35829/1949. (VII. 30.) KipM rendelet

szikvizes üvegek forgalma tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.349.)

Az 1922. XII. tc. 58. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a belkereskedelmi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. § (1) Szikvizet csak töréstől, repedéstől, javítástól mentes üvegben szabad forgalomba hozni.

(2) Az (1) bekezdésben a javításra vonatkozó korlátozás nem terjed ki a szifon fejre.

2. § (1) A törött vagy repedt szikvizes üveg szifon fejét térítés ellenében be kell szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben elrendelt beszolgáltatást annál a vállalatnál (üzemnél) kell teljesíteni, amelyik vállalat (üzem) a szikvizet eladta.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a jelen rendeletben foglalt rendelkezést megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikk rendelkezéseit - a 8960/1946. ME rendeletben foglalt módosításokkal - kell alkalmazni.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a könnyűipari minisztert kell tekinteni.

4. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi július hó 25-én.

A miniszter helyett:

Dr. Ajtai Miklós s. k.

államtitkár

Tartalomjegyzék