7550/1948. (VII. 14.) Korm. rendelet

a lakók közös használatára szolgáló helyiségeknek vasár- és ünnepnapon való használatáról

A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948: XXIV. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A háztulajdonos s ha a házat nem maga a háztulajdonos kezeli, az, aki a ház kezelésére jogosítva, illetőleg kötelezve van (a haszonélvező, a házhaszonbérlő, a házgondnok; társasháztulajdon esetében a közös képviselő, a házkezelői jogkörrel felruházott zárgondnok stb.) köteles gondoskodni arról, hogy a ház lakói a közös használatukra Szolgáló helyiségeket (a mosókonyhát, a mángorlót, a szárítót, a padlást, a pincét, a tüzelőanyag tárolására szolgáló helyiséget stb.) felszereléseikkel együtt vásárnapon és más ünnepnapon is díjtalanul használhassák.

(2) A házfelügyelő vagy - amennyiben a segéd-házfelügyelő kötelessége - a segédházfelügyelő díjtalanul köteles közreműködni abban, hogy a lakók az (1) bekezdésben említett helyiségeket és azok felszereléseit vasárnapon és más ünnepnapon is használhassák.

2. § Az 1. §-al ellenkező - akár a jelen rendelet hatálybalépése előtt, akár azt követően létesített - megállapodás semmis.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik. kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő az 1. § (1) és (2) bekezdéséhen felsorolt az a személy, aki az 1. § rendelkezését megszegi.

(2) Az 1928: X. törvénycikknek a pénzbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit a 8960/1946. ME rendeletben (Magyar Közlöny 173, szám) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege 1800 Ft.

(3) A kihágás miatt az eljárás a rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik.

(4) A jelen § alapján folyamatba lett kihágási ügyekben a rendőri büntetőbíráskodási jogkört Budapest Székesfőváros területére kiterjedő hatáskörrel 1. fokon a rendőrség budapesti IV/V. kerületi kapitányságának vezetője, vagy helyette a belügyminiszter állal megbízott rendőrtiszt gyakorolja.

(5) Az 1929: XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a népjóléti minisztert kell tekinteni.

4. § A jelen rendelet az ország egész területén kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1948. évi július hó 9-én.

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére