17300/1949. (III. 29.) KözlM rendelet

a kivándorlók ingóságainak szállítmányozása tárgyában

(Közigazgatás rendszám: 7.714.)

A szállítmányozási vállalatok működésének szabályozásáról szóló 1580/1949. Korm. rendelet (Magyar Közlöny - Rendeletek Tára 38. szám) 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § A szállítmányozási ipar körében a kivándorlók ingóságainak szállítmányozását kizárólag a MASPED, Magyar Általános Szállítmányozási Rt. vállalhatja.

2. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő az, aki az 1. §-ban foglalt rendelkezést megszegi, vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikkben, valamint a 8960/1946. ME rendeletben (Magyar Közlöny 173. szám) foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közlekedésügyi minisztert kell tekinteni.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezései nem vonatkoznak azokra a szállítmányokra, amelyekre a Magyar Nemzeti Bank a hatálybalépést megelőzőleg már kiviteli tanúsítványt adott.

Budapest, 1949. évi március hó 18-án.

Bebrits Lajos s. k.

közlekedésügyi miniszter

Tartalomjegyzék