3200/1947. ME rendelet

a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről szóló 1946: XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában

A minisztérium az 1946: XXV. tc. (a továbbiakban röviden: T.) 2. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A T. 2. §-ával létesített alap elnevezése: Országos Zsidó Helyreállítási Alap.

2. §

(1) A jelen rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt nap alatt a Magyar Izraeliták Országos Irodája és a Magyarországi Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája közös beadványban javaslatot terjesztenek a miniszterelnök elé a T. 2. §-ának (6) bekezdésében említett intézőbizottság elnökének és elnökhelyettesének kinevezése tárgyában. Ha a két Iroda a javaslat tekintetében nem jut megállapodásra, ezt a körülményt a miniszterelnöknek az említett határidő alatt bejelenti, ebben az esetben az elnöki tisztségre a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája, az elnökhelyettesi tisztségre pedig a Magyarországi Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája tesz javaslatot.

(2) Az intézőbizottság ez elnökön és elnökhelyettesen felül harminchat tagból áll.

(3) Az elnök és elnökhelyettes kinevezésének a Magyar Közlönyben történt közzétételétől számított nyolc nap alatt a két Iroda közös beadványban bejelenti a miniszterelnöknek annak a huszonnégy személynek a nevét, foglalkozását és lakását, akit az Irodák a T. 3. §-ának (6) bekezdése alapján az intézőbizottság tagjaiul kijelölnek. Ha a két Iroda a kijelölés tekintetében nem jut megállapodásra, ezt a körülményt a miniszterelnöknek szintén bejelenti; ebben az esetben a Magyar Izraeliták Országos Irodája tizenhat, a Magyarországi Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája pedig nyolc tagot jelöl ki.

(4) Az előbbi bekezdésben megszabott határidő alatt a Magyar Szent Kereszt Egyesület nyolc, a Magyar Evangéliumi Egyházak "Jó Pásztor" Misszió alapítványa pedig négy személyt hoz a miniszterelnöknél javaslatba az intézőbizottság tagjává való kinevezésre. A miniszterelnök a javaslathoz kötve nincs.

(5) Az intézőbizottság megalakulását az elnök bejelenti a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek és a Közigazgatási Bíróság elnökének.

(6) Ha az intézőbizottság megbízatásának tartama alatt az elnöki vagy elnökhelyettesi tisztség avagy valamely intézőbizottsági tagság megüresedik, az említett tisztség, illetőleg tagság betöltése iránt az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell intézkedni. Ilyen esetben a kinevezés (kijelölés) a bizottság megbízatása tartamának hátralevő részére szól.

3. §

(1) Az alapot hatóságokkal és magánosokkal szemben az elnök képviseli. Akadályoztatása vagy távolléte alatt az elnököt az elnökhelyettes, az utóbbit pedig az intézőbizottság által ezzel megbízott intézőbizottsági tag helyettesíti.

(2) A hatóságok az intézőbizottságot tennivalóinak ellátásában támogatni kötelesek.

4. §

Az intézőbizottság kebelében a szükséghez képest egy vagy több állandó jellegű albizottság alakitható. Az albizottságokban az intézőbizottság elnöke vagy elnökhelyettese látja el az elnöki tennivalókat; az albizottságok összeállításánál ügyelni kell arra, hogy az albizottság tagjai - az intézőbizottság elnökét, illetőleg elnökhelyettesét ide nem értve - kétharmadrészben a két Iroda által kijelölt, egyharmadrészben pedig a miniszterelnök által kinevezett tagokból kerüljenek ki.

5. §

(1) Mind az intézőbizottságban, mind az albizottságokban érvényes határozat hozatalához legalább a tagok egyharmadrészének jelenléte szükséges.

(2) Az albizottságban annak elnöke csak szavazategyenlőség esetében szavaz.

6. §

Az intézőbizottság elnöke és elnökhelyettese ebben a minőségében tiszteletdíjban nem részesül; az intézőbizottság tagjainak járó jelenléti díjakat és költségmegtérités összegét az alap ügyrendje (8. §) állapítja meg.

7. §

A T. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása körében a segítségre utal személyek, illetőleg intézmények támogatásánál elsősorban azok reáutalságának foka irányadó. Egyébként figyelemmel kell lenni arra, hogy a zsidó származásuk címén üldözött keresztény vallású személyek, valamint az ily személyek javára szolgáló intézmények az évenkint kiosztásra kerülő segélyekben legalább egyötödrész erejéig részesüljenek.

8. §

A tisztikar összeállítására (pl. alelnöki és más tisztségek szervezésére) és megválasztásának módjára, úgyszintén az intézőbizottság működésére, valamint az alap kezelésére és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az intézőbizottság által megalkotott ügyrend állapítja meg, amelyet a minisztérium hagy jóvá.

9. §

A T. 2. §-a (6) bekezdésének első mondatában biztosított felügyeleti jogot a minisztérium a miniszterelnök utján gyakorolja, aki ebben az ügykörben a pénzügyminiszterrel, a vallás-és közoktatásügyi miniszterrel és az igazságügyminiszterrel egyetértve ját el. A minisztérium felügyeleti jogának érvényesítése végett a miniszterelnök az intézőbizottságot jelentéstételre hívhatja fel és az alap kezelését kiküldöttje által bármikor megvizsgálhatja.

10. §

(1) Az intézőbizottság megalakulásától számított nyolc nap alatt a Közigazgatási Bíróság elnöke kijelöli a T. 2. §-a (2) bekezdésének utolsó mondatában meghatározott bizottság elnökét, a pénzügyminiszter és az alap intézőbizottsága pedig annak egy-egy tagját.

(2) Ha az államkincstár képviseletére rendelt szerv és az alap intézőbizottsága között vita merül fel abban a kérdésben, vajjon valamely hagyaték a T. 2. §-ának rendelkezései értelmében az államot vagy az alapot illette, bármelyik érdekelt fél a bizottság elnökéhez fordulhat, aki a bizottság összehívásáról haladéktalanul gondoskodik. Az ügy előadóját a bizottság tagjai közül esetről-esetre az elnök jelöli ki.

(3) A bizottság a felek írásbeli vagy szóbeli meghallgatása, valamint az esetleg szükséges bizonyitás felvétele után - legkésőbb a bizottság összehívásától számított harminc nap alatt - hozza meg határozatát. Érvényes határozat csupán a bizottság elnökének és mindkét tagjának jelenlétében hozható. Határozathozatalnál elsőül az előadó, utána a bizottság másik tagja, utoljára pedig az elnök szavaz.

11. §

Olyan egyéb holtnaknyilvánitását, akinek hagyatéka a T. 2. §-ában foglalt rendelkezések értelmében - elhalálozása esetében - az alapot illetné, mint érdekelt, az alap is kérheti.

12. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a miniszterelnök gondoskodik.

Budapest, 1947. évi március hó 5-én.

Nagy Ferenc s. k.

miniszterelnök