50400/1949. (VII. 9.) BkM rendelet

a közvetlen fogyasztóknak árusító kereskedés körében zárt csomagolásban forgalomba kerülő mezőgazdasági termények és termékek súlyának megjelölése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.168.)

Az 1893. XXXIV. tc. 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) A közvetlen fogyasztóknak árusító kereskedés körében belföldi fogyasztás céljaira az 1895. XLVI. tc. hatálya alá eső mezőgazdasági terményt és terméket zárt csomagolásban (tartályban, dobozban, papírzacskóban stb.) csak abban az esetben szabad raktáron tartani, vagy forgalomba hozni, ha a burkolaton, az áru tiszta (nettó) súlyát, illetőleg folyadékoknál (pl. tej, tejföl, üdítőitalok stb.) törvényes űrmértékben kifejezett mennyiségét (tiszta térfogatát) a valósághoz híven és a törvényes súly vagy űrmértékben kifejezve, szembetűnő helyen, jól olvashatóan feltüntették, vagy ha a burkolatot a bennelévő árura vonatkozó jóváhagyott szabvány szerint nagyságjelzéssel és a szabványra utaló megjelöléssel ellátták.

(2) A csomagolást akkor kell zártnak tekinteni, ha a tartályt (csomagot, üveget stb.) a zárójegy vagy zár megsértése nélkül nem lehet felbontani.

(3) A zárt csomagolásban forgalomba hozott gyümölcsíz, gyümölcskocsonya, gyümölcslé, gyümölcsszörp és méz töltésének évét és hónapját a tartályokon fel kell tüntetni.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak:

a) a 100 gramm vagy ennél kisebb tiszta súlyú, zárt csomagolásban forgalomba hozott cukorkaárukra;

b) a súlyukra tekintet nélkül a csokoládé alakzat utánzatokra és cukorka alakzatokra;

c) a 20 grammot vagy ennél kisebb mennyiséget tartalmazó zárt csomagolásban forgalomba hozott vetőmagvakra.

3. § Ha annak megállapítása válik szükségessé, hogy valamely zárt tartály (csomag, üveg stb.) tartalma a feltüntetett tiszta súlynak, illetőleg tiszta térfogatnak a tényleges nedvességtartalom mellett valóban megfelel-e, szakvéleményért az 1895. XLVI. tc. értelmében működő vegykísérleti (vegyvizsgáló) állomáshoz kell fordulni.

4. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1893. XXXIV. tc. 4. §-a értelmében pénzbüntetéssel büntetendő az, aki

a) a burkolaton az abban levő áru tiszta (nettó) súlyát vagy tiszta térfogatát nem a valósághoz híven, a törvényes súly vagy űrmértékben szembetűnő helyen és jól olvashatóan tünteti fel, illetőleg fejezi ki;

b) a burkolatot a bennelevő árura vonatkozó jóváhagyott szabvány szerinti nagyságjelzéssel és a szabványra utaló megjelöléssel nem látja el;

c) a burkolatot (csomagolást), ellátja ugyan a szabvány szerinti nagyságjelzéssel, de az nem felel meg a szabványra utaló megjelölésnek;

d) a gyümölcsízt, gyümölcskocsonyát, gyümölcslét, gyümölcsszörpöt és mézet tartalmazó tartályon a töltés évét és hónapját nem tünteti fel;

e) a közvetlenül fogyasztók részére szabályszerű megjelöléssel ellátott olyan árucsomagokat bocsát áruba, amelyekről tudta, vagy rendes kereskedői gondosság mellett tudnia kellett, hogy az azokban levő árumennyiség a csomagoláson feltüntetett tartalomnak meg nem felel.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott cselekmények miatt a közvetlen fogyasztók részére árusító kereskedő csak abban az esetben büntetendő, ha az áru forgalombahozója nem állapítható meg.

(3) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikk rendelkezéseit - a 8960/1946. ME rendeletben foglalt módosításokkal - kell alkalmazni.

(4) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdés 3. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából szakminiszter a belkereskedelmi miniszter.

5. § A jelen rendelet kihirdetésének napját követő kilencvenedik napon lép hatályba, egyidejűleg a 14500/1940. KKM rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 560. oldal), 27567/1940. KKM rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 837. oldal) és a 19893/1941. KKM rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 851. oldal) hatályát veszti.

Budapest, 1949. évi július hó 4-én.

Bognár József s. k.

belkereskedelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére