17465/1949. (VII. 22.) NM rendelet

a laboratóriumi asszisztensek szakképesítéséről

(Közigazgatási rendszám: 3.034.)

Az 1876. XIV. tc. 167. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve - a következőket rendelem:

1. § Az "okleveles laboratóriumi asszisztens" (a továbbiakban: laboratóriumi asszisztens) elnevezés használatára az 1951. évi január hó 1. napjától kezdődően csak az jogosult, akit a népjóléti miniszter a jelen rendelet 18. §-a alapján vezetett országos nyilvántartásba felvett.

2. § (1) Laboratóriumi asszisztensképző tanfolyamot (a továbbiakban: tanfolyam) és laboratóriumi asszisztens képesítő vizsgát (a továbbiakban: vizsga) csak a népjóléti miniszter szervezhet.

(2) A tanfolyam, valamint a vizsga ingyenes, azoknak összes személyi és dologi kiadásai a népjóléti tárca költségvetését terhelik.

3. § (1) A tanfolyam időtartama: egy év (9 tanhónap).

(2) A tanfolyamon a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek a következő tanterv szerint:

(3) Az elméleti és gyakorlati oktatással párhuzamosan a növendékek valamely egészségügyi intézet laboratóriumában gyakorlati munkára nyernek beosztást.

4. § A tanfolyam vezetőjét és előadóit a népjóléti miniszter jelöli ki.

5. § (1) A tanfolyamra felvehető hallgatók számát a népjóléti miniszter állapítja meg.

(2) A tanfolyamra való jelentkezés időpontját, a tanfolyam helyét és tartamát, valamint a jelentkezőknek esetleg biztosítható kedvezményekre vonatkozó tudnivalókat (elhelyezés, ellátás stb.) a Magyar Közlönyben kell közzétenni.

6. § (1) A tanfolyamra felvehető az, aki:

a) életének 18. évét már elérte, de 30. évét még nem töltötte be,

b) kifogástalan erkölcsi előéletét igazolja,

c) a laboráns asszisztens hivatásra testileg és szellemileg alkalmas.

(2) Az előbbi bekezdés a) pontjában előírt feltétel alól a népjóléti miniszter felmentést adhat.

7. § (1) A felvételre irányuló kérvényt a népjóléti miniszterhez kell benyújtani.

(2) A kérvényhez csatolni kell:

a) születési anyakönyvi kivonatot;

b) iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt;

c) három hónapnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt;

d) testi és szellemi alkalmasságot igazoló, három hónapnál nem régibb keletű hatósági orvosi bizonyítványt;

e) sajátkezűleg írt részletes életrajzot.

8. § (1) A tanfolyamra való felvétel kérdésében három tagú bizottság határoz. A bizottság tagjai a népjóléti miniszternek és az Orvos-Egészségügyi Szakszervezetnek egy-egy kiküldöttje, valamint a tanfolyam vezetője.

(2) A felvételről a folyamodót a tanfolyam vezetője értesíti.

(3) A felvett hallgatók adatait a tanfolyam anyakönyvébe be kell jegyezni.

9. § (1) A tanfolyam szabályszerű elvégzése után a hallgatók a 11. § szerint erre a célra szervezett vizsgabizottság előtt vizsgát tesznek.

(2) A tanfolyamról ki kell zárni és nem lehet vizsgára bocsátani azt a hallgatót, aki a tanfolyam tartama alatt 50 óránál többet mulasztott.

(3) Vizsgát tehetnek azok a laboratóriumi asszisztensek is, akik tanfolyamot nem végeztek ugyan, de akiknek valamely önálló laboratóriumi osztállyal vagy azzal azonos elbírálás alá eső laboratóriummal rendelkező egészségügyi intézetben tíz éven belül eltöltött legalább három éves laboratóriumi asszisztensi gyakorlatuk van és ezt szabályszerű működési bizonyítvánnyal igazolják.

(4) Az előző bekezdésben foglaltak alapján vizsgára jelentkezőknek vizsgára bocsátásra irányuló kérvényüket a népjóléti miniszterhez kell benyújtaniuk. A kérvényhez a működési bizonyítványon kívül a 7. § (2) bekezdésében előírt mellékleteket is csatolniuk kell.

(5) A vizsgára bocsátás kérdésében, úgyszintén a (3) bekezdésben nem említett egészségügyi intézeteknél eltöltött gyakorlati idő beszámítása tárgyában a népjóléti miniszter dönt, figyelembevéve a jelölt gyakorlati munkájáról kapott jelentéseket is.

10. § A vizsga tárgyai:

a) elméleti laboratóriumi ismeretek,

b) gyakorlati laboratóriumi ismeretek,

c) világnézeti ismeretek.

11. § (1) A vizsgabizottság elnökből és hat tagból áll.

(2) A vizsgabizottság elnöke a népjóléti miniszter kiküldöttje, tagjai: a tanfolyam vezetője, az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet kiküldöttje, a világnézeti ismeretek előadója, valamint a tanfolyamnak a népjóléti miniszter által kijelölt három előadója.

(3) A vizsgabizottság jegyzőjét a vizsgabizottság tagjai közül a vizsgabizottság elnöke jelöli ki.

12. § (1) A vizsga lefolyásáról két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a jelöltek személyi adatait és a vizsga eredményét.

(2) A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője írja alá.

(3) A jegyzőkönyv egyik példányát a tanfolyam anyakönyve mellett kell megőrizni, másik példányát a népjóléti miniszterhez kell felterjeszteni.

13. § (1) A vizsga befejezésével a vizsgabizottság zárt ülésen - egyhangúlag vagy szótöbbséggel - állapítja meg a vizsga eredményét, amely háromféle lehet: kitűnően képesített, - képesített, - nem képesített.

(2) A vizsga eredményét a vizsgabizottság elnöke nyilt ülésen hirdeti ki.

(3) A vizsga eredményes letételéről a jelen rendelet mellékletének megfelelő laboratórium asszisztens képesítő oklevelet (a továbbiakban: oklevél) kell kiállítani.

(4) Az oklevél kiadását a tanfolyam anyakönyvébe fel kell jegyezni.

14. § (1) A jelen rendelet alapján képesített laboratóriumi asszisztensek a vizsgabizottság előtt fogadalmat tesznek.

(2) A fogadalom szövege a következő:

"Én ... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy mint okleveles laboratóriumi asszisztens munkámat mindenkor legjobb tudásom és erőm szerint végzem. Fogadom, hogy az orvosi utasításokat pontosan teljesítem, a reám bízott titkokat megőrzöm. Fogadom, hogy népköztársaságunkhoz, annak törvényeihez, törvényes szokásaihoz és a kormány rendeleteihez mindenkor hű leszek és munkámmal elősegítem a dolgozó nép érdekében hazámban a szocializmus felépítését."

(3) A fogadalom letételéről két példányban jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyet a fogadalom tevő, a vizsgabizottság elnöke, valamint jegyzője írnak alá. Az egyik példányt a tanfolyam anyakönyve mellett kell elhelyezni, a másik példányt a fogadalmat tevő kapja.

15. § (1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, újabb tanfolyamra nem bocsátható, de három hónap elteltével javító vizsgára jelentkezhetik.

(2) A javító vizsgát a 11. § szerint szervezett vizsgabizottság előtt kell letenni.

(3) Az, aki a javító vizsgán sem felelt meg, újabb tanfolyamra, illetőleg újabb vizsgára nem bocsátható.

16. § Elveszett vagy megsemmisült oklevél helyett a népjóléti miniszter a vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján másodlatot ad ki.

17. § A tanfolyam vezetőjének és előadóinak, úgyszintén a vizsga elnökének, tagjainak és jegyzőjének díjazását a népjóléti miniszter állapítja meg.

18. § (1) A népjóléti miniszter a laboratóriumi asszisztensekről országos nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásba.

A) hivatalból fel kell venni azokat, akik a jelen rendelet 12. §-ának (3) bekezdése alapján felterjesztett jegyzőkönyvek szerint vizsgát képesítéssel tettek:

B) kérelemre fel kell venni azokat a laboratóriumi asszisztenseket, akik:

a) az illetékes miniszter által engedélyezett legalább egy éves laboratóriumi asszisztensképző tanfolyamot az 1949. évi december hó 31. napjáig elvégezték, oklevelet nyertek és a nyilvántartásba való felvételük iránt kérelmüket eddig az időpontig benyújtják;

b) a jelen rendelet hatályba lépése előtt a 9. § (2) bekezdésében meghatározott valamely egészségügyi intézet laboratóriumában tíz éven belül eltöltött legalább öt évi laboratóriumi asszisztensi szakgyakorlattal rendelkeznek és ezt hivatalos működési bizonyítvánnyal igazolják;

c) külföldön szerzett képesítő oklevelüket a népjóléti miniszter honosította.

19. § Az 1951. évi január hó 1. napjától kezdődően közkórházakban, valamint az állami és közületi egészségügyi intézetekben laboratóriumi asszisztensként csak azt lehet alkalmazni, akit a jelen rendelet 18. §-a alapján vezetett nyilvántartásba bejegyeztek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki mint laboratóriumi asszisztens-jelölt működik.

20. § Aki az "okleveles laboratóriumi asszisztens" elnevezést az 1951. évi január hó 1. napja után jogosulatlanul használja, az az 1930. III. tc. 83. §-ában meghatározott kihágást követi el.

21. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi július hó 19-én.

Ratkó Anna s. k.

népjóléti miniszter

Melléklet a 17465/1949. (VII. 22.) NM rendelethez

Tartalomjegyzék