5370/1948. (V. 12.) Korm. rendelet

külföldön magyar képzőművészeti kiállítások rendezésének szabályozása tárgyában

A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948: XXIV. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Magyar állampolgár, vagy olyan egyesület, intézet, intézmény (szerv) felelős vezetője, amelynek székhelye Magyarország területén van, magyar vonatkozású képzőművészeti kiállítást külföldön csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével rendezhet, aki az engedélyben a kiállítás helyének és időpontjának megválasztása, valamint egyéb körülményei tekintetében közérdekű feltételekel szabhat meg.

(2) Az (1) bekezdésben körülírt tennivalók ellátására a vallás- és közoktatásügyi miniszter miniszteri biztost rendelhet ki.

2. § (1) Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki külföldön magyar vonatkozású képzőművészeti kiállítást az 1. §-ban foglalt rendelkezések ellenérc rendez.

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X. tc. rendelkezéseit a 8960/1946. ME rendeletben (Magyar Közlöny 173. szám) meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás az államrendőrség, mint rendőri büntető bíróság hatáskörébe tartozik. A rendőri büntető bíróság illetékességét a 65000/1909. BM körrendelet (Rbsz.) 13. §-ának rendelkezései alapján kell elbírálni. Az 1929: XXX. tc. 59. § (1) bekezdés pontjában foglalt rendelkezés szempontjából illetékes szakminiszternek a vallás- és közoktatásügyi minisztert kell tekinteni.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik.

Budapest, 1948. évi május hó 7-én.

Dinnyés Lajos s. k.

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére