzsorabíróság hatáskörébe tartozik. Ha az eljárás nem az Országos Tervhivatal vagy az illetékes miniszter feljelentésére indult meg, annak folyamatba tételéről és a már megtett intézkedésekről az Országos Tervhivatalt és az illetékes szakminisztert haladéktalanul értesíteni kell.

6. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba, végrehajtásáról a minisztérium gondoskodik.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhetedik évi július hó tizedik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök