30/1950. (I. 22.) MT rendelet

a térképek kiadásának, tartásának és kezelésének szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 4.300.)

1. § (1) A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően Magyarország területét vagy annak részét ábrázoló térkép, valamint ilyen térképet tartalmazó bármilyen sajtótermék kiadásához a honvédelmi miniszter engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatozik a vallás- és közoktatásügyi miniszter vagy más szakminiszter által engedélyezett, kizárólag az általános iskolai vagy középiskolai oktatás célját szolgáló sajtótermékre.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadályozza, hogy az Országos Földméréstani Intézet a közigazgatási vagy közgazdasági feladatok ellátásához szükséges, általa készített és sokszorosított térképeket a közhatóságoknak, közhivataloknak, közintézeteknek és közintézményeknek - kellő mennyiségben - rendelkezésére bocsássa.

2. § (1) Akinek birtokában Magyarország területét vagy annak részét ábrázoló katonai térkép van, köteles azt - térítés ellenében - a jelen rendelet hatálybalépését követő harminc nap alatt, ha pedig később kerül birtokába, ettől számított nyolc nap alatt az átvételre kijelölt honvédségi szervnek (Budapest II. ker., Malinovszki-fasor 7-9. szám) személyesen beszolgáltatni vagy "Budapest 114 Pf. 5322" címzéssel postán beküldeni.

(2) A beszolgáltatott térképekért járó térítés mértékét a honvédelmi miniszter állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a közhatóság, közhivatal, közintézet vagy közintézmény birtokában lévő térképre, mely hivatalos teendői ellátásához szükséges.

(4) A közület részére katonai térképet indokolt esetben a honvédelmi miniszter utal ki. Az igénylés és a kiutalás módját a honvédelmi miniszter állapítja meg.

(5) A közületek a birtokukban lévő katonai térképet a honvédelmi miniszter által megállapított módon kötelesek kezelni.

3. § (1) Aki az 1. § rendelkezése ellenére ad ki térképet, vagy térképet tartalmazó bármilyen sajtóterméket, úgyszintén aki 2. § rendelkezései ellenére térképet tart birtokában - amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik - vétséget követ el és két évig terjedhető fogházzal büntetendő.

(2) Azt a térképet, amelyre nézve a bűncselekményt elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott térkép felett a honvédelmi miniszter rendelkezik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék