167800/1949. (VI. 11.) NM rendelet

a közegészségügyi ellenőrzés alá tartozó üzemekben és üzletekben egészségügyi ellenőrzési könyv rendszeresítése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 3.150.)

Az 1876. XIV. tc. 6., 15. és 167. §-aiban, valamint az 1940. VI. tc. 64. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszterrel, valamint az iparügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § (1) Az 1940. VI. tc. 4. §-ának (3) bekezdésben, valamint a 888/1940. BM rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott üzem vagy üzlet vezetője a jelen rendelet mellékletét alkotó minta szerinti, váltakozóan kivehető (perforált) és nem kivehető egészségügyi ellenőrzési lapokból álló egészségügyi ellenőrzési könyvet - amennyiben azt még nem szerezte volna be - haladéktalanul beszerezni, készenlétben tartani és megítélés után is legalább két évig megőrizni köteles.

(2) Az üzem, illetőleg üzlet vezetője köteles az egészségügyi ellenőrzési könyv hátsó fedőlapján lévő borítékban megőrizni az üzemben alkalmazottak összes orvosi vizsgálati leleteit (hastífusz bacillusgazdakutató tbc., nemibeteg, trachoma stb. vizsgálatok leleteit). Ha az alkalmazottak nagy száma miatt ez nem lehetséges, az orvosi vizsgálati leleteket külön borítékban az egészségügyi ellenőrzési könyv mellett kell megőrizni.

2. § (1) Az üzem, illetőleg üzlet vezetője köteles a vizsgálatot teljesítő hatósági orvosnak (tisztifőorvos, tisztorvos, városi, községi és körorvos) az egészségügyi ellenőrzési könyvet és az alkalmazottak orvosi vizsgálati leleteit külön felhívás bevárása nélkül átadni.

(2) Az eljáró hatósági orvos az ellenőrzési lapot másolópapír felhasználásával egyidejűleg két példányban állítja ki úgy, hogy az első példány a kivehető (perforált) lapra essék. Az ellenőrzési lapra feljegyzi a vizsgálat megtörténtét, rövid fogalmazásban annak eredményét, valamint tett intézkedéseit, majd aláírásával ellátja és az üzem, illetőleg üzlet vezetőjével vagy a vizsgálatnál jelenlévő megbízottjával is aláíratja. Az eredeti példányt kitépi és a tiszti(fő-)orvos irattárában megőrzi, a városi, községi és körorvos pedig összegyűjtve havi jelentésével együtt a tisztiorvoshoz felterjeszti, aki az ellenőrzési lapokat átvizsgálja, az általa szükségesnek tartott intézkedéseket megteszi és az ellenőrzési lapokat irattárában elhelyezi.

(3) A vizsgálatok megtörténtét a 164690/1949. NM rendelet 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti nyilvántartó lapok megfelelő rovatába be kell jegyezni. Ha a vizsgálat során a városi községi és körorvos szabálytalanságot észlel, azt a nyilvántartó lapon piros színű irónnal jegyzi fel.

(4) Ha a városi, községi és körorvos a vizsgálat során további eljárás szükségét látja fennforogni, a tisztiorvosnak külön jelentést tesz és jelentéséhez csatolja az ellenőrzési lap eredeti példányát.

3. § Az 1. §-ban említett egészségügyi ellenőrzési könyvet a közegészségügyi ellenőrzés alá tartozó üzemek és üzletek az Irodaszerellátó Nemzeti Vállalattól (Budapest V., Falk Miksa utca 1. szám) szerzik be.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, az 1876. XIV. tc. 7. §-a értelmében kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az üzemnek vagy üzletnek vezetője,

1. aki az üzem vagy üzlet részére egészségügyi ellenőrzési könyvet nem szerez be vagy nem tart készenlétben vagy azt nem őrzi meg [1. § (1) bekezdése];

2. aki az orvosi vizsgálati leleteket szabályszerűen nem őrzi meg [1. § (2) bekezdése];

3. aki az orvosnak az egészségügyi ellenőrzési könyvet és az orvosi vizsgálati leleteket nem adja át [2. § (1) bekezdése];

4. aki az orvos által kitöltött és aláírt ellenőrzési lapot az orvos felhívása ellenére nem írja vagy megbízottjával nem íratja alá [2. § (2) bekezdése].

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. tc. rendelkezéseit a 8960/1946. ME rendeletben foglalt módosításokkal kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempontjából szakminiszternek a népjóléti minisztert kell tekinteni.

5. § A jelen rendelet az 1949. évi július hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi június hó 9-én.

A miniszter helyett:

Dr. Vikol János s. k.

államtitkár

Melléklet a 167800/1949. (VI. 11.) NM rendelethez

Tartalomjegyzék